Kulttuuriprojekti

Laatinut: Sari Auramo ja Kirsi Salmela

Projektin tavoitteena on esitellä ulkomaalaiselle kumppanikoululle suomalaisia teoksia (kirjoja, musiikkia, taideteoksia tms.) ja tutustua kumppanikoulun esittelemiin oman maansa teoksiin. Projektin tavoitteena on ohjata oppilaita tutustumaan erilaisiin luoviin aloihin, käyttämään ja tuottamaan omia tekstejä, nauttimaan niistä ja ilmaisemaan itseään niiden avulla. Projektissa opitaan myös tekijänoikeuksia ja niiden soveltamista omassa tuottamisessa.

Projekti on suunniteltu toteutettavaksi kansainvälisenä projektina. Kansainvälisessä projektissa käytetään englantia tai muuta yhteistä kieltä. Projektin voi toteuttaa myös yhdessä toisen suomalaisen luokan kanssa tai vain omassa luokassa.

Voit ladata ohjeen myös pdf:nä tästä.

Soveltuu: Alakouluille, yläkouluille, lukioille, ammatilliseen koulutukseen

Aika: 6-10 tuntia. Käytettävä aika riippuu esiteltävien teosten lukumäärästä ja valituista työtavoista. Projektin keston voi suunnitella käytettävissä olevan ajan perusteella. Projektin osia voidaan toteuttaa myös vapaa-ajalla.

Mitä projektissa tehdään:

 • Oppilaat tutustuvat oman maansa kirjallisuuteen, musiikkiin ja kuvataiteeseen
 • Oppilaat esittelevät erilaisin kielellisin ja kuvallisin keinoin valitsemiaan kirjoja, musiikkia ja kuvataidetta kumppanille
 • Oppilaat tutustuvat kumppanimaan kirjallisuuteen, musiikkiin ja kuvataiteeseen

Oppimistavoitteet:

Projekti liittyy laaja-alaiseen osaamiseen, kuten tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), monilukutaito (L4) ja kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Projektissa voidaan tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Projektissa voidaan myös vierailla kirjastossa ja taidemuseoissa ja tehdä yhteistyötä näiden kanssa. Projekti soveltuu erityisen hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen ja kansainvälisenä projektina myös projektissa käytettävän vieraan kielen (esim. englanti, ruotsi, saksa, ranska) opetukseen.

Projekti:

 • innostaa oppilasta tutustumaan kotimaiseen kirjallisuuteen, musiikkiin ja kuvataiteeseen ja näiden alojen tekijöihin
 • kannustaa oppilasta tutustumaan itselleen uudenlaisiin kirjallisuus-, musiikki- ja taidetyyppeihin
 • kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
 • rohkaista oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan kuvallisen ja kielellisen ilmaisun keinoin
 • kannustaa oppilaita hyödyntämään erilaisia keinoja tiedon ja ajatusten tuottamiseen ja esittämiseen
 • ohjaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä monimediaisessa ympäristössä
 • opettaa ymmärtämään ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia omassa tuottamisessa
 • rohkaisee oppilasta käyttämään vierasta kieltä ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
 • opettaa eri viestintäjärjestelmien ja sovellusten käyttöä, myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
 • kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja

Projektin suunnittelu

Etsitään ja valitaan projektikumppani

Kansainväliseen projektiin projektikumppani löytyy helpoiten eTwinningin kautta.

Suomalaiseen projektiin sopivia kumppanikouluja voi löytyä esimerkiksi Facebook-ryhmistä.

Valitaan projektialusta

Projektissa syntyvät tuotokset jaetaan jollain sopivalla alustalla internetissä. Hyvä on sellainen, johon kaikki osallistujat pääsevät helposti. On hyvä, jos ainakin osa materiaalista voidaan tallentaa salasanan taakse.

Mikäli kyseessä on kansainvälinen eTwinning-projekti, voidaan käyttää TwinSpace-projektialustaa.

Mikäli projektissa on vain suomalaisia osallistujia, voidaan käyttää esimerkiksi Peda.net-sivustoa, erilaisia pilvipalveluja tai muuta koulun tarjoamaa alustaa.

Projektin säännöt

Luodaan säännöt yhteistoiminnalle keräämällä yhdessä kumppanikoulun kanssa oppilaiden ajatuksia siitä, millaisia asioita projektissa saa tai ei saa tehdä. Kansainvälisessä projektissa käytetään englantia tai muuta yhteistä kieltä.

