Musiikin ja nuottien käyttö

Mitä ovat sävellysteokset?

Sävellysteoksia ovat nuotit, sanoitukset, tabulatuurit ja vastaavat. Sävellysteosten oikeudenhaltijoita ovat säveltäjät, sovittajat, sanoittajat ja musiikkikustantajat. Sävellysteosten esitysten ja äänitallenteiden oikeudenhaltijoita ovat esiintyvät taiteilijat, kuten artistit, laulajat, soittajat, sekä äänitetuottajat.

Esiintyvät taiteilijat ja äänitetuottajat saavat tekijänoikeuslain mukaan lähioikeussuojaa esitykselleen ja tallenteelle. Musiikkia käytettäessä – esitettäessä tai tallennettaessa – tarvitaan usein sekä musiikin tekijöiden ja musiikkikustantajien lupa että esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien lupa. Perhe- ja ystäväpiirin tilaisuuksiin musiikinkäyttölupia ei tarvita. Musiikin julkiseen esittämiseen lupa kuitenkin tarvitaan yleensä aina. Lupia musiikin esittämiseen voi tiedustella Teostosta. Tallennetun eli äänitemusiikin käyttöön tarvitaan lupa myös Gramexilta.

Musiikin esittäminen opetuksessa

Tekijänoikeuslaki sallii, että julkaistun teoksen saa esittää ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa. Musiikkia saa siten opetuksen yhteydessä esittää vapaasti, esimerkiksi soittaa cd-levyltä, tietokoneelta tai mp3-soittimelta musiikkia oppitunnilla tai soittaa ja laulaa oppilaiden kanssa. Lain opetuksessa sallima vapaa esitysoikeus tapahtuu läsnä olevalle yleisölle eli luokkatilanteessa. Etäopetuksessa tai muuten verkossa tapahtuvassa esittämisessä kyse on yleisölle välittämisestä, johon tarvitaan lupa myös opetuksessa. Musiikin vapaa esitysoikeus ei koske koulun järjestämiä juhlia tai tapahtumia, joissa paikalla on opetuksen ulkopuolista yleisöä.

Verkossa on saatavilla musiikkia erilaisissa suorasoittopalveluissa, kuten Spotify-palvelussa. Jos palvelun käyttöehdoissa määritellään, että palvelua saa käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön, kuten Spotify Free ja Premium -palveluissa, tällöin musiikin soittaminen ko. palvelusta oppitunnilla on käyttöehtojen vastaista. Spotifyta voi kuitenkin hyödyntää opetuksessa silloin, kun jokainen kuuntelee musiikkia omalta laitteeltaan. Spotify-soittolistoja voi siis esimerkiksi linkittää opetusmateriaaliin, mutta niitä ei voida kuunnella yhdessä luokkahuoneessa.

Tekijänoikeuslain sallimaa musiikin vapaata käyttöoikeutta täydentää kuntien tekemät Teoston ja Gramexin kuntasopimukset tai oppilaitosten Teostosta, Gramexista tai Musiikkiluvat.fi-palvelusta hankitut musiikin käyttöluvat. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Teoston ja Gramexin kanssa musiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Yksityiset oppilaitokset ja päiväkodit eivät kuulu kuntasopimukseen, joten niiden tulee hankkia musiikin käyttöön lupa tilanteen mukaan Musiikkiluvat.fi-palvelusta tai, jos esitetään vain elävää musiikkia, Teostosta.

Jotta Teosto voi maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille ja oikeudenhaltijoille, tarvitsevat he tiedon siitä, mitä musiikkia oppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla Teosto maksaa korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty. Musiikin esittämisilmoituksesta saa lisätietoa Teoston verkkosivuilta.

Lue lisää musiikin käytöstä opetuksessa Teoston verkkosivuilta.

Lisätietoja Teoston ja Gramexin luvista voi lukea Teoston ja Gramexin verkkosivuilta.

tekijänoikeuslaki 21 §

Musiikkivideon esittäminen

Musiikkivideot ovat tekijänoikeuslain tarkoittamia elokuvateoksia. Verkossa olevien musiikkivideoiden esittäminen opetuksessa sisältyy kuntien tekemään musiikin käyttöä koskevaan kuntasopimukseen. Kunnallisissa oppilaitoksissa saa esittää musiikkivideoita opetuksessa. Muissa oppilaitoksissakin musiikkivideon esittäminen voi olla sallittua opetuksen havainnollistamiseksi tietylle rajatulle henkilöpiirille tarkoitetussa tilanteessa esimerkiksi luokkahuoneessa, jos musiikkivideoiden esittämiseen opetuksessa ei ole saatavilla lainkaan tai helposti käyttölupaa. Musiikkivideoiden esittämislupia voi tiedustella Gramexista.

