Användningslicenser för verk

Läroanstalterna erbjuds och har anskaffat flera olika användningslicenser: kopieringslicens, användningslicenser för tv-program, användningslicenser för musik, visningslicenser för filmer och visningslicenser för skådespel.

Kopieringslicens

Utbildningsstyrelsen har anskaffat Kopiostos kopieringslicenser från småbarnspedagogiken till andra stadiet till alla grundskolor och gymnasier, till gratis yrkesinriktad utbildning på grundnivå som leder till yrkesexamen samt till läroanstalter som får statsandelar för grundutbildning inom konst. Alla Finlands universitetet och yrkeshögskolor samt de flesta läroanstalter för fritt bildningsarbete har anskaffat kopieringslicensen. Övriga läroanstalter kan skaffa kopieringslicensen från Kopiosto.

Med kopieringslicensen är det tillåtet att kopiera, skriva ut och skanna för undervisnings- och forskningsbruk artiklar, bilder och utdrag ur alla slags tryckta och digitala publikationer samt webbplatser, både inhemska och utländska. Till exempel tidningsartiklar, snuttar ur böcker och sångnoter kan läggas till det egna undervisningsmaterialet eller delas ut till studerandena för att komplettera det övriga undervisningsmaterialet.

Från samma publikation får man kopiera eller skanna åt samma undervisningsgrupp högst 20%, dock inte mer än 20 sidor under samma läsår (småbarnspedagogik och grundläggande utbildning) eller kurs eller studieperiod (övrig utbildning). Av notpublikationer och sångböcker får man kopiera eller skanna högst 10 sidor, dock inte mer än hälften av publikationen.

Av samma webbplats för man kopiera eller skriva ut högst 20 bilder eller sidor. Man får kopiera en hel tidningsartikel, broschyr, reklam eller annat litet tryckalster. Av samma tryckta eller webbtidning får man dock högst kopiera 20 artiklar åt samma undervisningsgrupp. Man får även kopiera, skanna eller helt skriva ut en affisch eller motsvarande material.

En lärare får också skriva ut en hel lärarhandbok för arbetsbruk. Från lärarhandboken får man kopiera och skriva ut utdrag åt studerande i samma utsträckning som kopieringslicensen tillåter.

Läraren får enbart dela ut det kopierade materialet till sin egen undervisningsgrupp. Det kopierade materialet får sparas i slutna nätverk som enbart är öppna för den undervisningsgrupp som materialet är avsett för.

Materialet får finnas lagrat i läroanstaltens slutna nätverk under ett läsår inom småbarnspedagogiken och inom den grundläggande undervisningen och i övriga utbildningar under en kurs eller motsvarande studiehelhet, inklusive examen och slutförhöret. Material som kopierats i gymnasiet får lagras i ett slutet datanät som är tillgängligt studerandena under hela gymnasiestudietiden, dock högst under fyra års tid.

Läraren kan förvara det material som hen kopierat och sparat för senare användning förutsatt att det enbart är tillgängligt läraren själv.

Med en kopieringslicens får man inte överhuvudtaget kopiera arbets-, övnings- och facitböcker eller uppgiftsdelar ur läroböcker, förläggarens digitala läromaterial, digitala noter eller standarder eller verk vars användning har förbjudits av rättsinnehavaren. Kopieringslicensen omfattar inte heller musik, av-material, datorprogram eller sådana tjänster för vilka man anskaffar användningsrätt i undervisning genom en egen licens, till exempel tjänsterna SFS Online och RT-kortisto. Förläggarens digitala läromaterial, digitala noter och digitala standarder anskaffas med en egen licens och de får användas i undervisningen i enlighet med villkoren i licensen som skaffats för detta material.

När ett verk används ska upphovsmannens namn meddelas i samband med verket enligt god sed.

I undervisning på distans och webbundervisning kan läraren dela ut material åt studerande som kopior på en sluten inlärningsplattform i den omfattning som licensen tillåter.

