Användning av audiovisuella verk

Vad är audiovisuella verk?

Audiovisuella verk är filmverk enligt upphovsrättslagen. Som filmverk räknas alla verk som består av rörliga bilder och ljud samt andra verk som uttrycks på ett sätt som kan jämställas med filmning och som överstiger den upphovsrättsliga verkströskeln. Som filmverk räknas därmed alla slags verk som innehåller rörliga bilder, till exempel filmer, tv-program, musikvideor, reklam och webbvideon.

Upphovsrättsrådet har bedömt när filmverk överstiger verkströskeln i sitt utlåtande 1998:6. En webbvideo som inte överskrider verkströskeln kan dock få skydd som en bildupptagning enligt 46 a § i upphovsrättslagen (TN 2019:10).

Användning av audiovisuella verk i undervisningen

En undervisningssituation är offentlig, varför det krävs tillstånd av rättsinnehavarna för att visa filmer och videon under undervisningen. För undervisningen har läroanstalterna anskaffat eller har tillgängligt användningstillstånd med vilka tv-program och filmer får framföras och användas i undervisningen. Sådana webbvideon vars användningstillstånd inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får visas och användas i illustrativt syfte inom undervisningen, utgående från upphovsrättslagen. I illustrativt syfte får man i regel enbart visa uttag ur videon, inte till exempel hela filmer eller tv-program.

TV-program

Utbildningsstyrelsen, Kopiosto och Audiovisual Producers Finland – APFI rf som representerar film- och av-produktionsbolagen har kommit överens om licenser för visning och lagring av tv-program från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt inom grundutbildning inom konst.

Med användningstillståndet för TV-program får man visa TV-program från Yle Arenan och Arkivet samt MTV Katsomo. Licensen omfattar inte filmer med biograf- eller videodistribution. Det är dock inte tillåtet att spela in program från Yle Arenan, Arkivet eller MTV Katsomo med denna licens.

Med användningstillståndet för tv-program som Utbildningsstyrelsen har skaffat får man spela in och visa program via direkta tv-sändningar från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem och MTV3. Licensen gäller inte filmer eller reklamer. Programmen som spelats in från ovan nämnda kanaler får användas i två års tid. Undervisningsprogram får spelas in för permanent bruk.

Mer information och anvisningar om användningstillståndet för tv-program på Kopiostos webbplats.

Webb- och reklamvideor

Sådana webb- eller reklamvideor, till exempel YouTube-videon, vars användningstillstånd som omfattar visning eller övrig användning av verket som behövs i undervisningsverksamhet inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets eller i en säker elektronisk miljö. För ögonblicket finns det inga tillgängliga tillstånd för visning och användning av webb- och reklamvideor i undervisning för läroanstalter. Användning och visning av vissa videor i undervisningen är tillåten med en CC- dvs. en Creative Commons-licens. Läs mer om CC-licensen.

Med användning i illustrativt syfte inom undervisningen avses användning av delar eller utdrag av verk som påminner om citat. Om verket är kort, till exempel en kort webbvideo eller en reklam, kan det vara motiverat att även använda hela verket i illustrativt syfte inom undervisningen. Den tillåtna längden måste bedömas skilt i varje fall.

Det är inte tillåtet att visa och använda material som olovligt spritts på nätet.

upphovsrättslagen 14 a §

Radioprogram och podcasts

Upphovsrättslagen tillåter framförande av publicerade verk inom undervisningen (icke medräknat filmverk och skådespel). Det är tillåtet att lyssna på radioprogram, radioteater och podcasts i samband med undervisningen. Men om podcasten eller radioteatern kan lyssnas i en streamingtjänst, är det möjligt att tjänstens användningsvillkor förbjuder lyssnande under undervisning. Många streamingtjänster fastställer att de enbart får användas och lyssnas till i personliga syften.

Upphovsrättslagen tillåter användning av verk i illustrativt syfte inom undervisningen förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets, till exempel en undervisningsgrupp, eller i en säker elektronisk miljö när användningstillstånden som behövs för detta inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga. Med licensen anskaffad av Utbildningsstyrelsen får man för undervisningsbruk spela in sådana i undervisningssyfte producerade radioprogram som Rundradion producerat och sänt. Av radioprogram, radioteater och podcasts från andra kanaler får man spela in utdrag i illustrativt syfte inom undervisningen.

upphovsrättslagen 14 a § och 21 §

Filmer

Visning av filmer i undervisning kräver alltid tillstånd. Den mest omfattande licensen hittas i Elokuvalisenssi.fi-tjänsten, som omfattar både inhemska och utländska filmer. Tjänsten Koulukino Suoratoisto innehåller också licensen att visa de kort- och dokumentärfilmer som finns i tjänsten Koulukino Suoratoisto.

På Nationella audiovisuella institutet (KAVI):s sida Filmstigen finns gott om utdrag ur filmer och läromaterial för att stöda filmfostran. Detta material kan fritt användas i undervisningen. KAVI har också gjort tillgänglig stora mängder gamla filmer, kortfilmer och annat gammalt filmmaterial i sin nya tjänst Elonet för icke-kommersiellt bruk.

