Teosten käyttöluvat

Oppilaitoksille on tarjolla ja hankittuna useita käyttölupia: kopiointilupa, tv-ohjelmien käyttölupa, musiikin käyttöluvat, elokuvien esittämisluvat ja näytelmien esittämisluvat.

Kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut Kopioston kopiointiluvan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kaikille peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta taiteen perusopetukseen saaville oppilaitoksille. Kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat hankkineet kopiointiluvan. Muut oppilaitokset voivat hankkia kopiointiluvan Kopiostosta.

Kopiointiluvalla saa kopioida, tulostaa ja skannata opetus- ja tutkimuskäyttöön artikkeleita, kuvia ja otteita kaikenlaisista painetuista ja digitaalisista julkaisuista sekä verkkosivuilta, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Esimerkiksi lehtiartikkeleita, katkelmia kirjoista ja laulunuotteja saa liittää osaksi omaa opetusmateriaalia tai jakaa oppijoille muun opetusmateriaalin täydennykseksi.

Samasta julkaisusta saa kopioida tai skannata samalle opetusryhmälle korkeintaan 20 %, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua saman lukuvuoden (varhaiskasvatus ja perusopetus) tai kurssin tai opintojakson (muu koulutus) aikana. Nuottijulkaisuista ja laulukirjoista saa kopioida tai skannata korkeintaan 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta.

Samalta verkkosivustolta saa kopioida tai tulostaa korkeintaan 20 kuvaa tai sivua. Lehtiartikkelin, esitteen, mainoksen tai muun pienpainatteen saa kopioida kokonaan. Samasta painetusta tai verkkolehdestä ei saa kuitenkaan kopioida samaa opetusryhmää varten enempää kuin 20 artikkelia. Myös esitteen tai vastaavan materiaalin saa kopioida, skannata tai tulostaa kokonaan.

Opettaja saa myös tulostaa työkäyttöönsä kokonaisen opettajan oppaan. Opettajan oppaasta saa kopioida ja tulostaa otteita oppilaille kopiointiluvan sallimalla tavalla.

Opettaja saa jakaa kopioitua aineistoa vain omalle opetusryhmälleen. Kopioidun aineiston saa tallentaa suljettuun verkkoon niin, että se on vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle aineisto on tarkoitettu.

Aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lukuvuoden ajan ja muissa koulutuksissa kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan, mukaan lukien tentit ja loppukuulustelu. Lukiossa kopioidut materiaalit saavat olla suljetussa verkossa opiskelijoiden saatavilla koko lukio-opiskelun ajan, korkeintaan neljän vuoden ajan.

Opettaja voi säilyttää kopioimansa ja tallentamansa aineiston myöhempää käyttöään varten siten, että ne ovat vain hänen itsensä saatavilla.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida lainkaan työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja tai tehtäväosioita oppikirjoista, kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja, digitaalisia nuotteja tai standardeja tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt. Kopiointilupa ei myöskään koske musiikkia, av-aineistoa, tietokoneohjelmia eikä sellaisia palveluita, joiden käyttöoikeus opetuksessa hankitaan omalla lisenssillä, esimerkiksi SFS Online -palvelu ja RT-kortisto. Kustantajan digitaaliset oppimateriaalit, digitaaliset nuotit ja digitaaliset standardit hankitaan omalla lisenssillä ja niitä saa käyttää niihin hankitun lisenssin ehtojen mukaisesti opetuksessa.

Kun teosta käytetään, tulee tekijän nimi ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä.

Etä- ja verkko-opetuksessa opettaja voi jakaa oppijoille materiaalia kopioina suljetulla oppimisalustalla luvan sallimassa laajuudessa.

Etäopetusta varten opetustilanteesta saa tehdä myös tallenteen, joka voidaan välittää oppijoille oppilaitoksen suljetussa tietoverkossa. Tallenteelle voidaan tallentaa opetustilanteessa esitetyt ja näytetyt teokset, lukuun ottamatta musiikkia ja av-teoksia. Opetustilanteesta tehtävälle tallenteelle saa tallentaa myös opetustilanteessa kuunnellut oppikirjan äänitteet sekä näytetyt ja esitetyt kustantajan digitaaliset oppimateriaalit, jos kaikille oppijoille on hankittu tarvittava lisenssi kyseiseen oppimateriaaliin. Tallenne saa olla vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle opetustilanne ja tallenne on tarkoitettu.

