Opettajan tekijänoikeus

Jos opettaja laatii luentomonisteen, PowerPoint-esityksen tai muuta opetusmateriaalia, jonka kokonaisuus on itsenäinen ja omaperäinen, hänelle syntyy siihen tekijänoikeus. Opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa itse tekemänsä materiaalin toisten käyttöön. 

Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut oppimateriaalien teoskynnyksen ylittymistä useammissa lausunnoissaan. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut muun muassa lausunnossaan TN2012:1, että yksittäinen esityskalvo ei välttämättä ylitä teoskynnystä, mutta kalvosarja kokonaisuutena voi saada teossuojaa, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen eli osoittaa tekijän oman luovan työn tulosta.

Opettaja saa tekijänoikeussuojaa itse tekemälleen materiaalille, jos materiaali ylittää teoskynnyksen.

Työnantajan oikeus opettajan tekemään aineistoon

Tekijänoikeus ei yleensä siirry tekijältä työnantajalle suoraan. Tekijänoikeus siirtyy työntekijältä työnantajalle yleensä vain sopimuksella, joka voi olla myös työsopimus tai työehtosopimus. Eräissä tapauksissa myös se, että tekijä ei puutu siihen, että työnantaja käyttää hänen teoksiaan voi riittää työnantajan käyttöoikeuden syntymiseen. Tällöin puhutaan nk. hiljaisesta sopimisesta.

Työtehtävien hoidon yhteydessä laadittuihin teoksiin sovelletaan usein periaatetta, että työnantajalla on oikeus käyttää niitä normaalin toimintansa yhteydessä. Muut tekijänoikeudet säilyvät kuitenkin tekijällä. Opettajan työsuhteen ulkopuolella tekemään aineistoon työnantajalla (oppilaitoksella) ei ole normaaliin toimintaansa liittyvää käyttöoikeutta.

Ei kuitenkaan ole aihetta olettaa, että esimerkiksi opettajan omaa opetustaan varten laatiman aineiston tulisi olla ilman muuta kaikkien opettajien käytettävissä. Opettajien työtehtävien hoitamiseen ei yleensä kuulu oppimateriaalin tekeminen muiden opettajien käyttöön. Jos oppilaitos tai kollegat haluavat käyttää toisen opettajan laatimaa aineistoa, tulee tästä sopia erikseen. Sama koskee verkkoon tuotettua oppimateriaalia, myös sitä koskevien oikeuksien siirtymisestä tai materiaalin käytöstä on sovittava erikseen. Oppilaitos ei siten voi määrätä aineiston käytöstä, esimerkiksi velvoittaa opettajaa säilyttämään materiaalinsa verkossa muiden opettajien käyttöä varten.

Opettaja voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa teokseen kokonaan tai osittain. Opettaja saa itse päättää millä ehdoilla hän antaa materiaalinsa muiden käyttöön. Opettaja voi esimerkiksi sopia, että oman oppilaitoksen kollegat saavat käyttää opetuksessaan hänen tekemäänsä materiaalia, mutta toisten oppilaitosten opettajat eivät. Opettaja saa myös kieltää kollegaansa tai oppilaitosta käyttämästä tekemäänsä tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Opettaja saa itse päättää, jakaako aineistonsa CC-lisenssillä. Opettajalla ei myöskään ole velvollisuutta luovuttaa aineistoa korvauksetta tai avoimesti jakoon esimerkiksi CC-lisenssillä.

Tekijän nimi tulee mainita, kun hänen teostaan käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajan nimi on ilmoitettava, kun hänen tekemäänsä aineistoa käytetään. Opettajalla on tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, joka ylittää teoskynnyksen.

Oman materiaalin jakaminen

Kokonaan itse tekemäänsä aineistoa voi kopioida ja jakaa rajoituksetta. Jos joku toinen on osallistunut saman aineiston tekemiseen, tarvitaan kopiointiin myös hänen suostumuksensa, tai jos aineistossa on käytetty toisten tekemiä teoksia, tulee niiden kopioimiseen ja jakamiseen olla tarvittavat luvat.

