Naturen omkring oss

Projekt mellan två lågstadieskolor

Upprättat av: Sari Auramo

Naturen omkring oss är ett projekt som pågår hela läsåret och inom vilket två skolor (båda finländska eller en av dem utländsk) under läsåret presenterar för varandra vad som händer i naturen i deras omgivning. Det är bra om skolorna geografiskt sett ligger långt ifrån varandra. I projektet lär eleverna sig även om upphovsrättigheter och tillämpningen av dem i sin egen produktion.

Du kan ladda denna tips som pdf här.

Lämpar sig för: Lågstadieskolor

Tidsplan: Projektet pågår hela läsåret, från augusti till maj. I projektet finns det en uppgift för varje månad på skolåret. Den tid som behövs varierar från månad till månad och uppgift till uppgift. Projektets längd kan även planeras utifrån den tid som finns tillgänglig och genomföras på kortare tid.

Om skolan hittar en projektpartner redan på våren kan eleverna dokumentera naturen i sitt område genom att fotografera den redan under sommarlovet.

Vad gör eleverna i projektet?

 • Eleverna lär känna sina jämnåriga projektpartner från den andra skolan
 • Eleverna studerar naturen i sin omgivning, lär sig vilka växter och djur som finns i närområdet samt hur årstiderna syns i deras omgivning
 • Eleverna dokumenterar händelser i naturen under olika årstider under hela läsåret
 • Eleverna lär känna naturen i partnerskolans omgivning och lär sig vilka typer av växter och djur som finns i deras projektpartners närområde samt hur årstiderna syns i omgivningen kring i partnerskolan
 • Eleverna jämför växterna och djuren samt hur årstiderna ser ut i de båda områdena
 • Eleverna tränar på att använda olika applikationer och program.

Inlärningsmål:

Projektet anknyter till mångsidig kompetens, såsom färdigheter i informations- och kommunikationsteknologi (K5), multilitteracitet (K4) och kulturell kompetens, växelverkan och uttryck (K2). Projektet kan genomföras som ett samarbete mellan olika läroämnen. Projektet lämpar sig särskilt väl som projekt i omgivningslära, modersmål och bildkonst samt som internationellt projekt för undervisning i det främmande språk (till exempel engelska, finska, tyska eller franska) som används i projektet.

Projektet

 • inspirerar eleverna till att med hjälp av olika verktyg beskriva sin livsmiljö utifrån studier av olika tider och kulturer (bildkonst M9, omgivningslära I3, I4 och M5)
 • vägleder eleven att göra observationer i sin närmiljö och sin kultur genom att använda olika sinnen samt dokumentera och presentera observationerna med hjälp av olika verktyg (omgivningslära M5, M6, M7 och M11)
 • uppmuntrar eleverna att utnyttja olika sätt och verktyg för att producera och presentera information (K5)
 • lär eleverna att förstå och respektera upphovsrätten i sin egen produktion (K5)
 • utvecklar användningen av olika kommunikationssystem och applikationer samt gemensamma tjänster för undervisningsändamål, även i det internationella samspelet (K5)
 • sporrar eleven till att använda ett främmande språk och förbättra sina språkfärdigheter även genom att använda informations- och kommunikationsteknologi (främmande språk I3 och M6)
 • utvecklar färdigheterna i grupparbete och växelverkan.

FÖRBEREDELSER INFÖR PROJEKTET

Leta efter och välja en projektpartner

För internationella projekt hittar skolan lättast en projektpartner via eTwinningin.

Partnerskolor som lämpar sig för finländska projekt kan till exempel hittas i Facebook-grupper.

Val av projektplattform

Resultaten som produceras i projektet delas på en lämplig plattform på internet. En bra plattform är lätt tillgänglig för alla deltagare. Det är bra om åtminstone en del av materialet kan sparas under ett lösenord.

I internationella eTwinning-projekt kan projektplattformen TwinSpace användas.

Om projektet endast har finländska deltagare kan till exempel webbplatsen Peda.net, olika molntjänster eller någon annan plattform som skolan erbjuder användas.

Projektplanering

Alla som deltar i projektet planerar projektet tillsammans så långt som möjligt.

Projektets regler

Reglerna för samarbetet tas fram genom att man tillsammans med partnerskolan samlar in elevernas tankar om hurdana saker man får och inte får göra i projektet.

På båda skolorna sammanställer man elevernas tankar om följande temaområden:

 • artighet, kommentarer, saklighet
 • det egna ansvaret (omsorgsfullhet, göra sitt bästa)
 • spelregler för grupparbeten
 • upphovsrätt
  • jag som upphovsman
  • användning av och respekt för verk som andra har gjort (bilder och musik).

På Kopiraittila skola hittar du material för undervisning i upphovsrätt.

Se Kopiraittila skolas minneslista för projektarbeten.

Lärarna utbyter information om de saker som har lyfts fram som viktigast på respektive skola och fattar ett slutligt beslut om vilka som ska antas som regler. Samtidigt beslutar de för vilken skola reglerna ska visas på projektets webbplats. Reglerna kan även sammanställas genom att eleverna ritar till exempel en affisch om dem.

Förslag på applikation: Padlet

Kontrollera i förväg att ni har de tillstånd som krävs för att dela elevernas bilder och arbeten.

PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

Månatliga uppgifter

Augusti

Eleverna presenterar sig för varandra

Eleverna beskriver kort sitt utseende och kläderna som de bär vid det tillfället. Om projektet är internationellt skrivs texterna på engelska. Läraren fotograferar sina elever. Presentationstexterna laddas upp på projektets webbplats.

