Kulturprojekt

Upprättat av: Sari Auramo och Kirsi Salmela

Målet med projektet är att presentera finländska verk (böcker, musik, konstverk eller liknande) för en utländsk partnerskola och studera verk som partnerskolan presenterar från sitt land. Målet med projektet är att vägleda eleverna till att lära känna olika skapande branscher, använda och producera egna texter, njuta av dem samt uttrycka sig själva med hjälp av dem. I projektet lär eleverna sig även om upphovsrättigheter och tillämpningen av dem i sin egen produktion.

Projektet är planerat för att genomföras som ett internationellt projekt. I det internationella projektet används engelska eller ett annat gemensamt språk. Projektet kan även genomföras tillsammans med en annan finländsk skola eller enbart i den egna klassen.

You kan ladda tips som pdf här.

Lämpar sig för: Lågstadieskolor, högstadieskolor, gymnasier och yrkesutbildningar

Tid: 6–10 timmar. Tiden som används beror på antalet verk som presenteras och vilka arbetssätt som har valts. Projektets längd kan planeras utifrån den tid som finns tillgänglig. Delar av projektet kan även genomföras på fritiden.

Vad gör eleverna i projektet?

 • Eleverna lär känna litteraturen, musiken och bildkonsten i hemlandet
 • Eleverna presenterar de böcker, den musik och den bildkonst de har valt för sin partnerskola med hjälp av olika språkliga och visuella medel
 • Eleverna lär känna litteraturen, musiken och bildkonsten i partnerlandet.

Inlärningsmål:

Projektet anknyter till mångsidig kompetens, såsom färdigheter i informations- och kommunikationsteknologi (K5), multilitteracitet (K4) och kulturell kompetens, växelverkan och uttryck (K2). Projektet kan genomföras som ett samarbete mellan olika läroämnen. I projektet kan eleverna även besöka och samarbeta med bibliotek och konstmuseer. Projektet lämpar sig särskilt väl som projekt i modersmål och litteratur, musik och bildkonst samt som internationellt projekt för undervisning i det främmande språk (till exempel engelska, finska, tyska eller franska) som används i projektet.

Projektet

 • inspirerar eleven till att lära känna den inhemska litteraturen, musiken och bildkonsten och upphovsmän inom dessa branscher samt sporrar eleven att lära känna nya litteratur-, musik- och konstformer
 • uppmuntrar eleven att observera konsten, omgivningen och annan visuell kultur med hjälp av flera sinnen och genom att göra bilder
 • sporrar eleven att utveckla sitt språk och sin fantasi genom att uttrycka sig med visuella och språkliga medel
 • uppmuntrar eleven att använda sig av olika sätt att producera och presentera information och tankar på
 • vägleder eleven att producera berättande, beskrivande och andra texter i en multimedial miljö
 • lär eleverna att förstå och respektera upphovsrätten i sin egen produktion
 • sporrar eleven till att använda ett främmande språk och förbättra sina språkfärdigheter även genom att använda informations- och kommunikationsteknologi
 • lär eleverna att använda olika kommunikationssystem och applikationer, även i internationellt samspel
 • utvecklar färdigheterna i grupparbete och växelverkan.

Projektplanering

Leta efter och välja en projektpartner

För internationella projekt hittar skolan lättast en projektpartner via eTwinningin.

Partnerskolor som lämpar sig för finländska projekt kan till exempel hittas i Facebook-grupper.

Val av projektplattform

Resultaten som produceras i projektet delas på en lämplig plattform på internet. En bra plattform är lätt tillgänglig för alla deltagare. Det är bra om åtminstone en del av materialet kan sparas under ett lösenord.

I internationella eTwinning-projekt kan projektplattformen TwinSpace användas.

Om projektet endast har finländska deltagare kan till exempel webbplatsen Peda.net, olika molntjänster eller någon annan plattform som skolan erbjuder användas.

