Vanliga frågor

Allmänt om upphovsrättigheterna

Vad är copyright-märket?

©-märket är en internationell symbol som används framför
upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens
namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom att använda
upphovsrättsmärke kan man ange vem som äger upphovsrättigheterna
till verket. Att upphovsrätt ska uppkomma eller att skyddet kan
fås förutsätter emellertid inte att ©-märke används. Att copyright
eller ©-märket saknas från verket tar inte bort upphovsrättsskyddet
från verket som når verkströskeln. Upphovsrätten uppkommer och
skyddet börjar gälla samtidigt som verket skapas och någon registrering
eller annan åtgärd behövs inte.

Det finns inga vedertagna former för användning av ©-märket. Den
vanligaste formen för att använda märket är Copyright © upphovsmannens
eller upphovsrättsinnehavarens namn och det första utgivningsåret.
Ordet copyright kan även utelämnas. Till exempel ©
Kopiosto rf 2019.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter slutet av hans eller hennes dödsår.

Skyddstider för gemensamt skapade verk räknas från slutet av dödsåret för den sist avlidna upphovsmannen. T.ex. skyddstiden för filmer räknas från dödsåret för den sist avlidna huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren eller kompositören till filmmusiken.

Får man kopiera film eller musik för privat bruk?

Man får kopiera några exemplar av ett verk för privat bruk.

Kopiering för undervisningsändamål i läroanstalter är inte i lagen avsett privat bruk och därför måste man ha tillstånd till det.

Att kopiera och ladda upp ett verk på nätet är inte privat bruk och för detta krävs tillstånd, till exempel om man vill lägga upp en bild eller en ritning som någon annan gjort på sin webbplats.

När är ett verk utgivet och när är det offentliggjort?

Ett verk har getts ut eller publicerats när exemplar av det med tillstånd har lagts ut till försäljning eller på något annat lagligt sätt förmedlats till allmänheten. Ett verk är offentliggjort när det med tillstånd har gjorts tillgängligt för allmänheten. Till exempel är ett verk publicerat när man kan köpa det i en bokhandel. Ett verk är offentliggjort till exempel när det lagligt läggs ut på nätet och görs tillgängligt för allmänheten eller när ett konstverk offentliggörs.

Kan man använda information, idéer och principer från ett annat verk i ett eget verk?

Upphovsrätten skyddar inte informationen, idéerna eller principerna i ett verk. Dessa kan utnyttjas för att skriva en egen text eller skapa ett annat verk.

Kan man skapa ett nytt verk genom att bearbeta en annan persons verk?

Man får skapa ett nytt verk i fri anslutning till ett annat verk utan samtycke från det ursprungliga verkets upphovsman. Märk väl att slutresultatet måste vara ett nytt självständigt och originellt verk som inte kan jämställas med det ursprungliga verket.

Vad händer ifall man säljer kopierade CD- eller DVD-skivor?

Detta är en kränkning av upphovsrätten, som kan leda till straff eller ersättningskrav.

Vad är öppna licenser, t.ex. CC-licenser?

Creative Commons är ett licensalternativ genom vilket en rättsinnehavare kan ha tillåtit vissa slag av användning av sitt verk. CC-licensen syns på webbplatser som symboler, som visar hur verket får användas.

AV-material i undervisningen

Var kan jag hitta lämpliga videor för olika läroämnen, som får lagras och läggas till i kursprov som ordnas i Abitti?

Med Utbildningsstyrelsens licens för lagring i undervisningssyften får man lagra program som sänds direkt i Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem samt MTV3 (se närmare om inspelningslicens). Licensierat material kan lagras i det slutna systemet Abitti så att endast den egna undervisningsgruppen kommer åt det.

Läraren kan också lägga till andra typer av material till provuppgiften, såsom bilder, artiklar och textutdrag, med läroanstalternas kopieringslicens. Kopieringslicensen tillåter att man skannar bilder, artiklar och utdrag ur böcker, tidningar och andra tryckta publikationer samt bilder och text från fritt tillgängliga webbsidor, och att man lagrar dessa i det slutna provsystemet Abitti så att endast den egna undervisningsgruppen har tillgång till materialet.

De gamla studentexamensproven kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat.

