Användning av bilder

I skolarbetet används rikligt med olika slags publicerade bilder, såsom teckningar och fotografier eller olika slags grafiska framställningar. Sätten och möjligheterna att använda bilder har blivit ännu mångsidigare i och med den digitala tekniken. Att använda bilder som andra tagit i andra sammanhang än privata kräver i allmänhet tillstånd av upphovsmannen eller fotografen. Läroanstalternas kopieringslicenser möjliggör mångsidig kopiering och användning av bilder som en del av undervisningsmaterialet eller i projektarbeten.

Med Kopiostos licens får man för undervisnings- och forskningsbruk kopiera och digitalisera bilder från nästan alla slags publikationer, såväl inhemska som utländska, och kopiera och spara bildmaterial som finns fritt tillgängligt på nätet till en del av sitt eget undervisningsmaterial, elevernas projektarbeten eller för att komplettera undervisningsmaterial. Med Kopiostos licens får man även bearbeta bildmaterial i liten skala, som till exempel att lägga till markeringar, cirklar eller pilar. På lektionen kan man även öva bildbehandling med bilder som finns fritt tillgängliga på nätet eller i publikationer.

Det finns mycket material på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Det finns därmed ofta många olika kombinationer av CC-licensen, och de har sinsemellan skillnader i nyttjanderätten. Läs mer on CC-licens.

Användning av bilder i ett examensarbete

Användningen av upphovsrättsskyddade bilder, fotografier och till exempel olika illustrationer och diagram i en avhandling är vanligtvis inte möjlig med Kopiostos kopieringslicens, eftersom examensarbetena ofta publiceras på nätet. Användning av bilder i ett examensarbete som publiceras på nätet kan dock vara tillåten enligt bestämmelserna om citering och bildcitering i upphovsrättslagen. Läs mer om att citera bilder härifrån.

Glöm inte att alltid anteckna fotografens namn och källhänvisning i ditt arbete.

Fotografier

Utgångspunkten är att alla fotografier är upphovsrättsligt skyddade. Upphovsrätten till fotografiet tillfaller fotografen, inte fotots objekt. Att lagra ett fotografi på t.ex. ens egen hemsida eller skolans intranät förutsätter alltså tillstånd av fotografen. Om det går att känna igen personer på fotografiet, måste alla personer på fotografiet som går att identifiera tillfrågas om tillstånd att använda bilden.

Om verkströskeln överstigs får fotot skydd som verk. Andra fotografier får skydd som vanliga fotografier. I rättspraxisen har verkströskeln för fotografier varit måttligt hög. Ifall verkströskeln överstigits bedöms från fall till fall. Om ett fotografi överskrider verkströskeln beror bland annat på själva slutresultatet och fotografens kreativa val som påverkat slutresultatet, såsom bildkomposition, iscensättning, beskärning, bildvinkel och belysning. Upphovsrättsrådet har gjort bedömningar av huruvida fotografier överskrider verkströskeln bland annat i sina utlåtanden 2011:92013:3 och 2018:6. Att ett historiskt eller dramatiskt ögonblick dokumenteras på ett fotografi gör det dock inte till ett självständigt och originellt verk (2003:6 och 2016:4). Alla utlåtande av upphovsrättsrådet finns på finska.

Skyddet för fotografiska verk och vanliga foton är i stort sett detsamma. Den viktigaste skillnaden är skyddstiden. Ett verksfotografi skyddas i 70 år efter året för fotografens död. Skyddstiden för vanliga fotografier är 50 år från det år fotot togs.

upphovsrättslagen 1 § och 49 a

Verkshöjd av ett fotografi

I upphovsrättsrådets utlåtande 2003:6 är ett fotografi av ett historiskt betydande ögonblick inte i sig själv tillräckligt för att bilden ska nå verkshöjd. Utlåtandet gällde ett fotografi med Paavo Nurmi när han tänder den olympiska elden.

Målningar, teckningar och annan bildkonst

En målning, ritning, skulptur eller annat bildkonstverk är i regel alltid ett verk som åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen. Vad gäller bildkonstverk har verkströskeln både i rättslitteraturen och i praktiken varit låg.

Att avbilda konstverket t.ex. i en lärobok eller på internet förutsätter upphovsmannens tillstånd. Upphovsrättsorganisationen Kuvasto ger tillstånd för olika slags användning av bildkonst.

En teckning får upphovsrättsligt skydd om den är självständig och originell. Även studerandenas ritningar är skyddade. Därför krävs det tillstånd av studeranden för placering av teckningar i skolans intranät eller webbplats eller publicering i skolans trycksaker. Vad gäller minderåriga elever krävs även vårdnadshavarens tillstånd.

Om en målning, teckning eller annat bildkonstverk har publicerats i en bok eller tidning, får en sådan bild kopieras och användas i undervisningen enligt Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicenserna gäller dock inte opublicerade verk, till exempel elevernas teckningar eller målningar som inte har avbildats och tryckts i tidningar, böcker eller andra publikationer.

Upphovsrättslagen 1 §

Kartor

Kartor, t.ex. vägkartor, väggkartor eller turistkartor, är oftast upphovsrättsligt skyddade verk. I upphovsrättslagen definieras kartor som litterära verk.

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera kartor ur tryckta publikationer eller webbplatser. Till exempel för kopiering av en karta till en hemsida på Internet eller som en del av en bok eller annan publikation behövs tillstånd av upphovsrättshavaren.

Kopiering av seriefigurer

Seriefigurer är bildkonstverk skyddade av upphovsrätten. För att efterbilda, kopiera och använda en seriefigur krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Det är till exempel möjligt att för eget privat bruk efterbilda en seriefigur, men dessa kopior får inte användas för annat, till exempel kan de inte säljas eller publiceras på nätet.

Lägga bilder till egna presentationer

Att inkludera en bild som hämtats från internet i till exempel elevernas projektarbete eller i en lärares PowerPoint-presentation som används på lektioner är endast tillåtet med Kopiostos kopieringslicens. Det är också möjligt att tillstånd har getts för bilden genom en Creative Commons-licens eller i en bildbanks användningsvillkor.

Det finns mycket material på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Creative Commons-licensen är baserad på villkor (ikoner) som upphovsmannen fastställt för hur hans eller hennes verk får användas. Det är fråga om upphovsrättsligt skyddat material som kan användas under villkoren som upphovsmannen har definierat. Creative Commons-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med verket som används. Läs mer om CC-licens.