Vad skyddar upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar det självständiga och originella uttrycket av idéer, information, teorier eller principer i verket, men inte själva idéerna, informationen, teorierna eller principerna. Man kan skapa flera olika verk med samma ämne, tema eller intrig, som alla individuellt får skydd. Man kan till exempel skriva många olika böcker med samma handling eller måla många målningar med samma tema. Man får även använda informationen i ett verk, förutsatt att man skriver om det med egna ord. Ett nytt verk får inte vara en kopia av ett tidigare verk. En kopia uppfyller inte kraven på självständighet och originalitet.

Vad är ett verk?

Objektet för upphovsrätten är ett verk som skapats av en människa. Verket kan vara litterärt eller konstnärligt. Verket kan vara en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett sceniskt eller musikaliskt verk, ett filmverk, fotografiskt verk eller annat bildkonstverk. Denna lista är inte uttömmande: ett verk kan ha vilken form som helst.

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller och dikter. Enligt upphovsrättslagen anses även kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram. Lagar, förordningar och myndighetsbeslut har dock inte något upphovsrättsskydd.

Bildkonstverk är till exempel målningar, teckningar och skulpturer.

Med upphovsrätten avses inte ensamrätt till en idé, kunskap eller principer, utan det unika och kreativa uttrycket av dessa som framkommer i verket.

upphovsrättslagen 1 §

Verkströskeln

För att ett resultat av skapande arbete ska få skydd som verk måste det ha en viss verkshöjd, dvs. vara originellt och självständigt. Man talar om att överstiga verkströskeln. Det krävs varken kvalitet eller konstnärlighet. Ett ”dålig” eller ”fult” verk kan också bli skyddat, om det är ett resultat av ett självständigt och originellt skapande arbete. Ifall verkströskeln har överstigits fastställs från fall till fall. Ett typiskt kriterium har varit att ingen annan som inleder samma arbete skulle nå samma slutresultat. För att åtnjuta skyddet ska verket vara självständigt och originellt.

Överstigandet av verkströskeln utvärderas på olika sätt beroende på typen av verk. Vad gäller litterära verk och verk inom bildkonsten har verkströskeln varit tämligen låg. En kort dikt eller slogan har kunnat åtnjuta upphovsrättsskydd.

Vad är närstående rättigheter

I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten. Dessa kallas närstående rättigheter. De närstående rättigheterna skyddar framträdande artister och deras framträdanden, musikproducenter, filmproducenter, tillverkare av kataloger och databaser, radio- och TV-företag, fotografer samt tidningspublikationers förläggare.

De närstående rättigheterna påminner om upphovsrätten på många sätt. Den största skillnaden är i längden på skyddstiden. Dessutom förutsätts inte att kravet på självständighet och originalitet uppfylls för att få närstående rättigheter.

Till exempel kopiering av ljudinspelningar och filmer, offentligt framförande av ljudinspelningar direkt från inspelningen eller genom radio, samt kopiering och användning av fotografier omfattas av skyddet av de närstående rättigheterna. Att kopiera och använda ljudinspelningar, bildinspelningar, fotografier, kataloger och databaser krävs därmed tillstånd av personen som har de närstående rättigheterna.

upphovsrättslagen kapitel 5

Kataloger och databaser

Omfattande databaser, tabeller och kataloger kan åtnjuta katalog- och databasskydd. Skyddet är betydligt snävare än den egentliga upphovsrätten och skyddet gäller under kortare tid. Katalogskyddet är i kraft 15 år efter året som arbetet blev färdigt. Om arbetet publicerades för första gången vid en senare tidpunkt än när det slutfördes (dock inom 15 år), räknas den 15-åriga skyddstiden från den tidpunkten.

Skyddet gäller t.ex. kataloger, tabeller och annat sådant arbete där en stor mängd data har sammanställts, samt databaser som har krävt en betydande insats vid insamling eller presentation av data. Tanken är att skydda insamlingsarbetet, inte informationen som ingår i databasen eller katalogen.