Kan jag göra länkar till videomaterialet på kursplattformen och be studerandena att titta på videorna hemma hos sig?

Ja. Det är tillåtet att göra direkta länkar på kursplattformen. Med en direkt länk avses en länk som leder direkt till den ursprungliga sidan där materialet finns. Studerandena kan titta på videor hemma hos sig. För att visa en video i klassen krävs ett skilt tillstånd.

Behöver jag tillstånd om jag gör en video där jag intervjuar en person och till exempel en tavla, en staty eller en affisch syns i bakgrunden?

Du behöver inget tillstånd om ett konstverk syns i bakgrunden eller om de i övrigt är av underordnad betydelse för helheten.

Behöver vi tillstånd att visa filmer i en filmklubb på vår skola?

Hyrfilmer och filmer som köpts i butik är endast avsedda för privat bruk. Även från tv får man bara spela in för sitt eget privata bruk. Det innebär att för att visa film annat än i privata sammanhang måste man i princip skaffa tillstånd oberoende av hur filmen har anskaffats. Arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande är inte offentliga enligt upphovsrättsrådet.

Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk, utan offentlig förevisning. Alltså måste man ha rättighetshavarens tillstånd för att visa film.

Man kan skaffa en licens för att visa inhemska filmer i läroanstalten från Audiovisual Producers Finland – APFI. M&M Viihdepalvelu Oy säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag.

Får man visa YouTube-videon under lektionen?

Att visa filmer i skolan kräver alltid tillstånd. YouTube-videor är vanligtvis filmverk, vars användning kräver rättsinnehavarens tillstånd. Även musikvideor är enligt upphovsrätten filmverk. I vissa fall har man kunnat tillåta användningen av videor i undervisningen till exempel med en öppen licens.

Man bör beakta att materialet på YouTube eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. Det är inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet.

Får man använda kameran för att spela in musik- och teaterframföranden på skolans vårfest?

För att spela in musik- och teaterföreställningar behövs det oftast tillstånd både av upphovsmannen och av den som framför verket.

För tillfällig inspelning av levande framträdanden av studerande eller lärare behövs inget tillstånd.  En sådan inspelning får bara tillfälligt användas i undervisningen, inte för något annat ändamål. Du kan till exempel spela upp ett tillfälligt inspelat musikframförande under lektionen.

Får en studerande eller lärare på YouTube lägga upp egna bilder som man har spelat in med mobilkamera under lektionen?

Om ett verk syns eller hörs på inspelningen, måste man skaffa tillstånd av verkets upphovsman eller annan rättighetshavare för att förmedla verket till allmänheten.

Om det går att känna igen personer på inspelningen, måste alla personer som går att identifiera ge tillstånd till att inspelningen förmedlas till allmänheten.

Kan man lägga av-material på den egna webbplatsen?

Att spara AV-material som webbvideor, som skapats av en annan person, på till exempel en egen webbplats kräver tillstånd av rättsinnehavaren. Det är tillåtet att göra direkta hyperlänkar, så man kan till exempel länka direkt till en YouTube-video. Videons skapare kan också ha tillåtit att videon bäddas in på en annan webbplats. Som AV-material räknas alla slag av rörliga bilder, såsom TV-program, filmer och webbvideor (t.ex. YouTube-videor).

Får man visa webbvideor i undervisningen?

För att visa filmer och videor på nätet i undervisning krävs ett skilt tillstånd. Det krävs i regel även tillstånd för att visa webbvideor som YouTube-videor i undervisningen.

Det finns dock många videor på nätet som kan användas i undervisning med tillåtelse t.ex. genom en Creative Commons-licens.

Man bör beakta att materialet på nätet eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. Det är inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet.

Krävs det tillstånd för att visa hyrda eller ägda filmer i en studentkårs filmkväll?

Ja. Det krävs tillstånd att visa filmerna eftersom visningen är offentlig. I sitt utlåtande 2013:23 ansåg upphovsrättsrådet att en filmkväll som arrangerats genom en Facebook-grupp var offentlig visning. I rättspraxisen har det fastställts att ifall åskådarna inte på förhand individuellt fastställts eller begränsats så är visningen offentlig. Vid bedömningen av huruvida en visning är offentlig eller inte har det ingen betydelse hur många slutligen kommer till tillfället.