Projektets regler

Reglerna för samarbetet tas fram genom att man tillsammans med partnerskolan samlar in elevernas tankar om hurdana saker man får och inte får göra i projektet. I det internationella projektet används engelska eller ett annat gemensamt språk.

På båda skolorna sammanställer man elevernas tankar om följande temaområden:

 • artighet, kommentarer, saklighet
 • det egna ansvaret (omsorgsfullhet, göra sitt bästa)
 • spelregler för grupparbeten
 • upphovsrättigheterna (jag som upphovsman), användning av verk som andra har gjort och respekt för upphovsrättigheterna (bilder, texter och musik).

Lärarna utbyter information om de saker som har lyfts fram som viktigast på respektive skola och fattar ett slutligt beslut om vilka som ska antas som regler. Samtidigt beslutar de för vilken skola reglerna ska visas på projektets webbplats. Reglerna kan även sammanställas genom att eleverna ritar till exempel en affisch om dem.

Förslag på applikation: Padlet

Kontrollera i förväg att ni har de tillstånd som krävs för att dela elevernas arbeten. När det gäller minderåriga elever behövs tillstånd från elevens vårdnadshavare för delning av elevens bilder och arbeten.

Projektets genomförande

Förberedelser inför projektet

Först funderar ni tillsammans med eleverna över vilka olika typer av upphovsmän det finns inom skapande arbete, hurdana verk de gör samt vilka finländska upphovsmän och kända verk som eleverna känner till.

Tips: Som introduktion till uppgiften kan eleverna spela Kopiraittila skolas minnesspel som finns i klass 1–2.

Diskutera upphovsrättigheterna (vad innebär upphovsrättigheterna, för vem uppstår upphovsrätt och hurdana arbeten får upphovsrättsskydd) och rätt praxis (hur får jag bifoga bilder, musik och så vidare till mitt eget arbete). För undervisning i och inlärning av upphovsrättigheter kan du använda Kopiraittila skolas material, som till exempel spel för olika årskurser, minneslistor för projektarbeten, minneslistemaskinen och modeller för källhänvisningar.

Tips: QR-kodspelen som är avsedda för årskurs 3–4 och 5–6 finns även på engelska i Kopiraittila.

Eleverna presenterar sig för partnerskolans elever. Eleverna kan skriva korta presentationsbrev till de andra eleverna eller göra en kort video, där de berättar om klassen, skolan och Finland. I det internationella projektet används engelska eller ett annat gemensamt språk.

Uppgiftstips

Tillsammans med eleverna gör ni bingospel om olika upphovsmän och verk inom skapande arbete. På spelplanen finns till exempel upphovsmännen inom skapande arbete och på lapparna olika verk. Spelets idé är att kombinera rätt upphovsman med rätt verk.

LITTERATURPROJEKT

 1. I grupper på 3–4 personer väljer eleverna olika finländska böcker och samlar information om författaren och boken. De kan även lära känna olika finländska böcker på biblioteket. Eleverna söker information om böckerna och författarna på biblioteket eller nätet. Litteraturprojektet kan genomföras i samarbete med biblioteket.

 2. Eleverna gör PowerPoint-presentationer, boktrailrar eller motsvarande om sina böcker. Arbetena delas med partnerskolan på den utvalda projektplattformen. I projektarbetet ska eleverna ge akt på upphovsrättigheterna och källhänvisningarna. Du hittar instruktioner om upphovsrättigheter och källhänvisningar samt om att låna text och bifoga bilder till det egna arbetet i Kopiraittila skola.

  Minneslista för projektarbeten

  Projektinstruktioner för boktrailer

 3. Fundera över vad upphovsrätten innebär för författaren som upphovsman. Eleverna kan även kontakta till exempel ett förlag eller en författare och fråga vad upphovsrättigheterna innebär för dem.

  Tips: Titta på vilket sätt upphovsrättsinnehavaren anges på böckernas titelblad (på titelbladet nämns upphovsrättsinnehavaren efter ett ©-tecken).

