Avtal om upphovsrätten

En upphovsman kan fritt överlåta sin upphovsrätt, till exempel till en annan person eller samfund. Man kan avtala om upphovsrätten bland annat muntligt eller skriftligt. Till exempel kan en journalist överlåta publiceringsrätten av en artikel hen skrivit till en tidning.

Lagen ställer inga särskilda krav på formen av avtal om upphovsrätt. Det lönar sig för bägge parter att avtalen görs upp skriftligen. Detta möjliggör att parterna behandlar avtalets villkor på samma sätt och att dokumentering kvarblir om de avtalade ärendena för bägge parter.

En upphovsman kan överlåta sina rättigheter i sin helhet eller delvis. Det finns inga inskränkningar för innehållet i avtal om upphovsrätten. I avtalen kan man fritt fastställa till exempel priset på verkets användningslicens. Upphovsmannen kan även överlåta nyttjanderätten till verket med till exempel en öppen licens såsom Creative Commons-licensen.

En upphovsman kan dock inte i sin helhet överlåta sina moraliska rättigheter.

Det bör uppmärksammas att upphovsrätten är annan än äganderätt. När ett verksexemplar säljs, till exempel en tavla eller en bok eller en cd-skiva, erhåller köparen ingen upphovsrätt över det inköpta verksexemplaret. Därför har man till exempel inte rätt att ladda upp låtar från en CD-skiva på nätet enbart eftersom man äger CD-skivan.

Upphovsrättslagen 27 §

Avtalslicens

I vissa situationer används en såpass stor mängd verk att det inte är möjligt att nå alla rättsinnehavare för att få till stånd tillstånden. Till exempel vidaresändning av tv-program eller kopiering av tryckta böcker och tidningar. Avtala om användning av verk i massanvändning situationer som dessa har möjliggjorts genom en skild bestämmelse i upphovsrättslagen som gäller avtalslicenser.

Tack vare bestämmelserna i upphovsrättslagen om avtalslicens kan en upphovsrättsorganisation bevilja användningslicenser för inte enbart de verk som organisationen representerar men även verk som inte representeras av organisationen. Detta tillåter användaren att erhålla omfattande licenser för användning av verk från upphovsrättsorganisationerna.

Avtalslicensbestämmelserna för undervisningsbruk berör kopiering och användning av verk i undervisning och för vetenskaplig forskning.

Avtalslicenssystemet är ett nordiskt system. Under de senaste åren har avtalslicenssystemet tagits i bruk även i andra länder, till exempel England.

Upphovsrättslagen 26 §