Teosten käyttöluvat

Tekijänoikeus suojaa erilaisia teoksia, joiden käyttöön opetuksessa on puolestasi monilta osin jo hankittu tarvittavat luvat. Teosten käyttö opetuksessa on helpottunut entisestään vuoden 2023 tekijänoikeuslain muutoksen ja käyttölupien laajennusten myötä.  Tällä sivulla kerromme, miten saat käyttää teoksia opetuksessa.

Kun käytät muiden tekemiä teoksia opetuksessa, muista aina mainita tekijän nimi ja lähde.

Saat kopioida ja käyttää teoksia opetuksessa ensisijaisesti tarjolla olevien oppilaitoslupien mukaisesti

Kopiointilupa

Opetushallituksen hankkimalla Kopiointiluvalla saat kopioida, tulostaa ja skannata opetus- ja tutkimuskäyttöön artikkeleita, kuvia ja otteita kaikenlaisista painetuista ja digitaalisista julkaisuista sekä verkkosivuilta, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Esimerkiksi lehtiartikkeleita, katkelmia kirjoista ja laulunuotteja saat liittää osaksi omaa opetusmateriaaliasi tai jakaa oppijoille muun opetusmateriaalin täydennykseksi.

20–20-ohjeen mukaisesti saat kopioida

  • julkaisusta korkeintaan 20 %, kuitenkin enintään 20 sivua
  • verkkosivulta enintään 20 kuvaa tai tulostettua sivua
  • artikkelin kokonaan, kuitenkin enintään 20 artikkelia samasta lehdestä
  • nuoteista ja laulun sanoista korkeintaan 10 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta

Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kaikille päiväkodeille, peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta taiteen perusopetukseen saaville oppilaitoksille. Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat hankkineet kopiointiluvan. Muut oppilaitokset voivat hankkia kopiointiluvan Kopiostosta.

Samasta julkaisusta saa kopioida tai skannata samalle opetusryhmälle korkeintaan 20 %, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua saman lukuvuoden (varhaiskasvatus ja perusopetus) tai kurssin tai opintojakson (muu koulutus) aikana. Nuottijulkaisuista ja laulukirjoista saa kopioida tai skannata korkeintaan 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta.

Samalta verkkosivustolta saa kopioida tai tulostaa korkeintaan 20 kuvaa tai sivua. Lehtiartikkelin, esitteen, mainoksen tai muun pienpainatteen saa kopioida kokonaan. Samasta painetusta tai verkkolehdestä ei saa kuitenkaan kopioida samaa opetusryhmää varten enempää kuin 20 artikkelia. Myös esitteen tai vastaavan materiaalin saa kopioida, skannata tai tulostaa kokonaan.

Opettaja saa myös tulostaa työkäyttöönsä kokonaisen opettajan oppaan. Opettajan oppaasta saa kopioida ja tulostaa otteita oppilaille kopiointiluvan sallimalla tavalla.

Opettaja saa jakaa kopioitua aineistoa vain omalle opetusryhmälleen. Kopioidun aineiston saa tallentaa suljettuun verkkoon niin, että se on vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle aineisto on tarkoitettu.

Aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lukuvuoden ajan ja muissa koulutuksissa kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan, mukaan lukien tentit ja loppukuulustelu. Lukiossa kopioidut materiaalit saavat olla suljetussa verkossa opiskelijoiden saatavilla koko lukio-opiskelun ajan, korkeintaan neljän vuoden ajan.

Opettaja voi säilyttää kopioimansa ja tallentamansa aineiston myöhempää käyttöään varten siten, että ne ovat vain hänen itsensä saatavilla.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida lainkaan työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja tai tehtäväosioita oppikirjoista, kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja, digitaalisia nuotteja tai standardeja tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt. Kopiointilupa ei myöskään koske musiikkia, av-aineistoa, tietokoneohjelmia eikä sellaisia palveluita, joiden käyttöoikeus opetuksessa hankitaan omalla lisenssillä, esimerkiksi SFS Online -palvelu ja RT-kortisto. Kustantajan digitaaliset oppimateriaalit, digitaaliset nuotit ja digitaaliset standardit hankitaan omalla lisenssillä ja niitä saa käyttää niihin hankitun lisenssin ehtojen mukaisesti opetuksessa.

Kun teosta käytetään, tulee tekijän nimi ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä.

Etä- ja verkko-opetuksessa opettaja voi jakaa oppijoille materiaalia kopioina suljetulla oppimisalustalla luvan sallimassa laajuudessa.

Etäopetusta varten opetustilanteesta saa tehdä myös tallenteen, joka voidaan välittää oppijoille oppilaitoksen suljetussa tietoverkossa. Tallenteelle voidaan tallentaa opetustilanteessa esitetyt ja näytetyt teokset, lukuun ottamatta musiikkia ja av-teoksia. Opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle saa tallentaa myös opetustilanteessa kuunnellut oppikirjan äänitteet sekä näytetyt ja esitetyt kustantajan digitaaliset oppimateriaalit, jos kaikille oppijoille on hankittu tarvittava lisenssi kyseiseen oppimateriaaliin. Tallenne saa olla vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle opetustilanne ja tallenne on tarkoitettu.

