Användning av musik och noter

Vad är musikaliska verk?

Musikaliska verk är noter, sångtexter, tabulaturer och motsvarande. Rättsinnehavarna till musikaliska verk är tonsättare, arrangörer, textförfattare och musikförläggare. Rättsinnehavarna till framställning och ljudinspelningar av musikaliska verk är utövande konstnärer såsom artister, sångare, musiker och ljudproducenter.

Uppträdande konstnärer och ljudproducenter får enligt upphovsrättslagen närstående rättigheter för sina framställningar och inspelningar. När man använder musik – vid framställningar och inspelning – krävs ofta tillstånd av både musikens upphovsmän och musikförläggaren samt av de uppträdande konstnärerna och ljudproducenterna. I tillställningar arrangerade inom familje- och vänkretsen behövs inget skilt tillstånd för att använda musik. Det krävs dock nästan alltid tillstånd ifall man offentligt vill framställa musik. Man kan be om tillstånd att spela musik från Teosto. För att använda inspelad musik, dvs. musikinspelningar, krävs också tillstånd från Gramex.

Framförande av musik i undervisningen

Upphovsrättslagen tillåter att ett publicerat verk får framföras i undervisningen som inte sker i förtjänstsyfte. Man får därmed fritt spela musik på lektionen i samband med undervisningen, till exempel från en CD-skiva, dator eller med en MP3-spelare, eller spela och sjunga den med studerandena. Rätten att fritt framföra musik enligt lagen gäller för publiken som är närvarande, det vill säga i klassrummet. Vid distansundervisning eller i framförande som i övrigt sker via nätet handlar det om offentligt framförande, till vilket man behöver tillstånd även för undervisning. Rätten att fritt framföra musik omfattar inte fester eller evenemang som skolan ordnar där det finns personer som inte hör till undervisningspersonalen/studerande i publiken.

På nätet finns musik tillgängligt från olika streaming-tjänster, till exempel Spotify. Ifall det i tjänstens användningsvillkor fastställs att man enbart får använda tjänsten för personligt bruk, liksom för Spotify Free och Premium, är det mot tjänstens användningsvillkor att spela musik genom tjänsten under lektionen. Spotify kan dock utnyttjas i undervisningen när var och en skilt lyssnar på musiken på sin egen enhet. Man kan därmed till exempel skapa länkar till Spotify-spellistor i undervisningsmaterialet, men man kan inte lyssna på dem tillsammans i klassrummet.

Rätten att fritt framställa musik enligt upphovsrättslagen kompletteras av kommunernas kommunala avtal med Teosto och Gramex eller de användningstillstånd som läroanstalterna anskaffat av Teosto, Gramex eller Musiikkiluvat.fi-tjänsten. Alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande musikspelande i samband med vissa kommunala funktioner. Privata läroanstalter och daghem omfattas inte av det kommunala avtalet, så de bör anskaffa användningstillstånd för musik enligt behov av tjänsten Musiikkiluvat.fi, eller om enbart levande musik framställs, av Teosto.

För att Teosto ska kunna betala upphovsrättsersättningar till musikens upphovsmän och rättsinnehavare, måste de veta vad för musik har framställs vid läroanstalternas tillfällen och evenemang. Genom informationen från framställningsanmälningarna kan Teosto betala ersättningar till precis de kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare vars musik framförts. Mer information om anmälningar om framställning av musik fås från Teostos webbplats.

Läs mer om användning av musik i undervisningen från Teostos webbplats.

Mer information om Teostos och Gramex licenser finns på Teostos och Gramex webbplatser.

Upphovsrättslagen 21 §

Visning av musikvideo

Musikvideor är filmverk i upphovsrättslagens mening. Visning av musikvideor som hittas på internet inom undervisningen ingår i kommunernas kommunala avtal om användning av musik. Inom kommunala läroanstalter får man visa musikvideon inom undervisningen. Även vid andra läroanstalter kan framförandet av en musikvideo vara tillåtet i illustrativt syfte inom undervisningen vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets, till exempel ett klassrum, om användningstillstånd som omfattar användning av verk som behövs i undervisningsverksamhet inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga. Man kan kontakta Gramex om tillstånd att visa musikvideor.

Användning av musik i distansundervisning och på nätet

För att använda musik i distansundervisning, på webbplatser och sociala medietjänster krävs i allmänhet tillstånd. En lektion på distans kan jämföras vad beträffar framförande av levande musik med närundervisning, och det krävs inget skilt tillstånd för att framställa levande musik i undervisningssituationen. Tillstånd krävs om läroanstalten till exempel vill lägga ut videon som innehåller musik på sin webbplats eller sina sociala mediekanaler. Även till exempel streaming av en skolfest, elevkonsert eller annat evenemang kräver tillstånd.

Till Gramex kommunala avtal eller licens för bakgrundsmusik kan läggas till en streaminglicens för musikinspelningar. Streamingen och deltagande på distans ska ske samtidigt som den egentliga verksamheten, till exempel skolfesten eller den ledda motionslektionen. Denna tilläggslicens av Gramex möjliggör streaming av evenemanget på sådana plattformar där läroanstalten själv kan administrera deltagarna och innehållet som visas. Plattformar som är tillåtna med Gramex licens för streaming av bakgrundsmusik är för ögonblicket Zoom, Teams, Google Meet samt läroanstalternas egna webbplatser. Med Gramex licens kan man inte streama musikinspelningar på sociala mediaplattformer.

Läs mer om användning av musik i undervisningen från Teostos webbplats. Mer information om licenserna kan fås av Teosto och Gramex.