Musiikin ja av-teosten, esimerkiksi videoiden, käyttöä etäopetuksessa ja opetuksesta tehtävillä tallenteilla koskevat muut käyttöluvat.

Jos jonkun julkistetun teoksen käyttöön etä- tai verkko-opetuksessa ei ole saatavilla tai tarjolla käyttölupia, saa tällaista teosta käyttää opetuksen havainnollistamiseksi myös opetuksen suoratoistotilanteessa ja verkko-opetuksessa tekijänoikeuslain nojalla (TekL 14 a §).

Etä- ja verkko-opetuksessa saa kopioida rajoitetusti myös työ- ja harjoituskirjoja. Oppija saa kopioida ja lähettää työ- tai harjoituskirjaan laatimansa vastauksen opettajalle tarkistettavaksi. Oppijalla on kuitenkin oltava hallussaan kyseinen kirja. Työ- tai harjoituskirjasta ei saa kopioida muita osia kuin niitä, joihin vastaus on laadittu. Opettaja saa kopioida vastaavasti myös vastauskirjaan sisältyvän mallivastauksen lähetettäväksi oppijalle.

Julkaisuissa saattaa olla erilaisia kopioinnin kieltäviä merkintöjä. Ellei kieltoa ole ilmoitettu Kopiostoon, saa näitäkin teoksia kopioida opetuskäyttöön tämän sivuston ohjeiden mukaisesti. Teoskohtaisia kieltoja ei juuri ole tehty. Voimassa olevan listan kieltoilmoituksista voit tarkastaa Kopioston verkkosivuilta.

Materiaalia saa kopiointiluvalla myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata tai muokata, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä havainnollistamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia, esimerkiksi teosta ei saa muokata tekijää tai teosta loukkaavalla tavalla.

Jos käännöksen tai muunnelman jakaminen tai tallentaminen on välttämätöntä harjoitustyön toteuttamiseksi, tulostamiseksi tai tarkistamiseksi, saa sen tallentaa suljetulle oppimisalustalle oman opetusryhmän saataville. Muokattua tai käännettyä materiaalia ei saa julkaista tai jakaa netissä tai käyttää muutoinkaan muussa tarkoituksessa kuin opetuksessa.

Kopioston kopiointiluvalla ei saa muokata tai kääntää kustantajan opetusmateriaaleja, laulun sanoja eikä sävellysteoksia.

Korkeakoulujen kopiointiluvalla saa tieteellistä tutkimusta varten skannata tai kopioida Kopioston kopiointilupaan sisältyvää tekijänoikeuden suojaamaa kuva- tai tekstiaineistoa painetuista julkaisuista ja verkosta tutkimuksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista.

Kopioidun aineiston saa välittää tutkimusryhmälle sähköpostilla tai suljetussa verkossa siten, että se on vain tutkimusryhmän saatavilla. Kopioitu aineisto saa olla tutkimusryhmän saatavilla niin kauan, kunnes tutkimus on valmis. Jos korkeakoululla on lakiin tai muihin säännöksiin perustuva velvollisuus säilyttää tutkimusta varten valmistetut kopiot tietyn ajan, digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuina lain tai muun säännöksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämän ajan.

Tiettyä tutkimusta varten valmistetut digitaaliset kopiot voidaan tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten Tietoarkistoon. Myös korkeakoulut voivat tehdä kopioiden säilyttämisestä myöhempää tutkimusta varten sopimuksen Kopioston kanssa.

Tutkimuksella tarkoitetaan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tekemää tieteellistä tai taiteellista, ei-kaupallista tutkimusta, selvitystä, opinnäytetyötä tai vastaavaa. Yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella tutkimusta ei katsota kaupalliseksi tutkimukseksi.

Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta Kopioston verkkosivuilla.

Musiikin käyttöluvat

Tekijänoikeuslain sallimaa musiikin vapaata käyttöoikeutta täydentää kuntien tekemät Teoston ja Gramexin kuntasopimukset tai oppilaitosten Teostosta, Gramexista tai Musiikkiluvat.fi-palvelusta hankitut musiikin käyttöluvat.

