3. Egen produktion

 1. Skiss, manuskript, plan
 2. Användning av olika typer av material
  Vanligtvis behöver du upphovsrättsinnehavarnas tillstånd för att använda andras verk. Upphovsrätten skyddar verkets uttrycksform. Man får fritt använda informationen, idéerna, principerna, metoderna och handlingarna i verk så länge man återger dem med egna ord eller skapar ett självständigt verk med hjälp av dem.

  Kontrollera vilka tillstånd som krävs för att använda olika verk i minneslistan för projektarbeten.

  Upphovsrätten gäller även på internet. Du behöver upphovsmännens tillstånd även för att använda bilder, texter och andra verk som delats eller publicerats på internet. Upphovsmannen kan ha tillåtit användning av verket exempelvis genom en Creative Commons-licens. Sådana verk får användas i enlighet med licensvillkoren.

  Mer information om upphovsrätten och tillstånd för användning av verk finns på Information om upphovsrätten och Användning av verk i Kopiraittila.
 3. Citering ur källor
  Enligt upphovsrätten får man ta citat i enlighet med god sed ur offentliggjorda verk. Man behöver inte upphovsmannens tillstånd för att ta godkända citat. Citatet måste anknyta till det man behandlar i sin egen text eller presentation. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband med det verk där det används. Man får citera i den omfattning som ändamålet kräver. När man citerar ett verk ska man alltid komma ihåg att ange upphovsmannen och verkets namn.

  När man refererar ska textens innehåll förbli detsamma som i originaltexten: man får inte förvränga budskapet eller ändra tonen.

  Man kan använda
  indirekta citat, alltså referat av texten
  direkta citat.

Om du använder en annan persons text utan att ange källan eller påstår att en annan persons text är din egen är det fråga om plagiat.

 1. Källhänvisningar
  När man använder en annan persons verk ska man alltid hänvisa till upphovsmannen och källan i enlighet med god sed. Citat i texten markeras med citationstecken och källhänvisningar. I källförteckningen i slutet av en uppsats, en presentation, ett projektarbete eller en annan text finns utförligare information om källorna. Gör noggranna källhänvisningar. När man hänvisar till böcker, tidningar och andra tryckta källor anger man exempelvis även på vilka sidor den text man hänvisar till finns.

  När man hänvisar till källor på internet anger man förutom publiceringsdatumet även datumet då man läst sidan, eftersom webbplatsens innehåll kan ändras efter att man läst det.

  Anvisningar och exempel för hur man hänvisar till olika källor finns här.

  På universitet och högskolor har olika ämnen olika konventioner för källhänvisningar. Kontrollera hos din egen högskola vad som gäller för ditt ämne.

  Att påstå att man själv har gjort ett arbete eller skrivit en text som egentligen är någon annans är plagiering. Plagiering kränker upphovsmannens rättigheter.

När man använder en annan persons verk ska man alltid ange upphovsmannens namn och källan.

 1. Granskning av det egna verkets syfte och perspektiv
  Fundera på vad syftet med ditt verk är, hur det tjänar sitt syfte, informationens mängd och kvalitet samt vilken målgruppen är.

Uppgiftstips:

Leta efter material som anknyter till det ämne som behandlas under lektionen eller i uppgiften på internet och i andra källor (böcker, tidningar etc.). Öva på att göra korrekta hänvisningar till olika källor.

3. Egen produktion