Matrecept

Upphovsrättsrådet beslutade i sitt utlåtande 2005:12 att matrecept och deras anvisningar inte överstiger verkströskeln för ett litterärt verk. Upphovsrätten skyddar inte mått av råvaror eller annan dylik information. En receptbok eller artikel kan däremot som helhet vara självständig och original och därmed skyddad av upphovsrätten. Även en matportion kan vara ett verk, ifall den är så självständig och originell att ingen annan skulle ha uppnått samma resultat om de påbörjat samma arbete.

En snöskulptur och en staty av sand

En snöskulptur eller en staty av sand kan vara verk skyddade av upphovsrätten trots att de inte är permanenta.

Sångtext, ordpar, mening

En vers eller mening i en sång kan vara tillräckligt självständig och originell för att överstiga verkströskeln. Upphovsrättsrådet har i ett utlåtande (TN 2010:2) att vissa strofer i den finska översättningen av Pippi Långstrumps signaturmelodi (”vinksin vonksin” och ”heikun keikun”) kan anses vara självständiga och originella. Ingen annan som skulle utföra motsvarande arbete skulle nå samma slutresultat. Enligt upphovsrättsrådet är versen i sången i fråga skyddad av upphovsrätten och att använda den som sådan eller i en modifierad form förutsätter tillstånd av rättsinnehavaren. Däremot fick sångnamnet Tipi-tii inte upphovsrättsligt skydd (Upphovsrättsrådets utlåtanden 2011:3).

Brukskonstföremål

Produkter inom brukskonsten, till exempel möbler och kläder, har en viss form som beror på deras bruksändamål. Av den här orsaken har man varit förbehållsam med att bevilja upphovsrättsskydd åt brukskonstföremål, och verkströskeln är måttligt hög. För många brukskonstföremål lämpar sig mönsterrätten bättre som skydd.

Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2003:4 konstaterat att vad gäller textilarbeten kan skaparens originella och personliga insats synas i textiliernas mönster, färg och materialval. Om dessa val leder till att någon annan som gör samma arbete inte kunde komma till samma slutresultat kan det anses vara självständigt och originellt och därmed åtnjuta skydd av upphovsrätten.

Beskrivande ritningar

Verkströskeln för beskrivande ritningar har i rättslitteraturen och i upphovsrättsrådets utlåtanden ställts tämligen högt. I upphovsrättsrådets utlåtande 2004:2 ansågs att ritningarna i en digitalkameras bruksanvisning inte uppfyller de krav på självständighet och originalitet som krävs för att de ska åtnjuta skydd av upphovsrätten.

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln. I ritningarna uttrycks inte deras upphovsmans kreativa personliga lösningar i en tillräcklig mängd för att ingen annan skulle ha kunnat nå samma slutresultat ifall de åtagit sig att rita samma ämne.

Ordlista

Högsta domstolen har i sitt prejudikat (HD: 2005: 43) bestämt att ordlistor i läroböcker inom språkämnen är skyddade av upphovsrätten, även om enskilda ord inte i allmänhet åtnjuter skydd av upphovsrätt. Ordlistorna anses skapa en undervisningshelhet tillsammans med textstyckena.

Valet av vilka ord ska användas i verket och inkluderas i ordlistan förutsätter granskning av många olika frågor av författaren. De måste särskilt uppmärksamma de språkliga färdigheterna som studerandena som använder sig av läroböckerna innehar samt deras förmåga att lära sig ord av olika svårighetsgrader. Upphovsmannen måste bestämma vilka ord som lärs ut i texten och i vilket skede det är pedagogiskt korrekt att för första gången använda ett visst ord. Ordlistorna är därmed inte enbart ordlistor som mekaniskt samlats in, utan uttrycker som en del av verket upphovsmannens originalitet och kreativitet. Av denna orsak åtnjuter de skydd av upphovsrätten.