Musiikin käyttö etäopetuksessa ja verkossa

Musiikin käyttöön etäopetuksessa, verkkosivuilla ja sosiaalisen median palveluissa tarvitaan yleensä lupa. Opetustunnin etäopetustilanne rinnastetaan elävän musiikin esittämisen osalta lähiopetukseen eikä elävän musiikin käyttöön opetustilanteessa tarvitse erillistä lupaa. Lupa tarvitaan, jos oppilaitos esimerkiksi haluaa laittaa musiikkia sisältäviä videoita nettisivuilleen tai sosiaalisen median kanavalleen. Myös esimerkiksi koulun juhlan, oppilaskonsertin tai muun tapahtuman livestriimaamiseen tarvitaan lupa.

Gramexin kuntasopimukseen tai taustamusiikkilupaan voi liittää äänitemusiikin striimausluvan. Striimaamisen ja etäosallistumisen tulee tapahtua samanaikaisesti varsinaisen toiminnan, esimerkiksi koulun juhlan tai ohjatun liikuntatunnin kanssa. Tämä Gramexin lisälupa mahdollistaa tapahtuman striimaamisen sellaiselta alustalta, jota oppilaitos voi itse hallinnoida osallistujia ja esitettäviä sisältöjä. Gramexin taustamusiikin suoratoistoluvan sallimia alustoja ovat tällä hetkellä Zoom, Teams, Google Meet sekä oppilaitoksen omat verkkosivut. Gramexin luvalla ei voi striimata äänitemusiikkia sosiaalisen median alustoilla.

Lue lisää musiikin käytöstä opetuksessa Teoston verkkosivuilta. Lisätietoa luvista voi kysyä Teostosta ja Gramexista.

Musiikin käyttö itse tehdyllä videolla

Musiikin tallentaminen ja liittäminen osaksi videota tai muuta esitystä, esimerkiksi PowerPoint-esityksen taustalle muuhun kuin yksityiseen käyttöön, edellyttää musiikin oikeudenhaltijoiden lupaa. Musiikin liittämistä videoon tai muuhun esitykseen kutsutaan synkronoinniksi.

Kuntasopimus mahdollistaa musiikin tallentamisen videolle, kun videota ei jaeta netissä tai somessa. Lupa äänitemusiikin tallentamiseen tulee erikseen liittää osaksi Gramexin kuntasopimusta. Kunnallisissa oppilaitoksissa voi siten tehdä videoprojektin ja oppilaat voivat liittää siihen musiikkia, jos videota esitetään ainoastaan luokassa.

Useissa videoeditointiohjelmissa on omia musiikki- ja äänitehostepankkeja, joita voi käyttää omassa videossaan. Tällöin tulee tarkistaa editointisovelluksen käyttöehdoista käyttöoikeuksien sisältö. Netissä on myös tekijänoikeusvapaata musiikkia ja äänitehosteita sisältäviä sivustoja, joiden sisältämän musiikin ja äänitehosteiden käyttö on yleensä lisensoitu jollakin CC- eli Creative Commons -lisenssillä.

Huomaa, että videon julkiseen esittämiseen ja jakamiseen netissä esimerkiksi oppilaitoksen kotisivuilla, sosiaalisen median kanavilla tai blogissa, tarvitaan lupa musiikin oikeudenhaltijoilta. Teosto ja monet levy-yhtiöt ovat solmineet sopimuksen joidenkin alustapalveluiden kanssa, joka mahdollistaa tietyissä tilanteissa sellaisten videoiden jakamisen näillä alustoilla, joihin on liitetty Teoston ja näiden levy-yhtiöiden edustamaa musiikkia. Tällä hetkellä Teoston lisensoimia alustoja ovat YouTube, Facebook, Instagram ja TikTok. Tämän vuoksi et tarvitse yleensä lupaa musiikin käyttöön, jos julkaiset ei-kaupallisen videon yksityishenkilönä YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa tai TikTokissa. Koska kaikki levy-yhtiöt ja musiikin oikeudenhaltijat eivät ole tehneet sopimuksia alustapalveluiden kanssa, voi alustapalvelu blokata videon pois sen takia, että musiikin käyttöön videolla tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Lue lisää Teoston verkkosivuilta.