Visningstillstånd för filmer kan skaffas för inhemska filmer från Tuotos rf och för övriga kan man skaffa en Filmlicens. Man kan även ta kontakt direkt med filmens produktionsbolag.

Bild- och textmaterial i undervisningen

Får vi på våra teckningslektioner teckna eller måla kända figurer t.ex. ur sagoböcker eller tecknade serier?

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete eller en konstnär ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. Exempelvis tecknade figurer får upphovsrättsligt skydd som bildkonstverk, och en figur kan även vara skyddad som varumärke.

Upphovsrätten skyddar inte idén så en tecknad figur kan användas som inspirationskälla och man kan till exempel teckna en ankfigur med kläder e.d., förutsatt att man inte direkt kopierar en figur som någon annan skapat. I dylika sammanhang ska man bedöma huruvida figurerna kan jämföras med de ursprungliga figurerna.

För privat bruk får man teckna eller måla också kända tecknade figurer, men att använda dem i annat syfte förutsätter vanligtvis rättsinnehavarens samtycke. Utan sådant samtycke får alltså teckningar eller målningar av figurerna inte till exempel tryckas på produkter för försäljning eller publiceras i tryckta skrifter eller på nätet.

Får jag kopiera en arbetsbok som är slutsåld?

Kopiostos kopieringslicensen gäller inte arbets- och övningsböcker. Arbets- och övningsböcker är material som är mycket sårbart för kopiering, och förläggare och upphovsmän har  av detta skäl inte velat tillåta kopiering. För att få tillstånd bör man ta kontakt med förläggaren.

Får jag använda bilder på nätet fritt om de inte är copyrightmärkta?

Att det inte finns copyrightmärke i anslutning till bilden betyder inte att bilden fritt får användas.

Ett copyrightmärke i anslutning till ett verk skapar ett antagande att verket är skyddat av upphovsrätt. Det är inte märket som skapar upphovsrätten. Upphovsrätten uppstår när verket skapas och tillfaller den person som har skapat verket. Registrering av verket eller andra åtgärder, t.ex. copyrightmärkning, behövs inte för att upphovsrätten ska börja gälla.

I vilken omfattning får jag citera andras text när jag skriver?

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga den fråga som behandlas.  I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa frågan.

När man citerar någon måste man ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

Får man citera ett fotografi eller andra avbildningar?

Bilder får citeras i vetenskapliga framställningar, t.ex. examensarbeten eller i konsthistorisk forskning, samt i kritiska framställningar, t.ex. teater- eller bildkonstkritik. Bilden måste ha samband med texten och citatet måste vara befogat för att förklara eller illustrera framställningen. Det är dock inte möjligt att samla in bilder till en publikation genom att hänvisa till citaträtten.

Vi tänkte samla in pengar till en lägerskola genom att sälja julkort som eleverna har illustrerat. Vad ska vi tänka på?

Ett julkort som har gjorts av en elev kan mycket väl vara ett skyddat konstnärligt verk. I så fall behövs det tillstånd för att använda det. Om eleven är minderårig, måste man begära tillstånd av vårdnadshavaren.

Får eleverna öva bildbehandling med bilder som finns på nätet?

Med Kopiostos licens kan man använda ett fotografi som finns på nätet för att öva bildbehandling i undervisningssyften. Bilden kan till exempel förbättras med ett bildbehandlingsprogram. Den bearbetade bilden kan användas i undervisningssituationer, men den får inte delas på nätet eller användas på andra sätt utan ett separat tillstånd. När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Kan jag låna en annan persons text i min egen skrift?

Med stöd av upphovsrättslagen får man citera en annan persons text i den omfattning som motiveras av ändamålet förutsatt att information om upphovsmannen och källan är utmärkt enligt god sed. Citaträttens natur lämpar sig i allmänhet för att användas i vetenskapligt arbete, i samarbete med undervisning och när man kritiserar andra verk. Det är också möjligt att citera i andra sammanhang.

Det är enbart tillåtet att citera ett offentliggjort verk, det vill säga ett verk som upphovsmannen på ett eller annat sätt gjort tillgängligt för allmänheten. Citatet måste ha en saklig anknytning till verket, där citatet används. Det ska alltså uppfylla den så kallade åberopandefunktionen.