För distansundervisning får man också göra en inspelning av undervisningssituationen som kan förmedlas till studerandena via läroanstaltens slutna nätverk. I inspelningen kan man spara de verk som framförts och visats i undervisningen, borträknat musik och av-verk. I en inspelning av undervisningssituationen får man även spela in ljudinspelningar från en lärobok man lyssnat på i undervisningssituationen samt visade och framställda digitala läromaterial av förläggaren, om man skaffat de nödvändiga licensen för läromaterialet i fråga åt alla studerande. Inspelningen får endast vara tillgänglig för den undervisningsgrupp för vilken undervisningssituationen och inspelningen är avsedda.

Andra användningslicenser gäller för användning av musik och av-verk, till exempel videon, i distansundervisning och för inspelningar av undervisningen.

Om sådana användningstillstånd som omfattar användning av verk i distans- eller webbundervisning inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, får verket användas i illustrativt syfte inom undervisningen, även om undervisningen streamas eller sker på webben, med stöd av upphovsrättslagen (upphovsrättslagen 14 a §).

För distans- och webbundervisning får man även i begränsad omfattning kopiera arbets- och övningsböcker. Studerande får kopiera och skicka sina svar i arbets- eller övningsboken till läraren för korrigering. Den aktuella boken måste dock vara i studerandens besittning. I arbets- och övningsböcker får man inte kopiera andra delar än dem där svaret har förts in. På motsvarande sätt får läraren kopiera även ett modellsvar i svarsboken för att skicka till den studerande.

I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om förbudet inte har meddelats till Kopiosto får även dessa verk kopieras för undervisningsändamål enligt anvisningarna i den här guiden. Det finns mycket få verksspecifika förbud. Gällande lista över förbudsmeddelanden finns på Kopiostos webbplats.

Man får även bearbeta materialet med kopieringslicensen i liten skala. Man får till exempel översätta texten, bilderna kan beskäras eller bearbetas, man kan lägga till markeringar på en bild eller text i illustrativt syfte. Vid bearbetningen av materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter, man får till exempel inte bearbeta verket på ett sätt som kränker upphovsmannen eller verket.

Om det är nödvändigt att dela eller lagra översättningen eller bearbetningen för att genomföra, skriva ut eller rätta övningsarbetet får det lagras på en sluten inlärningsplattform som är tillgänglig den egna undervisningsgruppen. Det bearbetade eller översatta materialet får inte publiceras eller delas på nätet eller användas för andra ändamål än undervisning.

Med Kopiostos kopieringslicens får man inte bearbeta eller översätta förläggarens undervisningsmaterial, sångtexter eller musikaliska verk.

Med kopieringslicensen för högskolor är det tillåtet att skanna eller kopiera för vetenskaplig forskning sådant bild- eller textmaterial som är skyddat av upphovsrätten och omfattas av Kopiostos kopieringslicens ur tryckta publikationer och nätet i den omfattning som forskningen förutsätter när detta är nödvändigt för att främja forskningen.

Det kopierade materialet får förmedlas till forskningsgruppen per e-post eller genom ett slutet nät som enbart är tillgängligt forskningsgruppen. Det kopierade materialet får vara forskningsgruppen tillgängligt tills forskningen är färdig. Ifall högskolan utgående från lag eller annan bestämmelse är förpliktad att förvara kopior tillverkade för forskning för en viss tid, kan digitala kopior hållas i förvar så länge och på det sätt som lagen förutsätter.

Digitala kopior tillverkade för viss forskning kan emellertid sparas i avsikt att verifiera forskningen och för senare forskning i Dataarkivet. Även högskolor kan ingå ett avtal med Kopiosto om lagring av kopiorna för senare forskning.

Med forskning avses sådan icke-kommersiell vetenskaplig eller konstnärlig forskning, utredning, lärdomsprov eller motsvarande som utförs av forskare eller studerande. Forskning anses inte enbart på basis av extern finansiering vara kommersiell forskning.

Mer information om Kopiostos kopieringslicens från Kopiostos webbplats.

