Ordlista

A     B    C    D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S  T   U   V  W   X   Y    Z   Å   Ä   Ö

Avtalslicens

En avtalslicens är ett system för förvaltning av rättigheter som beskrivs i upphovsrättslagen och som gör det möjligt för organisationer som företräder upphovsmän och rättsinnehavare att bevilja nyttjanderättigheter som även omfattar de upphovsmän och rättsinnehavare som organisationen inte företräder. Utomstående rättsinnehavare kan också få ersättning från organisationen.

Tillbaka upp


Bearbetning

En bearbetning av ett verk kan exempelvis vara en översättning eller en förkortning. För att bearbeta ett verk krävs tillstånd från upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

Begränsningsbestämmelse

En bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter användning av ett verk utan upphovsmannens tillstånd i vissa situationer. Bestämmelsen begränsar upphovsmannens ensamrätt.

Bildcitat

Man får citera bilder som anknyter till texten i en vetenskaplig eller kritisk text utan upphovsmannens tillstånd. Bilden måste ha ett sakligt samband med texten.

Bilkollage

Ett bildkollage består av olika fotografier, teckningar och målningar eller delar av sådana. För att använda bilder i ett bildkollage krävs i allmänhet upphovsmännens tillstånd.

Tillbaka upp


Citat

Ett citat är ett lån ur en offentliggjord text. När man citerar måste man ange upphovsmannens namn.

Citering

Med citering avses ordagrann återgivning av en (muntlig eller skriftlig) originaltext, se direkt citat.

Creative commons-licens

Creative Commons är ett amerikanskt licenssystem som en upphovsman kan använda för att tillåta användning av sitt verk på vissa villkor. Upphovsmannen anger med CC-licensmärkningar hur verket får användas.

Tillbaka upp


Derivatverk

Ett derivatverk är ett verk som skapats utgående från ett originalverk, exempelvis genom ändring. Exempel på derivatverk är översättningar, bearbetningar och samlingsverk. För att skapa ett derivatverk krävs tillstånd från upphovsmannen till originalverket.

Direkt citat

Ett direkt citat är en ordagrann återgivning av en (muntlig eller skriftlig) originaltext, se citering.

Tillbaka upp


Engångspubliceringsrätt

Med engångspubliceringsrätt avses en rätt som upphovsmannen beviljar att publicera ett verk en gång i en viss publikation, exempelvis rätten att publicera en tidningsartikel i en tidning.

Tillbaka upp


Följerätt

Följerätten berättigar bildkonstnärer till en ersättning när deras verk säljs till en ny ägare genom professionell eller offentlig försäljning.

Förfalla

När ett fysiskt verksexemplar för första gången med upphovsmannens tillstånd har kommit ut på marknaden eller överlåtits till en ny ägare förfaller upphovsmannens exklusiva rätt till spridning av verket. Den upphör alltså att gälla. I praktiken innebär detta exempelvis att när man har framställt exemplar av en bok för försäljning kan samma verksexemplar i fortsättningen även fritt lånas på biblioteket.

Förlagsavtal

Ett förlagsavtal är ett avtal mellan en upphovsman och ett förlag om publicering av ett litterärt verk.

Framställning av exemplar

Framställning av exemplar är exempelvis kopiering eller tryckning av exemplar, att spara ett verk eller att spela in ett musikaliskt verk. Framställning av exemplar hör till upphovsmannens exklusiva rättigheter och är en av upphovsmannens ekonomiska rättigheter.

Tillbaka upp


Gemensamt verk

Ett gemensamt verk är ett verk som flera upphovsmän skapat tillsammans, där de olika upphovsmännens andelar inte kan särskiljas från varandra.

Tillbaka upp


I fri anslutning

Man kan använda idén, intrigen eller innehållet i en annan persons verk på ett nytt, kreativt och originellt sätt. Om man skapar ett nytt, självständigt verk som inte kan likställas med det ursprungliga verket får man en självständig upphovsrätt till sitt verk. Om den fria anslutningen förutsätter att man framställer ett exemplar av det ursprungliga verket krävs tillstånd från upphovsmannen till detta verk.

Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett område inom juridik som omfattar upphovsrätt och industriell äganderätt såsom patent, varumärkesrätt och modellrätt. Immaterialrättigheter påminner om äganderättigheter och skyddar resultatet av kreativt arbete, uppfinningar, databaser, dataprogram etc.