Molemmilla kouluilla kootaan ajatuksia yhteen seuraavista aihealueista:

 • kohteliaisuus, kommentoiminen, asiallisuus
 • oma vastuu (huolellisuus, parhaansa tekeminen)
 • ryhmätöiden pelisäännöt
 • tekijänoikeudet (minä tekijänä) ja toisten tekemien teosten käyttäminen ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen (kuvat, tekstit, musiikki)

Opettajat vaihtavat keskenään tietoa kummallakin koululla tärkeimmiksi nostetuista asioista ja tekevät lopullisen päätöksen sääntöihin valittavista asioista. Samalla päätetään, kummalla koululla säännöt kirjoitetaan näkyviin projektin sivulle. Säännöistä voidaan myös tehdä piirtämällä tms. juliste.

Sovellusehdotus: Padlet

Tarkistakaa etukäteen, että teillä on tarvittavat luvat kunnossa oppilaiden töiden jakamiseen. Alaikäisten oppilaiden osalta luvat oppilaiden kuvien ja töiden jakamiseen tarvitaan oppilaan huoltajilta.

Projektin toteutus

Virittäytyminen aiheeseen

Aluksi pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa, millaisia erilaisia luovan työn tekijöitä on, millaisia teoksia he tekevät, mitä suomalaisia tekijöitä ja tunnettuja teoksia oppilaat tuntevat.

Vinkki: Oppilaat voivat pelata tehtävän orientaationa Kopiraittilan koulun muistipeliä 1.-2. luokkahuoneesta.

Keskustelkaa tekijänoikeuksista (mitä tekijänoikeudet tarkoittavat, kenelle tekijänoikeus syntyy, millaiset työt saavat tekijänoikeussuojaa) ja oikeista käytänteistä (miten saan liittää kuvia, musiikkia jne. omaan työhöni). Tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen voit hyödyntää Kopiraittilan koulun materiaaleja, kuten eri luokka-asteiden pelejä, projektitöiden muistilistoja, muistilistakonetta ja lähdemerkintämalleja.

Vinkki: 3.-4. ja 5.-6.-luokkalaisille suunnatut QR-koodipelit löytyvät Kopiraittilasta myös englanniksi.

Esittäydytään kumppanikoulun oppilaille. Oppilaat voivat kirjoittaa toisille lyhyet esittelykirjeet tai voidaan tehdä oppilaiden kanssa yhdessä lyhyt video, jossa kerrotaan omasta luokasta, koulusta ja Suomesta. Kansainvälisessä projektissa käytetään englantia tai muuta yhteistä kieltä.

Tehtävävinkki

Tehdään oppilaiden kanssa erilaisista luovan työn tekijöistä ja teoksista bingo-pelejä. Pelilaudassa on esimerkiksi luovan työn tekijöitä ja lapuissa erilaisia teoksia. Pelin ideana on yhdistää oikea tekijä ja teos.

KIRJALLISUUSPROJEKTI

 1. Oppilaat valitsevat 3-4 hengen ryhmissä eri suomalaiset kirjat ja keräävät tietoa kirjailijasta ja kirjasta. Erilaisiin suomalaisiin kirjoihin voidaan tutustua myös kirjastossa. Etsitään kirjoista ja kirjailijoista tietoa kirjastosta tai netistä. Kirjallisuusprojektin voi tehdä yhteistyössä kirjaston kanssa.

 2. Kirjoista tehdään PowerPoint-, kirjatraileri- tai vastaavat esitykset. Työt jaetaan kumppanikoululle valitulla projektialustalla. Projektityötä tehdessä tulee huomioida tekijänoikeudet ja lähdemerkinnät. Tekijänoikeuksista, tekstin lainaamisesta, kuvien liittämisestä omaan työhön sekä lähdemerkinnöistä löydät ohjeita Kopiraittilan koulusta.

  Projektityön muistilista

  Kirjatrailerin projektiohje

 3. Pohtikaa, mitä tekijänoikeus merkitsee kirjailijalle tekijänä. Oppilaat voivat myös ottaa yhteyttä esimerkiksi kustantajaan tai kirjailijaan ja kysyä heiltä, mitä tekijänoikeudet heille merkitsevät.

  Vinkki: Etsikää kirjoista nimiölehdeltä, miten tekijänoikeudenhaltija merkitään kirjaan (nimiölehdellä ©-merkin perässä on mainittu tekijänoikeuden haltija).

 4. Tutustukaa kumppanikoulun esityksiin. Keskustelkaa, millaisia eroja tai samankaltaisuuksia kirjoissa oli, tunnistitko yhtään kirjaa tai kirjailijaa, näkyy kulttuuri ja ympäristö kirjoissa.