Användning av musik på självgjorda videon

Att spara musik och lägga den till en video eller annan framställning, till exempel i bakgrunden till en PowerPoint-presentation, för annat än privat bruk kräver tillstånd av musikens rättsinnehavare. Att lägga musik till en video eller annan framställning kallas synkronisering.

Det kommunala avtalet möjliggör sparande av musik på video, förutsatt att videon inte delas på nätet eller sociala media. Tillstånd att spara musikinspelningar ska skilt läggas till Gramex kommunala avtal. I kommunala läroanstalter kan man därmed skapa videoprojekt och eleverna kan lägga till musik till den, om videon enbart visas i klassrummet.

I flera videoediteringsprogram ingår det egna musik- och ljudeffektsbanker, som kan användas i den egna videon. I så fall ska man granska innehållet i användningsrättigheterna i editeringsprogrammets användningsvillkor. På nätet finns också webbsidor med musik och ljudeffekter som inte omfattas av upphovsrätten, vars musik och ljudeffekter oftast har någon slags CC- dvs. Creative Commons-licens.

Märk väl att offentligt framförande av en video och delande av den på nätet till exempel på läroanstaltens hemsida, sociala mediekanaler eller blogg kräver tillstånd av musikens rättsinnehavare. Teosto och många skivbolag har ingått avtal med vissa plattformar vilket gör det möjligt att i vissa situationen på dessa plattformar dela videor med musik som representeras av Teosto och dessa skivbolag. För ögonblicket är de plattformar som Teosto har licens för YouTube, Facebook, Instagram och TikTok. Av denna orsak behöver du i allmänhet inte tillstånd att använda musiken om du som en privatperson publicerar en icke-kommersiell video på YouTube, Facebook, Instagram eller TikTok. Eftersom alla skivbolag och musikens rättsinnehavare inte har ingått ett avtal med plattformarna, kan plattformen eventuellt blockera en video eftersom musiken som används kräver tillstånd av rättsinnehavaren. Mer information på Teostos webbplats.

Mer information om användningstillstånd för musik fås av Teosto och Gramex.

Lagring av en elevs musikframförande

För att spela in tal samt musik- och teaterföreställningar behövs det i allmänhet tillstånd av både upphovsmannen till verket och den som framför verket.

Den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material eller uppträdanden som den studerande själv gjort, såsom musikuppträdanden, teckningar och skriftliga slutprov. Inspelning och användning av ett dylikt framförande förutsätter samtycke av eleven. Ifall studeranden är minderårig måste man be om tillstånd av vårdnadshavaren.

Inspelning av musikframförande av studerande eller lärare är tillåten när inspelningen endast tillfälligt används i undervisningen, t.ex. för bedömningsändamål eller engångsavlyssning eller -visning. För övrig eller längre användning krävs tillstånd av eleven eller hens vårdnadshavare.

upphovsrättslagen 14 § 2 mom.

Kopiering av noter för undervisningsbruk

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera och digitalisera notpublikationer för undervisnings- och forskningsbruk för föreställningar och för att förbereda sig inför dem från både tryckta publikationer och webbplatser. Högst 10 sidor får kopieras åt samma studerande, dock inte mer än hälften av hela publikationen, under samma läsår.

Vad gäller material på nätet får man med Kopiostos licens enbart kopiera sådant material som lagligt lagts ut på nätet, som inte är avgiftsbelagt eller som övrigt förutsätter inloggning eller registrering. Användning av dylika avgiftsbelagda material och material som kräver registrering, till exempel digitala noter, är tillåtet enligt deras egna licens- och användningsvillkor.

Kör-, ensemble- och orkesternoter får inte kopieras med Kopiostos kopieringslicens, förutom för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning.

Med Kopiostos licens får man enbart kopiera noter och notpublikationer för framföranden och för förberedanden vid läroanstalten antingen i samband med ordinarie undervisningstillfälle eller vid av läroanstalten ordnat avgiftsfritt arrangemang, där publiken huvudsakligen består av studerande, personal och deras anhöriga. I övriga föreställningssituationer ska man i regel använda ursprungliga noter.

Inför föreställningen får man dock tillverka en hjälpkopia ifall tillställningens arrangör innehar lika många ursprungliga noter som antalet uppträdare i föreställningen. Till exempel för körer eller orkestern kan man låta göra hjälpkopior som kan hjälpa vid sidvändning.

Studerandena gör en video under lektionen som projektarbete. De vill lägga till musik till videon. Behövs det ett skilt tillstånd?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande musikframförande i samband med vissa kommunala funktioner. En del av kommunerna har också lagt till Gramex kommunala avtal en licens om lagring av inspelningar. De kommunala avtalen möjliggör sparande av musik på videon som skapas under lektionen, förutsatt att videon inte delas på nätet eller sociala media. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt. De kommunala avtalen gäller kommunala läroanstalter. Övriga läroanstalter kan fråga om användningstillstånd för musik beroende på situationen av Teosto, Gramex eller tjänsten Musiikkiluvat.fi.

En klass tänker arrangera ett disko i skolan för att samla in pengar för en klassresa. Behövs det tillstånd för att spela musik?

Ett disko arrangerat av en klass är inte en tillställning arrangerad av skolan och därför täcker inte det kommunala avtalet framförande av musik i tillställningen som arrangeras av klassen. Klassen ska skaffa tillstånd för framförande av musik från Gramex och Teosto.

Skolans föräldraförening tänker arrangera en konsert på skolan. Krävs det tillstånd för att spela musik?

Tillståndet att spela musik i de kommunala avtalen omfattar inte tillställningar som arrangeras av föräldraföreningen. Föräldraföreningen bör skaffa tillstånd för att spela musik för tillställningen från Teosto och Gramex.