Lisätietoa musiikin käyttöluvista saa Teostosta ja Gramexista.

Oppilaan musiikkiesityksen tallentaminen

Puheen sekä musiikki- ja näyttämöesitysten taltioimiseen tarvitaan yleensä sekä esitettävän teoksen tekijän että esittäjän lupa.

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon tai esityksiin, kuten musiikkiesityksiin, piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. Tällaisen esityksen taltioimiseen ja tallenteen käyttäminen edellyttää oppilaan suostumusta. Oppilaan ollessa alaikäinen suostumus on pyydettävä huoltajilta.

Oppilaan tai opettajan musiikkiesityksen tallentaminen on sallittua, kun tallennusta käytetään opetuksen yhteydessä vain tilapäisesti, esimerkiksi arvostelua tai kertaluonteista kuuntelua tai katselua varten. Muuhun tai pidempi aikaiseen käyttöön tarvitaan oppilaan tai hänen huoltajiensa lupa.

tekijänoikeuslaki 14 § 2 mom

Nuottien kopioiminen opetuskäyttöön

Nuottijulkaisua saa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin valmistautumista varten sekä painetuista julkaisuista että verkkosivuilta saman lukuvuoden aikana samoille opiskelijoille enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta.

Verkossa olevan aineiston osalta Kopioston luvalla saa kopioida ainoastaan sellaista luvallisesti verkkoon laitettua aineistoa, joka ei ole maksullista tai muutoin edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Tällaisten maksullisten ja rekisteröitymistä vaativien aineistojen, kuten esimerkiksi digitaalisten nuottien, käyttö on sallittua niitä koskevien omien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja ei Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida kuin ainoastaan musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten.

Kopioston luvalla saa kopioida nuotteja ja nuottijulkaisuja esityksiä ja niihin valmistautumista varten vain oppilaitoksen tavanomaisen opetustilanteen yhteydessä tai oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa opiskelijoita, henkilökuntaa ja heidän läheisiään. Muutoin esitystilanteessa tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäisiä nuotteja.

Esitystilannetta varten saa kuitenkin valmistaa apukopion, jos tilaisuuden järjestäjän hallussa on esitystilannetta varten esiintyjiä vastaava määrä alkuperäisiä nuotteja. Esimerkiksi kuorolaisille tai orkesterille voidaan kopioida nuoteista sivunkääntöä helpottavat apukopiot.

Oppilaat tekevät oppitunnilla projektityönä videota ja haluavat liittää siihen musiikkia. Tarvitaanko siihen erillinen lupa?

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Teoston ja Gramexin kanssa musiikin käytöstä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kunnista on lisännyt Gramexin kuntasopimukseensa myös äänitteiden tallentamisen. Kuntasopimukset mahdollistavat musiikin tallentamisen oppitunnilla tehtävälle videolle, kun videota ei jaeta netissä tai somessa. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin tallentamisesta oppilaitoksessasi. Kuntasopimukset koskevat kunnallisia oppilaitoksia. Muut oppilaitokset voivat tiedustella musiikin käyttölupia tilanteesta riippuen Teostosta, Gramexista tai Musiikkiluvat.fi-palvelusta.

Luokka on järjestämässä diskoa koulussa luokkaretken varainhankkimiseksi. Tarvitaanko musiikin soittamiseen lupa?

Luokan järjestämä disko ei ole koulun järjestämä tilaisuus eikä kuntasopimus sen vuoksi kata musiikin esittämistä luokan järjestämässä tilaisuudessa. Luokan tulee hankkia musiikin esittämiseen lupa Gramexista ja Teostosta.

Koulun vanhempainyhdistys on järjestämässä koululla konserttia. Tarvitaanko musiikin esittämiseen lupaa?

Kuntasopimuksen mukainen musiikin esittämislupa ei kata vanhempainyhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia. Vanhempainyhdistyksen tulee hankkia tilaisuuteen musiikin esittämisluvat Teostosta ja Gramexista.