Esimerkkejä, mitä tietoa voidaan etsiä kirjailijasta ja kirjasta:

 • Koska kirjailija on elänyt?
 • Kuinka paljon hän on julkaissut kirjoja?
 • Minkä tyyppisiä kirjoja kirjailija on julkaissut (lasten- tai nuorten kirjoja, romaaneja, jännityskirjoja, scifi-kirjoja, runoja, sarjakuvia, tietokirjoja, elämänkertoja, historiallisia romaaneja jne.)?
 • Onko hänen kirjojaa käännetty eri kielille?
 • Mistä valitsemasi kirja kertoo?
 • Millainen on päähenkilö?

MUSIIKKIPROJEKTI

 1. Oppilaat etsivät ryhmissä eri musiikkityylilajeista suomalaisia säveltäjiä, sanoittajia, laulajia ja bändejä. Esimerkkejä musiikkigenreistä ovat pop, rock, hip-hop, rap, heavy, metalli, klassinen, iskelmä ja lastenlaulu. Listataan yhdessä suomalaisia eri musiikkigenrejen tekijöitä, joista jokainen ryhmä valitsee kenestä/keistä he tekevät ryhmätyön. Jokainen ryhmä valitsee eri musiikkigenren, jolloin samalla voidaan myös tutustua eri tyyliseen musiikkiin.

 2. Ryhmissä oppilaat etsivät tietoa tekijöistä ja suomalaisesta musiikista. Sen jälkeen kootaan yhdessä kaikki esitykset yhdeksi kokonaisuudeksi, joka jaetaan kumppanikoululle sovitulla projektialustalla.

 3. Projektitöitä tehdessä tulee huomioida tekijänoikeudet ja lähdemerkinnät. Tekijänoikeuksista, tekstin lainaamisesta, kuvien ja musiikin liittämisestä omaan työhön sekä lähdemerkinnöistä löydät ohjeita Kopiraittilan koulusta.

  Projektityön muistilista

 4. Tutustukaa kumppanikoulun projektitöihin ja heidän maansa musiikkiin. Pohtikaa esimerkiksi, näkyykö kulttuuri jollain tavalla musiikissa tai kuuntelevatko oman ikäiset lapset ja nuoret erilaista musiikkia. Tunsitko sinä yhtään säveltäjää, laulajaa tai bändiä, joita kumppanikoulun oppilaat olivat esitelleet?

Tehtävävinkki

Pohtikaa, mitä tekijänoikeus merkitsee musiikin tekijöille ja millä tavalla musiikintekijät voivat saada palkkaa työstään.

Oppilaat voivat myös ottaa yhteyttä esimerkiksi musiikkikustantajaan tai musiikintekijään ja kysyä heiltä, mitä tekijänoikeudet heille merkitsevät.

Vinkki: Isommat oppilaat voivat pelata Kopiraittilan koulun 5.-7. luokassa olevaa Artisti-peliä.

KUVATAIDEPROJEKTI

 1. Tutustutaan yhdessä suomalaiseen taiteeseen. Taideteoksia voi etsiä Kansallisgallerian ja museoiden verkkosivuilta tai vierailla taidemuseossa. Oppilaat valitsevat ryhmissä yhden suomalaisen taiteilijan ja etsivät tietoa hänestä ja hänen taideteoksistaan. Esimerkiksi milloin taiteilija on elänyt, minkä tyylisuunnan edustaja hän on, missä taidemuseoissa hänen töitään on jne. Vinkki: Suomalaisia taideteoksia löytyy verkosta esimerkiksi: Kansallisgalleriasta Ateneumin verkkosivuilta

 2. Taiteilijoista tehdään PowerPoint- tai vastaavat esitykset, jotka voidaan jakaa kumppanikoululle sovitulla projektialustalla. Kuvataideteoksista voidaan myös tehdä esimerkiksi kuvakollaasi. Projektityötä tehdessä tulee huomioida tekijänoikeudet ja lähdemerkinnät. Tekijänoikeuksista, tekstin lainaamisesta, kuvien liittämisestä omaan työhön sekä lähdemerkinnöistä löydät ohjeita Kopiraittilan koulusta.

  Projektityön muistilista

  Sovellusvinkki: PhotoCollage, PhotoJoiner

 3. Tutustukaa kumppanikoulun projektitöihin ja heidän maansa kuvataiteeseen. Pohtikaa esimerkiksi, onko eri maiden kulttuurilla vaikutusta taiteeseen, näkyykö kulttuuri tai ympäristö jollain tavalla taideteoksissa.

ARVIOINTI

Arvioikaa oppilaiden kanssa lopuksi yhdessä, miten oma osaamisenne kehittyi työskentelyn aikana.