Musiikin ja av-teosten, esimerkiksi videoiden, käyttöä etäopetuksessa ja opetuksesta tehtävillä tallenteilla koskevat muut käyttöluvat.

Jos jonkun julkistetun teoksen käyttöön etä- tai verkko-opetuksessa ei ole saatavilla tai tarjolla käyttölupia, saa tällaista teosta käyttää opetuksen havainnollistamiseksi myös opetuksen suoratoistotilanteessa ja verkko-opetuksessa tekijänoikeuslain nojalla (TekL 14 a §).

Etä- ja verkko-opetuksessa saa kopioida rajoitetusti myös työ- ja harjoituskirjoja. Oppija saa kopioida ja lähettää työ- tai harjoituskirjaan laatimansa vastauksen opettajalle tarkistettavaksi. Oppijalla on kuitenkin oltava hallussaan kyseinen kirja. Työ- tai harjoituskirjasta ei saa kopioida muita osia kuin niitä, joihin vastaus on laadittu. Opettaja saa kopioida vastaavasti myös vastauskirjaan sisältyvän mallivastauksen lähetettäväksi oppijalle.

Julkaisuissa saattaa olla erilaisia kopioinnin kieltäviä merkintöjä. Ellei kieltoa ole ilmoitettu Kopiostoon, saa näitäkin teoksia kopioida opetuskäyttöön tämän sivuston ohjeiden mukaisesti. Teoskohtaisia kieltoja ei juuri ole tehty. Voimassa olevan listan kieltoilmoituksista voit tarkastaa Kopioston verkkosivuilta.

Materiaalia saa kopiointiluvalla myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata tai muokata, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä havainnollistamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia, esimerkiksi teosta ei saa muokata tekijää tai teosta loukkaavalla tavalla.

Jos käännöksen tai muunnelman jakaminen tai tallentaminen on välttämätöntä harjoitustyön toteuttamiseksi, tulostamiseksi tai tarkistamiseksi, saa sen tallentaa suljetulle oppimisalustalle oman opetusryhmän saataville. Muokattua tai käännettyä materiaalia ei saa julkaista tai jakaa netissä tai käyttää muutoinkaan muussa tarkoituksessa kuin opetuksessa.

Kopioston kopiointiluvalla ei saa muokata tai kääntää kustantajan opetusmateriaaleja, laulun sanoja eikä sävellysteoksia.

Korkeakoulujen kopiointiluvalla saa tieteellistä tutkimusta varten skannata tai kopioida Kopioston kopiointilupaan sisältyvää tekijänoikeuden suojaamaa kuva- tai tekstiaineistoa painetuista julkaisuista ja verkosta tutkimuksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista.

Kopioidun aineiston saa välittää tutkimusryhmälle sähköpostilla tai suljetussa verkossa siten, että se on vain tutkimusryhmän saatavilla. Kopioitu aineisto saa olla tutkimusryhmän saatavilla niin kauan, kunnes tutkimus on valmis. Jos korkeakoululla on lakiin tai muihin säännöksiin perustuva velvollisuus säilyttää tutkimusta varten valmistetut kopiot tietyn ajan, digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuina lain tai muun säännöksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämän ajan.

Tiettyä tutkimusta varten valmistetut digitaaliset kopiot voidaan tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten Tietoarkistoon. Myös korkeakoulut voivat tehdä kopioiden säilyttämisestä myöhempää tutkimusta varten sopimuksen Kopioston kanssa.

Tutkimuksella tarkoitetaan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tekemää tieteellistä tai taiteellista, ei-kaupallista tutkimusta, selvitystä, opinnäytetyötä tai vastaavaa. Yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella tutkimusta ei katsota kaupalliseksi tutkimukseksi.

Tv-ohjelmien käyttölupa

Opetushallituksen hankkimalla tv-ohjelmien käyttöluvalla saat esittää ja tallentaa kotimaisia ja ulkomaisia ohjelmia. Lisätietoa löydät Kopioston verkkosivuilta.

Luvalla saat

  • esittää ohjelmia Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja maksuttomasta MTV Katsomosta
  • esittää ja tallentaa tv-ohjelmia Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema & Fem- ja MTV3-kanavilta

Opetushallitus on hankkinut tv-ohjelmien käyttöluvan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kaikille päiväkodeille, peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta taiteen perusopetukseen saaville oppilaitoksille.

Elokuvat eivät kuulu tämän luvan piiriin; ks. alta Elokuvien esittämisluvat.

Ohjelmien osia tai lyhyitä videoita, jotka ovat peräisin muilta kanavilta, muista suoratoistopalveluista, verkosta tai somealustoilta, saat esittää opetuksen havainnollistamiseen.