Användningslicenser för musik

Rätten att fritt framställa musik enligt upphovsrättslagen kompletteras av kommunernas kommunala avtal med Teosto och Gramex eller de användningstillstånd som läroanstalterna anskaffat av Teosto, Gramex eller Musiikkiluvat.fi-tjänsten.

Med rätten att fritt framställa musik avses det undantag för undervisning som finns i upphovsrättslagen som tillåter offentlig framställning av musik under lektioner i icke-vinstdrivande undervisningsverksamhet. Med andra ord får man i undervisningen lyssna på, spela och sjunga musik utan en skild användningslicens för musik. Rätten att fritt framställa musik gäller dock inte för läroanstalternas fester eller andra evenemang där publiken också omfattar andra än läroanstaltens personal och studerande.

Läs mer om användning av musik i undervisningen från Teostos webbplats (på finska).

Av Gramex får man licenser för framställande och sparande av inspelad musik i läroanstalter. Alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med kommunala funktioner. Kommunala läroanstalter och daghem omfattas av det kommunala avtalet. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna och streaming av musikinspelningar. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik och streaming av musikinspelningar på din läroanstalt.

Från Teosto kan du få licenser för framförande och sparande av musik i läroanstalter i sådana situationer där det inte är tillåtet att framföra musik på basis av upphovsrättslagen. Alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande spelande och sparande av musik i samband med kommunala funktioner och evenemang. Kommunala läroanstalter och daghem omfattas av det kommunala avtalet. Kontrollera med Teosto om man kommit överens om användning av musik i din läroanstalt genom kommunalt avtal.

Övriga läroanstalter än kommunala (privata och statsunderstödda, såsom högskolor) ska skilt skaffa licens för framförande och användning av musik i läroanstaltens fester, konserter och övriga tillfällen av tjänsten Musiikkiluvat.fi eller, om enbart levande musik framförs, av Teosto.

Användningslicens för tv-program

Utbildningsstyrelsen har även skaffat en användningslicens för tv-program för visning och lagring av tv-program av Kopiosto och APFI som representerar sändningsföretagen och film- och av-producenterna för småbarnspedagogiken till andra stadiet samt för grundutbildning inom konst för de läroanstalter som får statsandelar för grundutbildning inom konst. Licensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat omfattar visning av tv-program från vissa streamingtjänster samt lagring och visning från vissa tv-kanaler.

Läs mer om användningslicensen för tv-program från Kopiostos webbplats.

Visningslicens för filmer

Av tjänsten Elokuvalisenssi.fi kan man skaffa en licens för visning av filmer från inhemska samt flera produktionsbolag från Europa och Förenta staterna.

Filmer från undervisning kan också fås från tjänsten Koulukino Suoratoisto. Ett köp genom tjänsten Koulukino Suoratoisto inkluderar även visningsrätt för filmen i fråga. Skolbios undervisningsmaterial och mer information om Koulukino Suoratoisto finns på sidan Koulukino.fi/skolbio/.

I vissa fall kan man tvingas skaffa visningslicens för filmen från filmens produktionsbolag eller distributör.

Visningslicens för skådespel

Man kan be om visningslicens för ett skådespel direkt från rättsinnehavarna eller från deras representanter. Grupper som representerar skådespel hittar du bland annat på Naytelmat.fi-tjänsten. Visningslicens för skådespel kan skaffas från Nordic Drama Corner.

Skådespelstexter får med Kopiostos kopieringslicens kopieras från tryckta publikationer för undervisningsändamål i enlighet med kopieringslicensens villkor. Kopieringslicensen omfattar inte visningstillstånd för skådespelen.

Om inget användningstillstånd finns tillgängligt

Sådana publicerade verk vars användningstillstånd inte alls finns till buds får användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets eller i en säker elektronisk miljö. Användning i illustrativt syfte inom undervisningen tillåter dock inte att man framför, kopierar eller använder hela verk, utan man får enbart använda sig av en del av ett verk eller ett utdrag. Begränsningen omfattar dock inte noter eller verk som är avsedda för utbildningsmarknaden.

Läs mer om användning i illustrativt syfte inom undervisningen här.