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Man kan i allmänhet konstatera att ett citat inte kan vara särskilt långt, men inte heller så kort att det ger en felaktig uppfattning av verket som citeras.

När man citerar någon måste man komma ihåg att ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

Kan man kopiera och dela recept på nätet, till exempel på en blogg?

Recept som enbart innehåller tillverkningsanvisningar omfattas i regel inte av skyddet av upphovsrätten, eftersom de inte är sådana självständiga och originella verk som förutsätts av upphovsrättslagen. Upphovsrätten skyddar inte informationen i ett recept.

Det bör dock uppmärksammas att receptet kan vara en del av till exempel en tidningsartikel, kokbok eller blogg, som en helhet kan anses vara ett självständigt och originellt verk som kräver tillstånd för att kopieras. Även i dessa fall är de detaljerade uppgifterna om råvaror och deras mängder i själva receptet inte skyddade och de kan fritt kopieras.

Får man bearbeta text eller bilder tagna från internet?

För att bearbeta ett verk krävs i regel tillstånd av upphovsmannen eller rättsinnehavaren. Upphovsmannen har rätt att bestämma om sitt verk i oförändrad eller förändrad form, som översättning eller bearbetning, i en annan text- eller konstgenre eller genom använda ett annat framställningssätt.

En bearbetning uppstår till exempel när man gör tillägg till eller beskär ett existerande verk eller gör andra ändringar. En bearbetning är till exempel ett nytt arrangemang av en symfoni, en sammanfattning av ett litterärt verk eller när en bok görs om till en film eller ett skådespel. Att göra en bearbetning förutsätter i allmänhet tillstånd av det ursprungliga verkets upphovsman.

Det krävs dock inget tillstånd ifall skyddstiden för originalverket – 70 år från slutet av den ursprungliga upphovsmannens dödsår – har gått ut eller ifall verket har publicerats till exempel med en Creative Commons-licens som tillåter bearbetning.

Med Kopiostos kopieringlicens får man bearbeta bilder och texter i vissa undervisning situationen i grundskolor, gymnasier och yrkeskolor. Med Kopiostos licens kan man lägga till betonande markeringar för att klargöra något, till exempel lägga till en pil eller rita en cirkel kring en detalj för att bättre åskådliggöra ämnet som undervisas. när man bearbetar materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. Mera informationen om Kopiostos licens finns här.

Får läraren redigera tidningsartikeln till lättare format för språklektionen?

Kopiostos kopieringslicens omfattar både inhemskt och utländskt material. Med Kopiostos licens får man även bearbeta materialet i liten skala. Med Kopiostos licens är det tillåtet att bearbeta verk i undervisningssyften. När man bearbetar materialet ska man komma ihåg att respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Får läraren utnyttja den utländska tidningsartikeln på lektionen som en översättningsövning för eleverna?

Med Kopiostos licens får läraren använda olika textmaterial för översättningsövningar i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material. Med Kopiostos licens är det tillåtet att göra översättningsövningar i undervisningssyften. När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Får man kopiera en beskrivande ritning till det egna undervisningsmaterialet?

Ifall ritningarna är beskrivande och därmed inte så självständiga och originella att de överstiger verkströskeln får de kopieras fritt. Ifall bilderna åtnjuter skydd av upphovsrätten krävs det tillstånd för att kopiera dem. Ifall verkströskeln överstigs bedöms från fall till fall. Som utgångspunkt kan man försöka bedöma om huruvida en annan person som påbörjar samma arbete skulle nå samma slutresultat.

Verkströskeln för beskrivande ritningar har i rättslitteraturen och i upphovsrättsrådets utlåtanden ställts tämligen högt. I upphovsrättsrådets utlåtande 2004:2 ansågs att ritningarna i en digitalkameras bruksanvisning inte uppfyller de krav på självständighet och originalitet som krävs för att verkströskeln skulle överstigas.

Upphovsrättsrådet ansåg i ett annat utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln. I ritningarna uttrycks inte deras upphovsmans kreativa personliga lösningar i en tillräcklig mängd för att ingen annan skulle ha kunnat nå samma slutresultat ifall de åtagit sig att rita samma ämne.

Med Kopiostos kopieringslicens får man får man fotokopiera och skanna bilder ur tryckta publikationer samt kopiera bilder som är fritt tillgängliga på nätet och göra dem en del av sitt eget undervisningsmaterial.