Kun opettaja käyttää oman aineistonsa osana muiden tekemiä teoksia, kuten kuvia, graafisia esityksiä tai artikkelia, on käyttöön oltava useimmiten lupa.  Teoksia saa käyttää ilman lupaa, kun kyseessä on siteeraus eli toisen teoksen jonkin osan käyttö oman teoksen sisällä havainnollistamassa käsiteltävää asiaa. Kuvien siteerausoikeus on kuitenkin hyvin kapea. Lue lisää siteeraamisesta täältä.

Kopioston luvalla saa kopioida ja tallentaa osia julkaisuista ja kuva- ja tekstiaineistoa verkosta osaksi omaa opetusmateriaalia. Jos keskitettyä luparatkaisua ei ole, tulee lupa kysyä suoraan oikeudenomistajilta.

Oikeudenhaltija on myös voinut sallia aineistonsa käytön jollakin avoimella lisenssillä, esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Tällaista aineistoa saa käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Kun käyttää toisen tekemiä teoksia, tulee mainita tekijän nimi ja tehdä riittävät lähdeviittaukset. Esimerkiksi valokuvan yhteyteen tulee merkitä valokuvaajan nimi tai kopioituun lehtiartikkeliin lehden nimi, julkaisupäivä ja artikkelin kirjoittajan nimi.

Luennon ja luennoitsijan tekijänoikeussuoja

Tekijällä on lähtökohtaisesti yksinoikeus teokseen, myös suulliseen esitykseen, jos se on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Tekijäoikeuslain 14 § 2 momentti sallii ilman erillistä lupaa opettajan tai oppilaan esittämän teoksen tallentamisen opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten opettajan luentoesitys voidaan tallentaa tilapäistä käyttöä varten opetustoiminnassa. Kaikenlainen muu käyttö, kuten tallennetun esityksen myöhempi muu käyttö tai pysyvien toimintamallien mukainen käyttö, esim. etä- tai verkkoluentojen välittäminen, edellyttää tekijän eli opettajan lupaa. (TN2006:11)

Saako opettaja kopioida laskutehtäviä ja vastauksia työkirjasta ja jakaa niitä valokopioina tai sähköisellä oppimisalustalla oppilaille?

Yksittäinen harjoitustehtävä voi olla tekijänoikeuden suojaama teos vain, jos se ylittää teoskynnyksen eli on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan 2012:1, ettei yksittäinen matemaattinen laskutehtävä ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen.

On kuitenkin huomattava, että tehtäväkirja, opintomoniste tai muu aineisto, joihin tehtävät on koottu, voi saada kokonaisuutena teossuojaa ja sen tai sen osan kopioimiseen ja käyttöön opetuksessa tai osana omaa materiaalia tarvitaan lupa. Kopioston kopiointiluvat eivät koske työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja. Työ- ja harjoituskirjojen kopioimiseen ja jakamiseen oppilaille sähköisellä oppimisalustalla tulee hankkia lupa kustantajalta.

Opettaja haluaisi myös muokata työkirjassa olevia harjoituksia. Saako hän tehdä sen ilman lupaa?

Jos yksittäinen tehtävä ja tehtävänanto eivät ylitä teoskynnystä, voi niitä muokata vapaasti. Teoskynnyksen ylittäviä tehtäviä ei saa muokata ilman tekijän lupaa.

Saako opettaja skannata teknisiä piirroksia oppikirjasta ja liittää ne osaksi omaa PowerPoint-esitystään?

Jos selittävät piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia itsenäisiä ja omaperäisiä ratkaisuja niin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta, ei teoskynnys ylity ja piirroksia voi kopioida vapaasti. Jos piirrokset ovat niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyy, niiden kopioimiseen ja käyttämiseen tarvitaan lupa. Selittävien piirustusten teoskynnys on asetettu melko korkealle. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi.

Joka tapauksessa Kopioston kopiointiluvalla opettaja saa skannata kuvia oppikirjasta ja liittää osaksi omaa opetusmateriaaliaan oppitunnilla käytettäväksi.