Artificiell intelligens och upphovsrätten

Den gällande upphovsrättslagen innehåller ingen reglering som direkt rör artificiell intelligens (AI). På den här sidan hänvisar artificiell intelligens till generativa AI-applikationer som använder stora språkmodeller och maskininlärning, som gör det möjligt för användare att skapa nytt innehåll, såsom bilder, musik, text och videor. Exempel på sådana applikationer är ChatGPT, DALL-E och Midjourney

Inmatning av upphovsrättsskyddat innehåll i AI-applikation

För inmatningen av verket, såsom text, video eller bild, i ett AI-program kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrättsinnehavaren, det vill säga verkets upphovsperson eller till exempel förläggare har ensamrätt att besluta om kopieringen av sitt verk.

När upphovsrättsskyddat innehåll matas in i ett AI-program, är det fråga om kopiering, det vill säga tillverkning av ett exemplar. När det gäller upphovsrätt är produktion av ett exemplar redan en omvandling av innehållet till digitalt format. Dessutom lagrar majoriteten av AI-applikationerna innehållet i applikationen för applikationens egna inlärnings- och utvecklingsprocesser. 

Det finns ingen upphovsrättsbestämmelse i vår lagstiftning som tillåter att upphovsrättsskyddat material matas in i en AI-applikation utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Användaren ansvarar för innehållet som hen matar i in AI-applikationen

I användarvillkoren för AI-program tillskrivs användaren ofta ansvaret för innehåll som matas in i programmet. Användaren måste alltså själv se till att hen har det rätta tillståndet för att mata in och använda innehållet i programmet för artificiell intelligens och att hen inte bryter mot lagen genom att mata in innehåll.

Till exempel får användaren inte mata in innehåll som skyddas av upphovsrätt, affärshemligheter eller dataskyddslagstiftning i programmet. Således får användaren inte mata in till exempel utgivarens läromedel i AI-applikationen och be applikationen att skapa en sammanfattning av, en lättläst version av eller en testuppgift om läromedlet. För att mata in utgivarens läromedel i AI-applikationen krävs upphovspersonernas och förläggarens tillstånd, eftersom begränsningsbestämmelserna i upphovsrättslagen eller Kopiostos kopieringslicens inte tillåter sådan användning.

Eget innehåll skapat med AI och upphovsrättsskydd

För att skyddas av upphovsrätten måste det skapade verket överskrida verkströskeln, det vill säga vara tillräckligt självständigt och originellt. Enligt internationella fördrag och EU-domstolens beslutspraxis ska verken dessutom förkroppsliga upphovspersonens intellektuella skapande och upphovsrätt kan endast uppstå för ett verk skapat av en människa. En slutprodukt (s.k. output) som i sin helhet har skapats med AI skulle således inte få upphovsrättsskydd enligt den gällande lagen.

Varken lagstiftningen eller rättspraxis innehåller tills vidare något entydigt svar på huruvida en människa kan få upphovsrätt för innehåll som hen har skapat med hjälp av AI. Med detta avses till exempel eget framförande, musikaliskt verk, video eller bild, som personen har producerat med hjälp av AI som en del av innehållets skapandeprocess.  För närvarande finns det inget svar på huruvida innehåll som skapats med hjälp av AI kan bli till ett tillräckligt självständigt och originellt verk om upphovspersonen själv i tillräcklig utsträckning redigerat innehållet, som hen skapat med AI.

Läs mer om verk som skyddas av upphovsrätten och verkströskeln på den här separata sidan.

Får jag mata in en lärobok i en AI-applikation och be applikationen skapa till exempel hemuppgifter eller en diabildspresentation av läromedlet?

Du får inte mata in en förläggares läromedel i en AI-applikation eller be applikationen att producera nytt innehåll av det utan tillstånd av upphovspersonerna och förläggaren. Du behöver ett separat tillstånd, eftersom varken begränsningsbestämmelserna i upphovsrättslagen eller Kopiostos kopieringslicens tillåter sådan användning.

Observera att användarvillkoren för AI-program tillskriver användaren ofta ansvaret för innehåll som matas in i programmet. Du måste alltså själv se till att du har det rätta tillståndet för att mata in och använda innehållet i AI-programmet och att du inte bryter mot lagen genom att mata in innehållet.

Kan jag mata in en roman, en faktabok eller en artikel i en AI-applikation och be applikationen skapa en sammanfattning av den?

Du får inte mata in en bok eller en artikel i en AI-applikation eller be applikationen att producera nytt innehåll av dem utan tillstånd av upphovspersonerna och förläggaren. Du behöver ett separat tillstånd, eftersom varken begränsningsbestämmelserna i upphovsrättslagen eller Kopiostos kopieringslicens tillåter sådan användning.

Observera att användarvillkoren för AI-program tillskriver användaren ofta ansvaret för innehåll som matas in i programmet. Du måste alltså själv se till att du har det rätta tillståndet för att mata in och använda innehållet i AI-programmet och att du inte bryter mot lagen genom att mata in innehållet.

Får jag mata in ett arbete skapat av en studerande i en AI-applikation och be applikationen att bedöma det?

Du får inte mata in ett arbete skapat av en studerande eller elev i en AI-applikation utan hens tillstånd. Om eleven är minderårig, ska tillståndet skaffas av hens vårdnadshavare. Eleven eller den studerande har oberoende av ålder upphovsrätt till material som hen själv har gjort, såsom skrivarbete, teckningar och skriftliga slutprov.

Observera att AI-applikationer använder allt innehåll som anges i applikationerna för att träna och utveckla applikationen. Om användaren matar in till exempel elevens arbete i applikationen och ber applikationen att bedöma det, ger användare således samtidigt arbetet till AI-applikationen för användning.

Får jag med hjälp av AI skapa musik, i vilken används till exempel en offentlig persons röst?

Om du i musik som skapas med hjälp av AI använder en inspelning, en bildinspelning eller inspelad sång, krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Ljudproducenten har ensamrätt till sin inspelning, producenten av bildinspelningen till sin bildinspelning och musikartisten, exempelvis sångare och musiker, till musiken som de framför. Upphovsrätten till kompositionen hör i stället till dem som skapat musiken eller upphovsrättsinnehavarna, det vill säga kompositörerna, textförfattarna och arrangörerna samt musikförläggarna.

Däremot kan en enskild röst inte få upphovsrättsskydd. För att få upphovsrättsskydd ska det vara fråga om ett tillräckligt självständigt och originellt verk, som förkroppsligar upphovspersonens intellektuella skapande.

Vid användning av en annan persons röst måste man ändå observera till exempel integritetsskyddet. Ingens röst får heller användas till exempel i ett nedsättande eller kränkande sammanhang. Sådan användning kan komma att bedömas som ärekränkning.

Det är viktigt att observera att artificiell intelligens i sig tränas med hjälp av verk som skyddas av upphovsrätt, såsom kompositioner och sångtexter. Musik som skapats med hjälp av AI kan på grund av inlärningsmaterial som AI-programmet utnyttjar innebära kopiering av originalverk, även om användarens avsikt inte är till exempel att skapa en egen version av ett visst musikstycke.