Citering

Citat

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till den egna texten. Man kan till exempel inte använda citaträtten för att låna dela eller tänkespråk från ett annat verk enbart för att göra sin egen text mer intressant. Ett verk som enbart består av citat kan inte heller göras utan tillstånd.

Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra den sak som behandlas. I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa eller åskådliggöra frågan.

När man citerar någon måste man ange källan till citatet, dvs. upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

upphovsrättslagen 22 § 

Citat av bilder

Man citera aspekter ur bildverket som anknyter till texten för vetenskapliga framställningar. Man får även citera hela bilder för en vetenskaplig framställning, till exempel för ett examensarbete eller för konsthistorisk forskning. Bilden ska behandlas i texten, och användningen av citatet ska motiveras av skäl som har att göra med belysande eller åskådliggörande av framställningen. Det är inte möjligt att samla in bilder till en publikation genom att hänvisa till citaträtten.

upphovsrättslagen 25 §

Man ska alltid nämna upphovsman och källa när man citerar.