Åskådliggörande av undervisning

Till upphovsrättslagen togs år 2023 en inskränkningsbestämmelse om användning av verk i illustrativt syfte inom undervisning som kompletterar användningstillstånden. Om avtalslicenser eller andra användningstillstånd som omfattar användning av verk som behövs i undervisningsverksamhet inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får i undervisningsverksamhet ett offentliggjort verk användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets eller i en säker elektronisk miljö. Det handlar om en inskränkningsbestämmelse som kompletterar användningstillstånden.

Med stöd av bestämmelsen får man tillverka exemplar och framställa verket för undervisningsgruppen på vilket sätt som helst, till exempel i en sluten elektroniskt inlärningsmiljö som enbart den undervisningsgrupp som undervisningen är avsedd för har tillgång till. Verken kan användas för att stöda, berika eller komplettera undervisningsverksamheten.

Användning i illustrativt syfte inom undervisningen möjliggör bara användning av delar eller utdrag av verken. Det är alltså inte möjligt att framföra till exempel hela filmer eller kopiera hela verk i illustrativt syfte, även om inga tillstånd för användningen av dem finns till buds. Om verket är väldigt litet eller kort kan det vara motiverat att använda hela verket i illustrativt syfte inom undervisningen. Man får till exempel visa en YouTube- eller reklamvideo, men inte en hel film eller tv-program, i illustrativt syfte inom undervisningen.

Bestämmelsen omfattar även undervisning på distans och annan undervisning som utnyttjar fjärruppkopplingar samt användning av streaming i undervisningen. Bestämmelserna tillämpas bara på undervisning inom en säker elektronisk miljö. Bestämmelsen tillämpas inte på sådana elektroniska inlärningsmiljöer, kursplattformar eller material relaterat till undervisningen som allmänheten har fri tillgång till.

När man använder ett verk utgående från inskränkningsbestämmelsen ska upphovsmannens namn och källa anges i den utsträckning och på det sätt som krävs av god sed.

upphovsrättslagen 14 a §