Musiikin käyttöluvat

Musiikin käyttäminen opetuksessa sekä koulun juhlissa ja tapahtumissa kuuluu usein oppilaitoksen tai kunnan jo tekemään sopimukseen. Musiikin kuntasopimukset koskevat kunnallisia oppilaitoksia. Yksityisten oppilaitosten tulee hankkia musiikin käyttöluvat itse. Mikäli erillinen lupa musiikin käyttöön tarvitaan, sen voi hankkia käyttötilanteesta riippuen suoraan Teostosta ja Gramexista tai Musiikkiluvat.fi-palvelusta.

Musiikin käyttö opetuksessa voi kuulua myös opetuspoikkeuksen piiriin. Opetuspoikkeuksen mukaan oppitunnilla voi käyttää − eli kuunnella, soittaa ja laulaa − musiikkia ilman erillistä käyttölupaa. Musiikkia saat soittaa esim. CD-levyltä, ostetulta musiikkitiedostolta tai julkisen esittämisen sallivasta musiikkipalvelusta. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista palveluista, kuten Spotifysta, ei saa soittaa musiikkia opetuksessa. Opetuspoikkeus ei koske ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta.

Lue lisää musiikin käytöstä opetuksessa Teoston verkkosivuilta.

Gramexista saa luvat äänitemusiikin esittämiseen ja tallentamiseen oppilaitoksissa. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin kunnan toimintojen yhteydessä. Kunnalliset oppilaitokset ja päiväkodit kuuluvat kuntasopimuksen piiriin. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen ja äänitemusiikin suoratoiston. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä tai äänitemusiikin suoratoistosta oppilaitoksessasi.

Teostosta saa luvat musiikin esittämiseen ja tallentamiseen oppilaitoksissa niissä tilanteissa, joissa musiikin esittäminen ei ole sallittua tekijänoikeuslain nojalla. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Teoston kanssa musiikin esittämisestä ja tallentamisesta kunnan toimintojen ja tapahtumien yhteydessä. Kunnalliset oppilaitokset ja päiväkodit kuuluvat kuntasopimuksen piiriin. Tarkista Teostosta, onko kuntasopimuksella sovittu musiikin käytöstä oppilaitoksessasi.

Muiden kuin kunnallisten oppilaitosten (yksityisten ja valtion rahoittamien, kuten korkeakoulujen) tulee hankkia erikseen luvat musiikin esittämiseen ja käyttöön oppilaitoksen juhlissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa Musiikkiluvat.fi-palvelusta tai, jos esitetään vain elävää musiikkia, Teostosta.

Elokuvien esittämisluvat

Oppilaitoksesi voi hankkia erillisen elokuvien esittämisluvan

  • valikoimassa olevien kotimaisten ja ulkomaisten elokuvien esittämiseen elokuvalisenssi.fi-palvelusta
  • valikoimassa olevien kotimaisten lyhyt- ja dokumenttielokuvien esittämiseen Koulukino Suoratoisto 
    -palvelusta

Näytelmien esittämisluvat

Oppilaitoksesi voi hankkia tarvittavan luvan näytelmien esittämiseen

Näytelmätekstejä saa kopioida Kopioston kopiointiluvalla painetuista julkaisuista opetuskäyttöön kopiointiluvan ehtojen  mukaisesti. Kopiointilupa ei sisällä näytelmien esittämislupaa.

Mikäli lupaa ei ole tarjolla, voit käyttää teosta opetuksen havainnollistamiseen

Joihinkin teoksiin, kuten verkossa ja somealustoilla oleviin videoihin, ei ole saatavilla lupaa. Tällaisista teoksista voit käyttää otteita opetuksen havainnollistamiseen. On sallittua esittää teos myös kokonaisuudessaan, mikäli se on lyhyt tai suppea. Opetuksen havainnollistaminen tarkoittaa teoksen osien tai otteiden käyttöä opetuksen tukemiseen, rikastuttamiseen tai täydentämiseen. Opetuksen havainnollistamista koskeva käyttöoikeus ei koske ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta.

Lue lisää opetuksen havainnollistamisesta.

Saat käyttää opetuksessa teoksia, jotka on jaettu CC-lisenssillä tai joiden tekijänoikeus on rauennut

Creative Commons -lisenssi on yksi yleisimpiä avoimia lisenssejä. Teoksen yhteydessä oleva CC-lisenssimerkintä kertoo, miten teosta saa käyttää. Teosta saa käyttää sellaisenaan, mutta sitä voi saada myös muunnella, jakaa tai käyttää kaupallisesti. Mikäli teoksen yhteydessä on CC-lisenssimerkintä, selvitä, millä ehdoilla tekijä on sallinut teoksensa käytön. Lue lisää CC-lisenssistä.

Tekijänoikeus on pääsääntöisesti voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Kun tekijänoikeuden suoja raukeaa, saa teoksia käyttää vapaasti. Lue lisää tekijänoikeuden voimassaolosta.

 

Jos olet epävarma, mitä lupia oppilaitoksellasi on tai miten saat teoksia opetuksessa käyttää, varmista asia rehtorilta tai esihenkilöltäsi.

Sinulla teoksen käyttäjänä on vastuu siitä, että teosta käytetään tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Saavutettava infotaulu