Kränkande av upphovsrätten

Att använda verk skyddade av upphovsrätten i strid mot lagen kränker upphovsrätten.

I fall av otillåten användning är användaren skyldig att betala upphovsmannen ett skäligt vederlag. Denna skyldighet är inte avhängig på huruvida användaren var medveten om att användningen var olovlig. Detta innebär att även en användare som verkat i god tro är skyldig att betala vederlaget ifall hen inte har haft det vederbörliga tillståndet för användningen. Vederlagets storlek är i allmänhet minst priset som användaren skulle ha betalat ifall hen skulle ha skaffat det nödvändiga användningstillståndet.

Utöver vederlaget är det möjligt att användaren döms till att betala upphovsmannen ett skadestånd för annan förlust, lidande eller olägenheter. Skadeståndets storlek bestäms skilt för varje fall.

Utöver vederlaget och skadeståndet kan en kränkning av upphovsrätten leda till straffrättsligt ansvar eller straff.

Olovlig användning av verk övervakas bland annat av Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen (TTVK) och upphovsrättsorganisationerna.

upphovsrättslagen 7 kap och 57 §

Otillåten användning av verk är ett brott.

Upphovsrättsförseelse

Man kan göra sig skyldig till en upphovsrättsförseelse ifall man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med upphovsrättslagen framställer ett exemplar av ett verk eller gör ett verk tillgängligt för allmänheten. Kränkning av upphovsmannens moraliska rättigheter kan även bestraffas som en upphovsrättsförseelse liksom import av piratprodukter.

En upphovsrättsförseelse kan leda till böter.

upphovsrättslagen 56 a §

Upphovsrättsbrott

Ett upphovsrättsbrott förutsätter att gärningen är uppsåtlig, utförd i förvärvssyfte samt att gärningen är ägnad att åsamka rättsinnehavaren betydande skada eller olägenhet. Kränkningar av upphovsrätten i datanätet förutsätter inget förvärvssyfte, så att till exempel olagligt sprida musik eller filmer på nätet är alltid ett upphovsrättsbrott.

För upphovsrättsbrott kan man dömas till högst två år i fängelse.

strafflagen 49:1

Piratism

Piratism är professionell framställning av inspelningar och spridning av innehåll till allmänheten utan rättsinnehavarens tillstånd. Piratinspelningar är sådana inspelningar som har framställts olagligt och till vilka man utan tillstånd har kopierat skyddat material. Materialet kan ha kopierats antingen från en laglig inspelning, t.ex. CD- eller DVD-skiva, eller av ett levande framförande, t.ex. en visning i en biograf eller från radion. Piratinspelningar är olagliga verksexemplar, och därför är varken privat eller offentlig användning av dem laglig. Olagliga förmedlingskanaler för verk är ofta peer-to-peer nätverk, streaming-tjänster och uppladdningssidor.

Piratism är: 

  • Olovlig förmedling av skyddat material på nätet (t.ex. delning och uppladdning av MP3-filer via ett peer-to-peer nät)
  • Olovlig framställning av verk för annat än privat bruk (t.ex. kopiering av MP3-filer till en USB-pinne och delning av de ifrågavarande filerna med hela skolklassen, eller kopiering av den egna skivsamlingen till ett peer-to-peer nät)
  • Import av piratprodukter
  • Försäljning av piratprodukter eller verksexemplar

Mer information om piratism hittas på Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralens webbplats.