Användning av bilder

I skolarbetet används rikligt med olika slags publicerade bilder, såsom teckningar och fotografier eller olika slags grafiska framställningar. Sätten och möjligheterna att använda bilder har blivit ännu mångsidigare i och med den digitala tekniken. Att använda bilder som andra tagit i andra sammanhang än privata kräver i allmänhet tillstånd av upphovsmannen eller fotografen. Kopiostos kopieringslicenser möjliggör mångsidig kopiering och användning av bilder som en del av undervisningsmaterialet eller i projektarbeten. 

Med en licens från Kopiosto får man kopiera och digitalisera så gott som alla såväl inhemska som utländska tryckta och digitala publikationer för undervisnings- och forskningsbruk. Man kan även kopiera eller lagra bildmaterial som är fritt tillgängligt på nätet för elevernas projektarbete eller för att komplettera undervisningsmaterialet. Med Kopiostos licens får man även bearbeta bildmaterial i liten skala, som till exempel att lägga till markeringar, cirklar eller pilar. På lektionen kan man även öva bildbehandling med bilder som finns fritt tillgängliga på nätet eller i publikationer. 

Det finns mycket bildmaterial på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Det finns många olika kombinationer av CC-licensen, och de har sinsemellan skillnader i nyttjanderätten. Symbolerna som används i samband med verket anger om upphovsmannen har tillåtit att verket används som sådant, om det kan bearbetas, delas och/eller användas i kommersiellt syfte. Läs mer om CC-licensen

Användning av bilder i övnings- och examensarbeten

Med Kopiostos kopieringslicens får även eleverna kopiera bilder till sina egna övnings- och examensarbeten. Om examensarbetet publiceras på nätet är användningen av upphovsrättsskyddade bilder, fotografier och till exempel olika illustrationer och diagram i en avhandling inte möjlig med Kopiostos kopieringslicens. Om bilden inte överskrider verkströskeln eller redan inte omfattas av upphovsrättsskyddet, förhindrar inte upphovsrätten användningen av bilden. Användning av bilder i ett examensarbete som publiceras på nätet kan vara tillåten enligt bestämmelserna om citering och bildcitering i upphovsrättslagen. Läs mer om att citera bilder här

Glöm inte att alltid anteckna fotografens namn och källhänvisning i ditt arbete.

Fotografi

Utgångspunkten är att alla fotografier är upphovsrättsligt skyddade. Upphovsrätten till fotografiet tillfaller fotografen, inte fotots objekt. Att publicera och lagra ett fotografi på t.ex. ens egen hemsida eller skolans intranät förutsätter alltså tillstånd av fotografen. Om det går att känna igen personer på fotografiet, måste alla personer på fotografiet som går att identifiera tillfrågas om tillstånd att använda bilden. Ett fotografi av ett bildkonstnärligt verk vars skyddstid redan gått ut får inte skydd som ett vanligt fotografi. Med andra ord kan bilder av dylika konstverk fritt användas. 

Om verkströskeln överstigs får fotot skydd som verk. Andra fotografier får skydd som vanliga fotografier. Huruvida verkströskeln överskridits bedöms från fall till fall.Om ett fotografi överskrider verkströskeln beror bland annat på själva slutresultatet och fotografens kreativa val som påverkat slutresultatet, såsom bildkomposition, iscensättning, beskärning, bildvinkel och belysning. Enligt marknadsdomstolen räcker det att bilden har fotografens egna personliga kännetecken för att verkströskeln ska överskridas (MAO H202/2021). Upphovsrättsrådet har gjort bedömningar av huruvida fotografier överskrider verkströskeln bland annat i sina utlåtanden TN 2011:9, TN 2013:3  och TN 2018:6. Att ett historiskt eller dramatiskt ögonblick dokumenteras på ett fotografi gör det dock inte till ett självständigt och originellt verk (TN 2003:6 och 2016:4). 

Skyddet för fotografiska verk och vanliga foton är i stort sett detsamma. Den viktigaste skillnaden är skyddstiden. Ett verksfotografi skyddas i 70 år efter året för fotografens död. Skyddstiden för vanliga fotografier är 50 år från det år fotot togs. 

upphovsrättslagen 1 § och 49 a

Målningar, teckningar och annan bildkonst

En målning, ritning, skulptur eller annat bildkonstverk är i regel alltid ett verk som åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen. Vad gäller bildkonstverk har verkströskeln både i rättslitteraturen och i praktiken varit låg.

Att avbilda konstverket t.ex. i en lärobok eller på internet förutsätter upphovsmannens tillstånd. Upphovsrättsorganisationen Kuvasto ger tillstånd för olika slags användning av bildkonst.

En teckning får upphovsrättsligt skydd om den är självständig och originell. Även studerandenas ritningar är skyddade. Därför krävs det tillstånd av studeranden för placering av teckningar i skolans slutna inlärningsplattform eller webbplats eller publicering i skolans trycksaker. Vad gäller minderåriga elever krävs även vårdnadshavarens tillstånd.

Om en målning, teckning eller annat bildkonstverk har publicerats i en bok eller tidning, får bilden kopieras och användas i undervisningen enligt Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicenserna gäller dock inte opublicerade verk, till exempel elevernas teckningar eller målningar som inte har avbildats och tryckts i tidningar, böcker eller andra publikationer.

Upphovsrättslagen 1 §

Karta

Kartor, t.ex. vägkartor, väggkartor eller turistkartor, är oftast upphovsrättsligt skyddade verk. I upphovsrättslagen definieras kartor som litterära verk.

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera kartor ur tryckta publikationer eller webbplatser. Till exempel för kopiering av en karta till ens egen hemsida på Internet eller som en del av en bok eller annan publikation behövs tillstånd av upphovsrättshavaren.

Kopiering av seriefigurer

Seriefigurer är bildkonstverk skyddade av upphovsrätten. För att efterbilda, kopiera och använda en seriefigur krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Det är till exempel möjligt att för eget privat bruk efterbilda en seriefigur, men dessa kopior får inte användas för annat, till exempel kan de inte säljas eller publiceras på nätet. En elev kan till exempel under en bildkonstlektion teckna en förstoring av en tecknad figur, men en dylik teckning får inte publiceras till exempel på skolans webbplats, publikation eller sociala media.

Användning av bild i en egen presentation

Att inkludera en bild som hämtats från internet i till exempel elevernas projektarbete eller i en lärares PowerPoint-presentation som används på lektioner är tillåtet med Kopiostos kopieringslicens eller en CC- dvs. en Creative Commons-licens. På webben finns också olika bildbanker vars bilder kan användas i enlighet med bildbankens användningsvillkor.
Material som delats med en CC-licens kan användas i enlighet med CC-licensens villkor. CC-licensen är baserad på villkor (ikoner) som upphovsmannen fastställt för hur hans eller hennes verk får användas. Det är fråga om upphovsrättsligt skyddat material som kan användas under villkoren som upphovsmannen har definierat. CC-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med verket som används. Läs mer om CC-licensen.