 4. Titta på partnerskolans presentationer. Diskutera vilka skillnader eller likheter det fanns i böckerna, om eleverna kände igen någon bok eller författare samt huruvida kulturen och miljön syns i böckerna.

Exempel på information som man kan söka efter om författaren och boken:

 • När levde författaren?
 • Hur många böcker har hen gett ut?
 • Vilka typer av böcker har författaren gett ut (barn- eller ungdomsböcker, romaner, detektivromaner, science fiction-böcker, dikter, serier, faktaböcker, biografier, historiska romaner och så vidare)?
 • Har hens böcker översatts till andra språk?
 • Vad handlar boken som du har valt om?
 • Hurdan är huvudpersonen?

MUSIKPROJEKT

 1. I grupper söker eleverna efter finländska kompositörer, sångtextförfattare, sångare och band inom olika musikstilar. Exempel på musikgenrer är pop, rock, hip-hop, rap, heavy metal, klassisk musik, schlager och barnsånger.Tillsammans räknar eleverna upp finländska upphovsmän inom olika musikgenrer och bland dessa väljer varje grupp om vem/vilka de ska göra sitt grupparbete. Varje grupp väljer en egen musikgenre, så att eleverna samtidigt även lär känna olika musikstilar.

 2. I grupper söker eleverna efter information om upphovsmännen och om finländsk musik. Därefter sammanställs alla presentationer till en helhet, som delas med partnerskolan på den överenskomna projektplattformen.

 3. I projektarbetena ska eleverna ge akt på upphovsrättigheterna och källhänvisningarna. Du hittar instruktioner om upphovsrättigheter och källhänvisningar samt om att låna text och bifoga bilder och musik till egna arbeten i Kopiraittila skola.

  Minneslista för projektarbeten

 4. Studera partnerskolans projektarbeten och musiken i deras land. Fundera till exempel över om kulturen på något sätt syns i musiken eller om barn och ungdomar i elevernas ålder lyssnar på annan typ av musik. Kände du till någon av kompositörerna, sångarna eller banden som partnerskolans elever hade presenterat?

Uppgiftstips

Fundera över vad upphovsrätten innebär för upphovsmän till musik och på vilket sätt upphovsmännen kan få lön för sitt arbete. Eleverna kan även kontakta till exempel ett musikförlag eller en upphovsman inom musik och fråga vad upphovsrättigheterna innebär för dem.

Tips: Äldre elever kan spela Artistspelet som finns i klass 5–7 i Kopiraittila skola.

BILDKONSTPROJEKT

 1. Tillsammans lär vi känna finländsk konst. Eleverna kan söka efter konstverk på Finlands Nationalgalleris och museernas webbplatser eller genom att besöka ett konstmuseum. I grupper väljer eleverna en finländsk konstnär och söker information om hen och hens konstverk. Exempelvis när levde konstnären, vilken konstriktning representerade hen, i vilka konstmuseer finns hens arbeten och så vidare.

  Tips: På nätet hittar du finländska konstverk till exempel på Finlands Nationalgalleris webbplats eller på Ateneums webbplats

 2. Eleverna gör PowerPoint-presentationer eller motsvarande om konstnärerna som kan delas med partnerskolan på den överenskomna projektplattformen. Konstverken kan även göras exempelvis till ett bildkollage. I projektarbetet ska eleverna ge akt på upphovsrättigheterna och källhänvisningarna. Du hittar instruktioner om upphovsrättigheter och källhänvisningar samt om att låna text och foga bilder till det egna arbetet i Kopiraittila skola.

  Minneslista för projektarbeten

  Tips på applikation: PhotoCollagePhotoJoiner

 3. Studera partnerskolans projektarbeten och bildkonsten i landet. Fundera till exempel över om kulturen i olika länder påverkar konsten och om kulturen eller miljön på något sätt syns i konstverken.

EVALUERING

Bedöm till sist tillsammans med eleverna hur deras kunskaper utvecklades under arbetets gång.