Musiikin vapaalla käyttöoikeudella tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa olevaa opetuspoikkeusta, joka sallii musiikin julkisen esittämisen oppitunnilla ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetustoiminnassa. Toisin sanoen opetuksessa saa kuunnella, soittaa ja laulaa musiikkia ilman erillistä musiikin käyttölupaa. Vapaa käyttöoikeus ei kuitenkaan koske oppilaitosten juhlia tai muita tapahtumia, joissa on yleisönä myös muita kuin oppilaitoksen henkilökuntaa ja oppilaita.

Lue lisää musiikin käytöstä opetuksessa Teoston verkkosivuilta.

Gramexista saa luvat äänitemusiikin esittämiseen ja tallentamiseen oppilaitoksissa. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin kunnan toimintojen yhteydessä. Kunnalliset oppilaitokset ja päiväkodit kuuluvat kuntasopimuksen piiriin. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen ja äänitemusiikin suoratoiston. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä tai äänitemusiikin suoratoistosta oppilaitoksessasi.

Teostosta saa luvat musiikin esittämiseen ja tallentamiseen oppilaitoksissa niissä tilanteissa, joissa musiikin esittäminen ei ole sallittua tekijänoikeuslain nojalla. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Teoston kanssa musiikin esittämisestä ja tallentamisesta kunnan toimintojen ja tapahtumien yhteydessä. Kunnalliset oppilaitokset ja päiväkodit kuuluvat kuntasopimuksen piiriin. Tarkista Teostosta, onko kuntasopimuksella sovittu musiikin käytöstä oppilaitoksessasi.

Muiden kuin kunnallisten oppilaitosten (yksityisten ja valtion rahoittamien, kuten korkeakoulujen) tulee hankkia erikseen luvat musiikin esittämiseen ja käyttöön oppilaitoksen juhlissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa Musiikkiluvat.fi-palvelusta tai, jos esitetään vain elävää musiikkia, Teostosta.

Tv-ohjelmien käyttölupa

Opetushallitus on hankkinut myös tv-ohjelmien käyttöluvan tv-ohjelmien esittämiseen ja tallentamiseen Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä ja elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustavalta APFI:lta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä taiteen perusopetukseen niille opistoille, jotka saavat taiteen perusopetukseen valtionosuutta.  Opetushallituksen hankkima lupa kattaa tv-ohjelmien esittämisen tietyistä suoratoistopalveluista sekä tallentamisen ja esittämisen tietyiltä tv-kanavilta.

Lue lisää tv-ohjelmien käyttöluvasta Kopioston verkkosivuilta.

Elokuvien esittämisluvat

Elokuvalisenssi.fi-palvelusta voi hankkia luvan kotimaisten sekä useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämiseen.

Elokuvia opetukseen on myös Koulukino Suoratoisto -palvelussa. Koulukino Suoratoisto -palvelun hankinta sisältää myös kyseisen elokuvan esittämisoikeuden. Koulukinon opetusmateriaalit ja lisää tietoa Koulukino Suoratoistosta löytyvät Koulukino.fi-sivustolta.

Joissakin tapauksissa elokuvan esittämisluvan joutuu hankkimaan elokuvan tuotantoyhtiöltä tai levittäjältä.

Näytelmien esittämisluvat

Näytelmien esityslupaa voi pyytää suoraan oikeudenhaltijoilta tai niitä edustavilta tahoilta. Näytelmiä edustavia tahoja löydät esimerkiksi Naytelmat.fi-palvelusta. Näytelmien esittämislupia voi hankkia Näytelmäkulmasta.

Näytelmätekstejä saa kopioida Kopioston kopiointiluvalla painetuista julkaisuista opetuskäyttöön kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Kopiointilupa ei sisällä näytelmien esittämislupaa.

Jos käyttölupaa ei ole hankittavissa

Jos joidenkin teosten käyttöön ei ole saatavilla tai tarjolla lainkaan käyttölupaa, saa julkistettua teosta käyttää opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tai suojatussa sähköisessä ympäristössä. Opetuksen havainnollistamiseksi ei kuitenkaan voi esittää, kopioida tai käyttää kokonaisia teoksia, vaan sallittua on teoksen osan tai otteen käyttäminen. Rajoitus ei kuitenkaan koske nuotteja eikä koulutusmarkkinoille suunnattuja teoksia.

Lue lisää opetuksen havainnollistamisesta täältä.