Kan man kopiera enskilda uppgifter eller räkneövningar från en lärobok och använda dem i sitt eget undervisningsmaterial?

Enskilda uppgifter i en läro- eller övningsbok eller till exempel allmänt kända matematiska formler och grafer är inte skyddade av upphovsrätten. Dessa kan alltså fritt användas. Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2005:2 konstaterat att vissa läro- och övningsböcker kan få skydd som kataloger enligt upphovsrättslagen 49 §, ifall de innehåller en stor mängd, till exempel hundratals, matematiska övningsuppgifter och modellsvar. Därtill kan läroboken som helhet bedömas som ett skyddat verk, ifall det överstiger verkströskeln.

Kan jag lägga upp en annan persons fotografier, teckningar eller texter på min egen hemsida?

När man lägger upp fotografier, bilder eller texter på sin egen hemsida blir de tillgängliga för allmänheten, vilket kräver tillstånd. Upphovsrättsligt är det fråga om offentligt överföring av ett verk, vilket förutsätter tillstånd av rättsinnehavaren.

Ifall bilden eller texten är licenserad med en Creative Commons-licens som tillåter fri användning av materialet på nätet, kan bilden eller texten användas i enlighet med villkoren i CC-licensen. Ifall man använder en annan persons bild eller text ska man alltid i samband med den nämna upphovsmannen (upphovsmannens namn och källa, dvs. varifrån du tagit bilden eller texten).

Studeranden läggs bilder och musik från nätet till en boktrailer. Krävs det ett skilt tillstånd?

Ifall boktrailern genomförs som en diavisning i stil med en PowerPoint-presentation, kan studerandena med stöd av Kopiostos kopieringslicens lägga till bilder till den från nätet eller skanna bilder från böcker.  Man får visa boktrailern i klassen samt spara den i klassens slutna nätverk där den är tillgänglig för undervisningsgruppen och läraren.

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan eventuellt också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en video eller en presentation som studerandena gjort, ifall den används i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.

I boktrailern kan man också använda självgjorda bilder eller fotografier samt musik som man gjort själv, eller bilder och musik som fritt kan användas från nätet, t.ex. bilder med CC-licens eller material vars skyddstid gått ut.

Musik i undervisningen

Studerandena vill lägga till bakgrundsmusik till en diavisning som de görs som skolens projektarbete. Behöver man ett tillstånd för det?

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en presentation som studerandena gjort, ifall den används bara i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av musik på din läroanstalt.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

Får man framföra musik från en cd-skiva på skolans morgonsamling, som sänds via centralradion?

Ja, det får man. Vid arrangemang som skolan anordnar och som ansluter till undervisning enligt läroplanen, kan man framföra levande musik eller spela upp musik från skiva.

Får man under skolans vårfest projicera sångtexten med en oh-projektor, dokumentkamera eller videokanon?

Med skolornas kopieringslicens får man även fotokopiera sångtexter på en diafilm. Det är tillåtet att kopiera högst 10 sidor från en notpublikation och aldrig mer än hälften av hela publikationen.

Man kan även projicera sångtexten på väggen med en dokumentkamera. Med Kopiostos kopieringslicens får man skanna eller spara sångtexter till en PowerPoint-presentation, datorns minne, på en minnessticka eller t.ex. i dokumentkamerans minne. Med Kopiostos licens kan man också till exempel skriva sångtexten på en dator och visa den för publiken genom en videokanon. Mer information om Kopiostos kopieringslicens får man här.

En klass tänker arrangera ett disko i skolan för att samla in pengar för en klassresa. Behövs det tillstånd för att spela musik?

Ett disko arrangerat av en klass är inte en tillställning arrangerad av skolan och därför täcker inte det kommunala avtalet framförande av musik i tillställningen som arrangeras av klassen. Klassen ska skaffa tillstånd för framförande av musik från Gramex och Teosto.

Skolans föräldraförening tänker arrangera en konsert på skolan. Krävs det tillstånd för att spela musik?

Tillståndet att spela musik i skolans kommunala avtal omfattar inte tillställningar som arrangeras av föräldraföreningen. Föräldraföreningen bör skaffa tillstånd för att spela musik för tillställningen från Teosto och Gramex.

