Redigering av verk

Att ändra ett verk, till exempel genom att göra en översättning eller en bearbetning, kräver tillstånd av det ursprungliga verkets upphovsman. Upphovsmannen har rätt att bestämma om sitt verk i oförändrad eller förändrad form, som översättning eller bearbetning, i en annan text- eller konstgenre eller genom använda ett annat framställningssätt.

Ett verk som uppkommer efter bearbetning av ett verk kallas ett sekundärverk, vars rättigheter hör till personen som skapat bearbetningen, till exempel översättaren. Sekundärverkets upphovsman får dock inte i användningen av sitt verk kränka de rättigheter upphovsmannen av det ursprungliga verket innehar. Verket får inte heller ändras på ett sådant sätt eller göras tillgängligt för allmänheten i ett sådant sammanhang att det kränker upphovsmannens moraliska rättigheter, det vill säga upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde och originalitet.

Verkets nyttjanderätts- eller licensvillkor kan också begränsa bearbetningen av verket. En upphovsman kan till exempel ha förbjudit bearbetning av sitt verk i sina Creative Commons-licensvillkor.

För att bearbeta ett verk krävs i allmänhet upphovsmannens tillstånd.

I fri anslutning

Utöver översättning och bearbetning bestäms även i lagen om skapande av nya verk i fri anslutning till ett existerande verk, vilket inte förutsätter tillstånd av upphovsmannen. Det behövs inte heller samtycke ifall ursprungsverkets skyddstid har upphört.

Att i fri anslutning till ett verk åstadkomma ett nytt verk innebär att man använder en annan persons tidigare verk som inspirationskälla och genom att bearbeta verket skapar man ett helt nytt självständigt och originellt verk, som inte kan jämställas med det ursprungliga verket.

Upphovsrättslagen 4 §

Parodi

Ett publicerat verk får användas i parodier, karikatyrer och pastischer. Parodi hänvisar till ett existerande verk, men avviker från det på sätt som kan uppdagas till exempel genom humor eller skämt. I karikatyrer däremot är det fråga om en humoristisk bild där man överdriver eller förenklar någon egenskap eller funktion i objektet (t.ex. en politisk skämtteckning där man tar ställning till dagsaktuella frågor). I en pastisch däremot efterapar man till exempel en känd konstnärs verk men lägger till nya element till den. Diskriminerande eller på andra sätt stötande parodier, karikatyrer eller pastischer är inte tillåtna av lagen.

Tillåten parodi använder det ursprungliga verket i ett annat syfte och en annan kontext. En parodi kan vara en satirisk, överdriven eller komisk imitation av någon annans verk. Även användning av ett verk, till exempel en bild, i en mem kan vara tillåten som parodi.

Om det handlar om en parodi tillåten av upphovsrättslagen, det vill säga användning av ett verk enligt god sed, krävs det inte tillstånd av upphovsmannen för användningen.

upphovsrättslagen 23 a §