Användningsvillkor

Allmänt

Kopiraittila är en tjänst som upprätthålls av Kopiosto rf. Nättjänstens användare ska iaktta dessa användningsvillkor samt upphovsrättslagen.

Med serviceproducent avses härefter Kopiosto rf.

Med tjänsten avses härefter Kopiraittila som helhet och i tjänsten ingående enskilda material, som finns på webbplatsen Kopiraittila.fi eller ingår i tjänsten Kopiraittila.

Användning av tjänsten och upphovsrätten

Tjänstens innehåll och dess delar är skyddade av upphovsrätten. Serviceproducenten har upphovsrätt till tjänstens innehåll och dess delar.

Tjänsten är avsedd för:

  • icke-kommersiellt undervisningsbruk eller 
  • användarens personliga bruk.

Materialet kan enbart visas eller framföras offentligt eller på andra sätt göras tillgängligt för allmänheten i samband med undervisningsverksamhet. Användaren har tillstånd att skriva ut material i samband med undervisningen eller för privat bruk. Att kopiera och använda materialet för andra ändamål eller i andra sammanhang än de som tillåtits i dessa användningsvillkor samt att överlåta materialet till en tredje part kräver ett skilt tillstånd av serviceproducenten.

För att lägga tjänsten Kopiraittila eller en enskild sida i den till en annan webbplats, eller för att skapa databaser krävs det tillstånd på förhand av Kopiosto rf.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar i fullo för alla skador som förorsakas serviceproducenten eller en tredje part på grund av användning av tjänsten i strid med dessa villkor, lagstiftning, myndighetsbestämmelser eller god sed.

Serviceproducentens ansvarsbegränsning

Kopiraittila-webbtjänsten erbjuds som sådan och inga garantier för tjänsten eller dess funktionalitet ges. Serviceproducenten ansvarar inte för eventuella serviceavbrott som beror på till exempel underhållsarbete, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker, och inte heller serviceavbrott i tele- eller Internet-förbindelser. Serviceproducenten ansvarar inte för skador som orsakas av tjänstens funktioner eller att tjänsten inte fungerar.

Serviceproducenten ansvarar inte för sådana direkta eller indirekta skador för användaren eller en tredje part som beror på eventuella fel eller brister i tjänsten eller som orsakar av användningen eller tolkningen av informationen på tjänsten.

Serviceproducenten ansvarar inte heller för att tjänsten ska kunna tillämpas eller vara lämplig för något visst bruk.

Serviceproducenten ansvarar inte för innehållet, materialet och tjänsterna på sidor som har producerats av tredje parter och till vilka det finns länkar på serviceproducentens sidor.

Ändring av tjänstens funktioner eller avslutande av tjänsten

Serviceproducenten har rätt att ändra på tjänstens innehåll, funktion samt dessa användningsvillkor ifall ändringarna är nödvändiga för att utveckla tjänsten eller av andra godtagbara orsaker. Serviceproducenten har också rätt att när som helst avsluta att erbjuda tjänsten.

Tvistlösning

Tvistemål om användningen av tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt under Finlands lag.