Studerandena vill lägga till musik till videon som de gör under lektion. Behövs det ett skilt tillstånd?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan eventuellt också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en video som studerandena gjort, ifall videon används i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.

Mera information om använding av musik i YouTube videon från Teosto  (på finska).

En lärare vill lägga till musik till sin egen diavisning. Behöver man tillstånd?

Att lägga musik till en PowerPoint-presentation eller motsvarande kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Licens kan skaffas från Teosto och Gramex.

Avtalet som kommunerna ingått med Gramex och Teosto kan eventuellt också täcka sparande av musik för att användas som bakgrundsmusik i en presentation, ifall den används bara i samband med undervisningen. Kontakta Gramex och Teosto kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av musik på din läroanstalt.

Man kan fritt använda musik vars skyddstid gått ut, eller som rättsinnehavaren har tillåtit användningen av till exempel med en CC-licens. Även helt självgjord musik kan läggas till som bakgrundsmusik till en egen video.

En lärare vill spela musik från Spotify under lektionen. Är detta möjligt?

Användningsvillkoren för Spotify Free och Spotify Premium tillåter enbart personligt bruk av tjänsten. Att spela musik från Spotify på lektionen strider mot användningsvillkoren.

Webben i undervisningen

Varför behövs det en licens för material som kopierats från nätet?

Upphovsrättslagen gäller alla verk, oberoende av uttrycks- eller publikationssätt. Av denna orsak skyddas verk på Internet av upphovsrätten på samma sätt som andra verk, och för att använda dem krävs tillstånd.

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Upphovsmannens ensamrätt täcker alla tekniska sätt och metoder som verket kan kopieras på. Kopiering eller att ladda från nätet är ett sätt att framställa exemplar av ett verk.

Av denna orsak skyddas verk på Internet av upphovsrätten på samma sätt som andra verk, och för att använda dem krävs tillstånd. I vissa fall kan upphovsmannen ha gett tillstånd att använda hans eller hennes verk som är fritt tillgängliga på nätet till exempel genom en Creative Commons-licens. I dessa fall kan verket användas i enlighet med licensvillkoren.

Är lagring och delning av verk i ett slutet nätverk privat bruk?

När man publicerar material på nätet är det inte längre fråga om privat bruk enligt upphovsrättslagen. Ur en upphovsrättslig synvinkel är det fråga om framställning av ett verksexemplar och offentlig framställning, som bägge är upphovsmannens ensamrätter. Av den här orsaken krävs rättsinnehavarens tillstånd för att kopiera och publicera ett verk.

Är det tillåtet att länka?

Hyperlänkar är länkar som leder direkt till en annan webbplats när man klickar på dem. Det är tillåtet att länka ifall länkningen sker på ett sätt som klart visar åt användaren att länken leder till en annan sida och ifall länkningen i övrigt följer god sed.

Är läroanstalternas licenser också i kraft i biblioteket?

Några studeranden utför projektarbete i en verkstad i biblioteket. Man vill lägga ut projektarbetena på bibliotekets webbplats. Läroanstalternas licenser omfattar inte bibliotekens verksamhet. Ifall man gör ett projektarbete i ett bibliotek gäller samma principer som i övrigt för upphovsrätten. Att använda andra personers verk i det egna arbetet kräver tillstånd av upphovsmannen.

I projektarbete kan man också använda bilder och musik som är fritt tillgängligt på nätet eller göra bilderna och musiken själv. Ifall biblioteket vill publicera projektarbetet på sin egen webbplats, ska man se till att projektarbetarna och biblioteket har alla nödvändiga rättigheter som krävs för att publicera de bilder och den musik som använts i projektet på nätet. Dessutom behöver biblioteket tillstånd av projektarbetarna för att kunna publicera arbetet på nätet. För minderåriga barns del krävs också tillstånd av vårdnadshavarna.

Hur kan jag använda dokumentkameran under lektionen?

Med dokumentkamera kan man visa böcker, tidningar och andra publikationer på samma sätt som med oh-projektor. Publikationen kan projiceras med datakanon för eleverna.

Den sida som visas får dock inte lagras permanent i till exempel kamerans minne, på minnessticka eller i datorn. Med Kopiostos kopieringslicens kan man lagra i dokumentkamerans minne, på minnessticka eller i datorn. Mera information om Kopiostos kopieringlicens finns här.