I partnerskolan ritar eleverna bilder av den andra skolans elever utifrån beskrivningarna. Teckningarna beskrivs. Teckningen och beskrivningen slås ihop på samma sida (i till exempel Word) och laddas upp på projektets webbplats.

Förslag på applikation: Word

Samtidigt går man igenom upphovsrättigheterna till den egna teckningen. Upphovsrättigheterna kan gås igenom med hjälp av Kopiraittila skolas material.

Minneslistan Eget arbete – egna rättigheter

På skolorna kan teckningarna jämföras med fotografierna som togs tidigare. Hur väl lyckades den andra skolan med teckningarna?

De första fotografierna

Eleverna väljer på egen hand, parvis eller i grupp en plats i skolans närmaste omgivning eller nära sina hem. Samma plats fotograferas en gång i månaden. Platsen ska vara sådan att årstidernas växlingar syns tydligt. Platsen kan även ha valts ut redan på våren och eleverna kan ha fått bilder av den redan under sommarmånaderna.

Fotografierna lagras på webbplatsen i lämpliga mappar.Eleverna påminns om att andras fotografier inte får laddas ner för eget bruk utan tillstånd.

September

Presentation av den egna omgivningen

Eleverna fotograferar själva sin skola/näromgivning/stad och gör pussel av bilderna på nätet.

Förslag på applikation: Jigsaw Planet

Samtidigt går man igenom god praxis vid fotografering samt upphovsrättigheterna till det egna fotografiet.

Minneslista för fotografering

Spelet bäddas in på eller länkas till projektets webbplats. Spelen spelas hos partnerskolorna.

Septemberfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Oktober

Oktoberfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

November

Novemberfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Sammanställning av fotografierna

I november görs en sammanställning av de fotografier som har tagits under höstmånaderna (september, oktober och november). Varje elev eller grupp sammanställer de bilder som de har tagit av den utvalda platsen.

Det finns många arbetssätt. Vilket som helst av arbetssätten väljs och bilden eller filen laddas ned till projektets webbplats.

 • Fotografierna skrivs ut och görs till affischer. Eleverna kan även skriva sina tankar under bilderna. Affischerna fotograferas.
 • Fotografierna görs till PowerPoint-presentationer. Eleverna kan träna på att välja bakgrunder som passar till stämningen i fotografierna och på hur bilderna kan sammanställas till en helhet.
 • Eleverna gör bildkollage av fotografierna på nätet som sparas.

Förslag på applikation: PhotoJoiner

December

En julhälsning till partnerskolan

På skolorna spelar man in en video med en julhälsning till partnerskolan.

Samtidigt behandlar man upphovsrättsfrågor i anknytning till videoprojektet.

Minneslista för videoprojekt

Decemberfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Januari

En nätordbok

Internationella projekt:

Eleverna beslutar vilka ord med anknytning till naturen, miljön eller skolan som de vill lära ut och lära sig på det andra landets språk och gör teckningar av dem. I båda länderna spelar man in orden och skapar nätordböcker av dem.

Finländska projekt:

Eleverna väljer ut ord med anknytning till naturen, miljön eller skolan och fördelar dem mellan skolorna. Eleverna gör teckningar om orden. På båda skolorna spelar man in orden i fråga på engelska och skapar en nätordbok till hjälp för skolans yngre elever.

Förslag på applikation: VoiceThread (kräver att läraren registrerar sig)

Januarifotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Februari

Februarifotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Sammanställning av fotografierna

I februari sammanställs de fotografier som har tagits under vintermånaderna (december, januari och februari). Olika arbetssätt finns presenterade under november.

Förslag på applikation: PhotoCollage, som hjälper dig att skapa bildkollage på nätet.

Mars

En frågesport med Kahoot

På båda skolorna gör eleverna en frågesport med Kahoot om saker med anknytning till den höstliga naturen i det egna området. I helt och hållet finländska projekt kan lärarna besluta att eleverna i den ena skolan ska fokusera exempelvis på bär och den andra på svampar. Kahoot-frågesporterna spelas på partnerskolan.

Applikation: Kahoot

Det är värt att fundera över om man ska skapa en ny, gemensam profil i Kahoot för detta projekt. I sådana fall kan båda lärarna smidigt starta spel som den andra skolan har gjort på sin egen skola. I annat fall skickar läraren länken till den Kahoot-frågesport som den egna skolan har gjort till den andra läraren, för att hen ska hitta den.I Kahoot-frågesporterna kan man även använda bilderna från nätordboken som gjordes i januari och testa om projektpartnern kommer ihåg vad de olika sakerna heter på det andra språket.

Marsfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

April

Aprilfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Maj

Majfotografi

Eleverna ta en ny bild av den plats de har valt.

Sammanställning av fotografierna

Fotografierna från vårmånaderna (mars, april och maj) sammanställs på önskat sätt. Två förslag på verktyg finns presenterade ovan under november och februari.

Projektutvärdering

Läraren skapar en mall på webbplatsen Answergarden och delar adressen på projektets webbplats.

Eleverna beskriver sitt deltagande i projektet med olika ord.

Förslag på applikation: Answergarden

Juni och juli

(frivilligt, antingen i början eller slutet av projektet)

Eleverna kan även under sommaren fotografera den plats som de har valt, varvid hela året blir dokumenterat i bilder.

Även bilderna från sommarmånaderna (juni, juli och augusti) sammanställs på önskat sätt.