Lärarens upphovsrätt

Om läraren skapar en föreläsningskopia, PowerPoint-presentation eller annat undervisningsmaterial som bildar en självständig och originell helhet, har läraren upphovsrätt till detta material. Läraren bestämmer själv på vilka villkor hen låter andra personer använda material som hen skapat själv. 

Upphovsrättsrådet har i flera av sina utlåtanden bedömt att läromaterial har överstigit verkströskeln. Bland annat har upphovsrättsnämnden i sitt utlåtande 2012:1 konstaterat att en enskild overheadtransparang inte nödvändigtvis överstiger verkströskeln, men en serie transparanger kan som helhet få skydd som verk ifall de är tillräckligt självständig och originell, dvs. uttrycker resultatet av upphovsmannens kreativa arbete.

En lärare har upphovsrätt till självgjort material som överstiger verkströskeln.

Arbetsgivarens rätt till lärarens material

Upphovsrätten övergår inte i regel direkt från upphovsmannen till arbetsgivaren. Upphovsrätten övergår i allmänhet till arbetsgivaren bara genom avtal, som också kan vara ett arbetsavtal eller kollektivavtal. I vissa fall räcker det att upphovsmannen inte ingriper när arbetsgivaren använder verket, för att det ska uppstå en användarrättighet för arbetsgivaren. I dessa fall handlar det om s.k. tyst överenskommelse.

När det gäller verk som framställts i samband med utförandet av arbetsuppgifter tillämpas ofta principen att arbetsgivaren har rätt att använda dem inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Upphovsmannen kvarhåller dock övriga upphovsrätter. Material som läraren skapat utanför sitt arbetsförhållande har arbetsgivaren (läroanstalten) ingen användningsrätt till inom ramarna för dess ordinarie verksamhet.

Det finns dock inget skäl att anta att t.ex. en lärares material som gjorts för den egna undervisningen utan vidare skulle kunna användas av alla lärare. Det hör i allmänhet inte till lärarnas arbetsuppgifter att framställa undervisningsmaterial för andra lärare. Ifall läroanstalten eller kollegerna vill använda material som en annan lärare gjort ska detta avtalas om separat. Detta gäller även undervisningsmaterial som skapats för nätet. Man måste också skilt avtala om överlåtelse av rättigheter till materialet och om användningen av det. Läroanstalten kan alltså inte bestämma om hur materialet används, till exempel genom att beordra en lärare att spara sitt material på nätet så att andra lärare kan använda det.

En lärare kan överlämna sina ekonomiska rättigheter till verket helt eller delvis. En lärare får själv bestämma under vilka villkor hen låter andra använda sitt material. Läraren kan till exempel avtala om att det material som hen framställer får användas av kollegor i den egna läroanstalten men inte i andra. Läraren får också förbjuda sina kolleger eller läroanstalten från att använda hans eller hennes material som är skyddat av upphovsrätten. Läraren får själv bestämma om hen vill dela sitt material med en CC-licens. Läraren är inte heller skyldig att överlåta materialet utan ersättning eller fritt dela ut det till exempel med en CC-licens.

Upphovsmannens namn ska nämnas när verket används. I praktiken innebär det att lärarens namn måste nämnas när det material hen gjort används. En lärare har upphovsrätt till självgjort material som överstiger verkströskeln.

Delning av det egna materialet

Material som man gjort helt och hållet själv får man kopiera och dela obegränsat. Om någon annan har medverkat i framställningen av materialet, behövs även den personens tillstånd för kopiering. Ifall man har använt verk av någon annan i materialet krävs tillstånd för att kopiera och dela dem.

När läraren som en del av sitt eget material använder verk som gjorts av andra personer, t.ex. bilder eller artiklar, krävs det oftast tillstånd. Det är tillåtet att använda verk utan tillstånd när det handlar om citat, dvs. användning av en del av ett annat verk i sitt eget verk för att åskådliggöra den fråga som berörs. Rätten att citera bilder är dock mycket begränsad. Läs mer om citat här.

Med Kopiostos licens får man kopiera och spara delar av publikationer och bild- och textmaterial från nätet och använda det som en del av det egna undervisningsmaterialet. Om det inte finns centrala avtal om tillstånd, måste man söka tillstånd direkt av rättsinnehavaren.

Rättsinnehavaren kan också ha tillåtit användning av sitt material genom en öppen licens, till exempel Creative Commons-licensen. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren.

När man använder verk som gjorts av andra ska upphovsmannens namn anges och källhänvisningar göras. Till exempel i samband med ett fotografi ska man nämna fotografens namn, eller med en kopierad tidningsartikel tidningens namn, publikationsdatum och namnet på artikelns författare.

Upphovsrätt för föreläsningar och föreläsare

En upphovsman har i regel ensamrätt till ett verk, även en muntlig framställning, ifall det är tillräckligt originellt och självständigt. Upphovsrättslagen 14 § 2 mom. tillåter inspelning av ett verk som framförs av en lärare eller en studerande för tillfällig användning i undervisning. Därmed kan en lärares föreläsning spelas in för tillfällig användning i undervisning. All annan användning, till exempel annan senare användning av ett inspelat framförande eller användning av det i stadigvarande verksamhetsmodeller, t.ex. för förmedling av distans- eller webbföreläsningar, förutsätter tillstånd av upphovsmannen, dvs. läraren. (TN2006:11)

Får en lärare kopiera räkneövningar och svaren från en arbetsbok och dela ut dem som fotokopior eller på en elektronisk inlärningsplattform åt studerande?

En enskild övningsuppgift kan vara ett verk skyddat av upphovsrätten enbart ifall det kan anses tillräckligt självständigt och originellt för att överstiga verkströskeln. Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2012:1 konstaterat att en enskild matematisk räkneuppgift inte kan anses vara tillräckligt självständig och originell för att överstiga verkströskeln.

Det bör dock beaktas att en övningsbok, studiekopia eller annat material där uppgifter samlats kan som helhet åtnjuta skydd som verk, och därför kräva tillstånd för att kopiera den eller en del av den för undervisning eller för användning i det egna materialet. Kopiostos kopieringslicenser gäller inte arbets-, övnings- och facitböcker. För att kopiera och dela arbets- och övningsböcker med studerandena på en elektronisk inlärningsplattform krävs tillstånd av förläggaren.

Läraren vill också bearbeta övningarna i arbetsboken. Får hen göra det utan tillstånd?

Ifall en enskild uppgift eller uppgiftsbeskrivning inte överstiger verkströskeln kan den bearbetas fritt. Uppgifter som överstiger verkströskeln får inte modifieras utan upphovsmannens tillstånd.

Får en lärare skanna tekniska ritningar från en lärobok och lägga dem till sin egen PowerPoint-presentation?

Ifall de beskrivande ritningarna inte uttrycker sin upphovsmans kreativa, självständiga och originella lösningar på ett sätt som indikerar att ingen annan skulle nå samma slutresultat ifall de försökte rita samma ämne, överstiger de inte verkströskeln och kan därmed kopieras fritt. Ifall ritningarna är såpass självständiga och originella att verkströskeln överstigs krävs tillstånd för att kopiera och använda dem. Verkströskeln för beskrivande ritningar har ställts tämligen högt. Upphovsrättsrådet ansåg till exempel i sitt utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln.

I vilket fall som helst får en lärare med Kopiostos kopieringslicens skanna bilder ur en lärobok och lägga dem till det egna undervisningsmaterialet och använda dem på lektionen.