Är skolornas interna nät privata eller offentliga?

Skolornas interna nät är offentliga. Att spara och överföra verk i skolans interna nät är förbjudet utan rättsinnehavarens tillstånd.

Kopiostos kopieringslicens möjliggör bland annat förmedling av lektioner och material genom läroanstaltens interna nät. Mer information om Kopiostos kopieringslicens här.

Behövs det en upphovsrättslicens om man vill spara eller förmedla material skyddat av upphovsrätten för distansundervisning?

För att spela in en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga framföranden, såsom ett föredrag eller en presentation, får upphovsrättsskydd om de överstiger verkströskeln, dvs. de är tillräckligt självständiga och originella.

Förutom lärares egna presentationer använder man på lektioner många upphovsrättsskyddade verk, såsom bilder, sidor ur läroböcker eller tidningsartiklar. När en lektion lagras för distansundervisning, ses även dessa verk på inspelningen. Att lagra dessa verk som en del av distansundervisning kräver tillstånd av rättsinnehavarna för alla de verk som syns på inspelningen.

Kopiostos kopieringslicens gör det möjligt att lagra verk för distansundervisning utan att man måste be varje enskild rättsinnehavare om tillstånd. Med Kopiostos licens får man även distribuera en lektion i läroanstaltens slutna intranät i realtid, eller göra en inspelning som eleverna kan titta på senare genom läroanstaltens interna nät. Inspelningen kan inte genom Kopiostos licens läggas ut på öppna internet.

Kan man kopiera andras upphovsrättsligt skyddade material på en interaktiv whiteboard?

Till exempel webbsidor och sidor i kursböcker som projiceras med dokumentkamera får studeras i klassrummet på en interaktiv whiteboard. Material som visats på en whiteboard får även sparas till exempel i whiteboardens minne, en dators minne eller på en minnessticka samt delas med studerandena genom läroanstaltens slutna nät i enlighet med licensvillkoren i Kopiostos kopieringslicens.

Om läraren skulle vilja grunda en blogg för sin klass där läraren skulle dela fotografier av studerandena och studerandenas grupp- och andra arbeten, finns det något här som läraren borde uppmärksamma?

Användning och delning av studerandenas verk och fotografier förutsätter tillstånd av studeranden, och för minderårigas del, deras föräldrar. Upphovsrätten till verk som en studerande skapat hör alltid till studeranden.

Ett fotografi med personer som kan kännas igen är en personuppgift enligt personuppgiftslagen, vilket innebär att man behöver tillstånd av personerna i fotografiet för att kunna dela bilderna. Som utgångspunkt rekommenderas det att man använder en sluten grupp som enbart klassens studerande och deras föräldrar har tillgång till.

De flesta nättjänster har användningsvillkor som det lönar sig att läsa igenom noggrant innan man börjar använda sig av tjänsten. En serviceproducent kan till exempel i sina användningsvillkor överföra rättigheter till sig själv. Ifall en lärare sparar studerandenas arbeten på tjänsten ska hen därmed ha rätt att överlåta studerandenas rättigheter till en tredje part.

Får jag kopiera en artikel som jag hittat på Internet och bifoga den till en PowerPoint-presentation som jag visar under lektionen?

Med Kopiostos kopieringslicens kan man kopiera bilder och texter från Internet och bifoga den till en PowerPoint-presentation som visas under lektionen.

Får man bläddra på internet under en lektion?

Ja. Man kan bläddra på internet och visa innehållet på webbplatser under en lektion till exempel med en videokanon, förutsatt att materialet visas direkt från webbplatsen och att materialet som visats inte sparas för visning senare. Detta gäller inte skådespel eller filmverk, som alltid kräver tillstånd för att visas i undervisningstillfällen.

Får jag på skolans hemsida lägga upp foton, teckningar eller texter som de studerande har gjort?

Den studerande har i allmänhet upphovsrätt till material som han/hon själv har gjort, såsom teckningar och skriftliga slutprov. Användning av sådana verk på till exempel skolans webbplats förutsätter den studerandes samtycke. Om den studerande är minderårig, måste man begära tillstånd av vårdnadshavaren.