Kränkande av upphovsrätten

Att använda verk skyddade av upphovsrätten i strid mot lagen kränker upphovsrätten.

I fall av otillåten användning är användaren skyldig att betala upphovsmannen ett skäligt vederlag. Denna skyldighet är inte avhängig på huruvida användaren var medveten om att användningen var olovlig. Detta innebär att även en användare som verkat i god tro är skyldig att betala vederlaget ifall hen inte har haft det vederbörliga tillståndet för användningen. Vederlagets storlek är i allmänhet minst priset som användaren skulle ha betalat ifall hen skulle ha skaffat det nödvändiga användningstillståndet.

Utöver vederlaget är det möjligt att användaren döms till att betala upphovsmannen ett skadestånd för annan förlust, lidande eller olägenheter. Skadeståndets storlek bestäms skilt för varje fall.

Utöver vederlaget och skadeståndet kan en kränkning av upphovsrätten leda till straffrättsligt ansvar eller straff.

Olovlig användning av verk övervakas bland annat av Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen (TTVK) och upphovsrättsorganisationerna.

upphovsrättslagen kapitel 7

upphovsrättslagen 57 §

Otillåten användning av verk är ett brott.