Elokuvalisenssi.fi-tjänsten säljer licenser för visning av filmer från inhemska och flera europeiska och amerikanska produktionsbolag. En filmlicens tillåter läroanstalter och andra gemenskaper att visa filmer som hör till produktionsbolag som omfattas av licensen. Med den här licensen får man visa en inspelad film i läroanstaltens läroplansenliga verksamhet samt under skolans morgon- och eftermiddagsklubbverksamhet. Läraren kan låna inspelningen som ska visas från biblioteket eller en elev, hyra den från en videobutik eller en internettjänst, köpa den från butiken, beställa den eller spela in den från TV. När det gäller andra filmer kan man höra sig för om tillstånd hos produktionsbolaget eller filmdistributören.

Skolbio erbjuder även filmer för undervisningsändamål. Koulukino har också en streamingtjänst genom vilken man kan skaffa inhemska kort- och dokumentärfilmer som finns i tjänsten för att visa i klassrummet. Ett köp genom Koulukino Suoratoisto innehåller också alla nödvändiga rättigheter till offentligt framförande. Skolbio producerar även undervisningsmaterial av filmer producerade för biografdistribution som stöd för skolors och dagvårdens mediafostran. Skolorna kan beställa en filmvisning från den närmaste biografen. Skolbios undervisningsmaterial finns på sidan Koulukino.fi/skolbio/.

Filmverk i det Nationella audiovisuella institutets samlingar får förevisas utan skilt tillstånd i forskningssyfte och för filmundervisning på högskolenivå. Detta omfattar dock inte utländska producenters filmverk (Upphovsrättslagen 16 c § 3 mom).

Såvida användningstillstånd som omfattar användning av verket som behövs i undervisningsverksamhet inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får filmen med stöd av upphovsrättslagens inskränkningsbestämmelse användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets, till exempel i ett klassrum för en undervisningsgrupp, eller i en säker elektronisk miljö. (Upphovsrättslagen 14 a §). Det är inte tillåtet att visa en hel film i illustrativt syfte inom undervisningen, trots att det inte i övrigt finns tillstånd till buds för visning av filmen. Med användning i illustrativt syfte inom undervisningen har man avsett användning av en del eller ett utdrag av ett verk. Visning av filmer eller delar av dem för vilka en licens kan anskaffas från tjänsten Elokuvalisenssi.fi eller Koulukino får inte visas utgående från inskränkningsbestämmelsen i upphovsrättslagen om användning av verk i illustrativt syfte inom undervisningen.

Citat av film

Citaträtten är inte begränsad till någon viss typ av verk eller teknik, utan i princip kan man citera alla slags verk genom den teknik som är lämplig för att göra citatet. Tillåtna filmcitat är enligt upphovsrättsrådet i allmänhet korta, några sekunder långa snuttar ur en film (Upphovsrättsrådets utlåtande 1989:15). I sitt utlåtande 2002:16 ansåg upphovsrättsrådet att citat av en tre minuter lång dokumentär i sin helhet utan tillstånd av upphovsrättsinnehavarna inte kan anses vara användning i enlighet med citaträtten.

Förevisning av film för en sluten krets

Ifall visningen sker i en sluten krets, till exempel hemma eller bland vänner, anses det inte vara offentlig visning. Det anses dock att förevisningen är offentlig trots att deltagarna på förhand fastställts, ifall antalet närvarande är särskilt stort.

Upphovsrättsrådet bedömde i sitt utlåtande 2013:23 att förevisning av en film i en tillställning som arrangerats genom en Facebook-grupp är offentlig, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt. Också i upphovsrättsrådets tidigare utlåtande 1995:6 bedömde rådet att förevisning av en film i en tillställning arrangerad av en studentförening var offentlig visning, eftersom åskådarna inte på förhand fastställts individuellt. Det har ingen betydelse om huruvida tillställningen är gratis eller avgiftsbelagd eller hur många personer är närvarande.

Bildande av filmklubb

Filmer som hyrts, köpts i en affär eller spelats in från TV är i allmänhet avsedda för privat bruk. Privata tillställningar är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande enligt upphovsrättsrådet. Filmklubbens verksamhet är i allmänhet inte privat bruk, utan offentlig förevisning. Alltså måste man ha rättighetshavarens tillstånd för att visa film i en filmklubb. Efter att de nödvändiga licenserna för visning av filmen har anskaffats av filmklubben får de visa sådana filmer, även hyrda, köpta eller lånade, som omfattas av licensen i fråga.

Användning av en stillbild från en film

Enligt upphovsrättsrådet (TN 2002:16) skyddas en enskild bild (en s.k. stillbild) från ett filmverk eller annat audiovisuellt material som ett s.k. vanligt fotografi enligt upphovsrättslagen 49 a §. Ifall en enskild bild tas från en film som en del av undervisningsmaterialet eller ett projektarbete, är det fråga om framställning av ett exemplar av ett fotografi, vilket kräver tillstånd av fotografen eller fotografiets rättsinnehavare.

Video- och konsolspel

Enligt upphovsrättsrådets utlåtanden är video- och konsolspel inte filmverk, utan sammanfogade verk. I sammanfogade verk åtnjuter datorprogrammet skydd som ett litterärt verk, musiken som ett musikaliskt verk och bilderna som bildkonstverk. Varje upphovsman i ett sammanfogat verk bestämmer över den egna andelen skilt från de andra. (TN1992:3, TN2001:15 och 2015:8). Upphovsrättsrådet har bedömt att konsolspel däremot som sammanfogade verk är audiovisuella multimediaprodukter skyddade av upphovsrätten.