Indirekt citat

Ett indirekt citat är en återgivning av information eller innehåll i en originaltext (källa) med egna ord, se referera.

Inspelningsproducent

En inspelningsproducent är någon som framställer och producerar inspelningar. Inspelningsproducenten får närstående rättighet till inspelningen.

Tillbaka upp


Källa

Källan är originaltexten, som kan vara muntlig eller skriftlig.

Katalogskydd

En katalog eller en annan produkt som innehåller en stor mängd information kan få katalogskydd.

Klassikerskydd

Även om upphovsrättens skyddstid skulle ha löpt ut innehåller upphovsrättslagen en bestämmelse (53 §) om klassikerskydd. Om ett verk efter upphovsmannens död hanteras på ett sätt som kränker kulturella intressen kan ministeriet förbjuda detta förfarande.

Kompensation

Om man olovligen använder ett upphovsrättsskyddat verk måste man betala en kompensation till upphovsmannen. Den som använt verket måste kompensera upphovsmannen även om hen inte visste att det krävdes tillstånd från upphovsmannen.

Kompensation för privatkopiering

Kompensationen för privatkopiering är en ersättning som betalas till upphovsmännen. Kompensationen för privatkopiering är budgetfinansierad och betalas av staten.

Kränkning av upphovsrätten

Olovlig användning av ett upphovsrättsskyddat verk – kränkning av upphovsrätten – har brotts- och skadeståndsrättsliga påföljder.

Tillbaka upp


Licens

En licens är ett användningstillstånd genom vilket en upphovsman ger tillstånd att använda ett specifikt verk på specifika villkor.

Tillbaka upp


Moraliska rättigheter

De moraliska rättigheterna är omistliga rättigheter som berör upphovsmannens person och respekten för densamma, såsom namngivningsrätten och respekträtten.

Multimediaverk

Ett multimediaverk är ett verk som består av flera olika typer av material, såsom bilder, ljud, text och rörliga bilder.

Tillbaka upp


Namngivningsrätt

Namngivningsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att anges som upphovsman till verket när det används. Upphovsmannens namn ska anges på det sätt som god sed kräver.

Närståenderättighet

En rättighet som står nära upphovsrätten och som skyddar bland annat utövande konstnärer, inspelnings- och filmproducenter, fotografer och tillverkare av kataloger. Den närstående rättigheten har nästan samma innehåll som upphovsrätten.

Tillbaka upp


Offentlig visning (av ett verk)

Visning innebär att visa ett exemplar av ett verk offentligt utan tekniska hjälpmedel, exempelvis utställning av ett bildkonstverk såsom en tavla. Offentlig visning hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Offentliggörande

Med offentliggörande menas med tillstånd göra ett verk tillgängligt för allmänheten.

Offentligt framförande

Med framförande menas att framföra ett verk inför en närvarande publik. Offentligt framförande är hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Originalitet

För att resultatet av kreativt arbete ska skyddas av upphovsrätten krävs självständighet och originalitet. Ett verk kan anses vara originellt om det är osannolikt att någon annan skulle kunna ta sig an samma uppgift och nå ett likadant slutresultat.

Originalverk

Ett originalverk är ett självständigt och originellt litterärt eller konstnärligt verk som en upphovsman skapat. Man skiljer mellan originalverk och derivatverk, som kan vara exempelvis samlingsverk, bearbetningar och översättningar.

Tillbaka upp


Plagiering

Plagiering är att framställa ett exemplar av en annan persons verk utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Plagiering kränker upphovsmannens ekonomiska och moraliska rättigheter.

Public Domain

Termen Public Domain används om verk vars skyddstid har gått ut eller vars upphovsmän har avsagt sig upphovsrätten till verket och upplåtit det till fri användning.

Tillbaka upp


Referat

Ett referat är ett sammandrag eller en förkortning av ett skriftligt eller muntligt framförande, där man återger innehållet i det ursprungliga framförandet. Om man behöver upphovsmannens tillstånd för att göra ett referat eller inte beror på om man använder informationen i verket eller förkortar den ursprungliga texten. I det senare fallet behöver man upphovsmannens tillstånd för att förkorta (bearbeta) texten. Att återge information eller innehåll med egna ord är tillåtet oberoende av upphovsrätten.

Referera

Att referera är att återge informationen eller innehållet i en originaltext (källa) med egna ord, se indirekt citat.

Respekträtt

Respekträtten skyddar upphovsmannens originalitet. Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens konstnärliga anseende eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

Royalty

Royalty är en ersättning som betalas till upphovsmannen för att hen har givit någon rätten att använda ett verk, exempelvis en ersättning till en författare för försäljning av en bok eller en ersättning till en musiker för försäljning av inspelningar.

Tillbaka upp


Samlingsverk

Ett samlingsverk är ett verk som består av flera verk eller delar av verk. Den som skapat ett samlingsverk får upphovsrätt till helheten. Man behöver tillstånd från upphovsmännen för att använda deras verk i ett samlingsverk och för att göra samlingsverket tillgängligt för allmänheten.

Sammansatt verk

Ett sammansatt verk är ett verk som flera upphovsmän skapat tillsammans, där de olika upphovsmännens andelar är självständiga och kan särskiljas från varandra. En illustrerad bok är exempelvis ett sammansatt verk. Upphovsmännen får självständigt och oberoende av varandra besluta om de delar av verket som de själva har skapat.

Spridning

Exemplar av verk kan spridas genom försäljning, utlåning och uthyrning. Att sälja böcker och konstverk, låna ut böcker och hyra ut filmer är att sprida verk. Spridning hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Tillbaka upp


Tillgängliggörande för allmänheten

När ett verk görs tillgänglig för en större publik än den egna familjekretsen görs det tillgängligt för allmänheten. Tillgängliggörande för allmänheten kan ske genom offentligt framförande, offentlig visning, spridning eller överföring.

Tvångslicens

En tvångslicens är en rätt som upphovsrättslagen ger att använda ett verk utan särskilt tillstånd från upphovsmannen. Man måste ändå betala ersättning till upphovsmannen för användning av verket.

Tillbaka upp


Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Upphovsrätten gäller det verk som upphovsmannen – en fysisk person – har skapat. Upphovsrätt är ett samlingsbegrepp för de exklusiva rättigheter som tillkommer upphovsmannen.

Upphovsrättsersättning

Upphovsrättsersättning är en ersättning som betalas till upphovsmannen för användning av ett verk, beviljande av användningsrätt eller annan överlåtelse av upphovsrätten. Överlåtelse kan även ske utan ersättning.

Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrättsinnehavaren är en person, ett företag eller en annan juridisk person som äger upphovsrätten till ett verk.

Upphovsrättsorganisation

Upphovsmännen och upphovsrättsinnehavarna har grundat upphovsrättsorganisationer med uppgiften att bevaka deras intressen och bevilja nyttjanderättigheter i vissa situationer. Upphovsrättsorganisationerna underlättar anskaffningen av nyttjanderättigheter och betalningen av ersättningar till inhemska och utländska rättsinnehavare.

Utgivning

Med utgivning menas att göra exemplar av ett verk tillgängliga för allmänheten med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Utövande konstnär

Den som framför ett verk, exempelvis en skådespelare, musiker eller sångare, får ett skydd för sitt framförande. För att få skydd krävs att det verk som framförs skyddas av upphovsrätten. För att spela in framträdandet behöver man den utövande konstnärens tillstånd.

Tillbaka upp


Verksexemplar

Ett verksexemplar är ett fysiskt exemplar av ett verk, exempelvis en bok, cd-skiva eller dvd-film. Exemplaret kan vara konkret och gå att hålla i, men det kan också vara i digitalt format.

Verkströskeln

Ett verk måste vara självständigt och originellt för att skyddas av upphovsrätten. Det måste alltså överskrida verkströskeln.

Tillbaka upp


Ändring

Ändring av ett verk hör till upphovsmannens exklusiva rättigheter och kräver upphovsmannens tillstånd.

Tillbaka upp


Överföring

Överföring innebär att göra ett verk tillgängligt för allmänheten på trådbunden eller trådlös väg. Att framföra ett verk i radio eller dela det på internet är överföring. Överföring hör till upphovsmannens exklusiva ekonomiska rättigheter.

Överlåtelse

En upphovsman kan överlåta sina ekonomiska rättigheter till någon annan, exempelvis en förläggare, arbetsgivare eller producent. Den som rättigheterna överlåtits till får inte själv överlåta samma rättigheter vidare, såvida man inte uttryckligen avtalat om det.

Tillbaka upp