Kuvien käyttö

Koulutyössä käytetään runsaasti erilaisia julkaistuja kuvia, kuten piirros- ja valokuvia tai erilaisia graafisia esityksiä. Kuvien käyttötavat ja -mahdollisuudet ovat monipuolistuneet digitaalitekniikan myötä. Muiden ottamien ja tekemien kuvien käyttö muussa kuin yksityisessä käytössä edellyttää yleensä tekijän tai valokuvaajan lupaa. Kopioston kopiointiluvat mahdollistavat monipuolisen kuvien kopioinnin ja käytön osana opetusmateriaalia ja projektitöitä. 

Kopioston luvalla saa kopioida ja digitoida opetus- ja tutkimuskäyttöön kuvia lähes kaikista painetuista ja digitaalisista julkaisuista, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Myös verkossa vapaasti olevaa kuva-ainestoa voi kopioida tai tallentaa oppilaiden projektitöihin tai opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopioston luvalla kuvamateriaalia saa myös muokata vähäisessä määrin, kuten esimerkiksi lisätä niihin huomiomerkintöjä, ympyröitä tai nuolia. Oppitunnilla voidaan myös harjoitella kuvankäsittelyä verkossa vapaasti saatavilla tai julkaisuista löytyvillä kuvilla. 

Verkossa on saatavilla paljon kuvamateriaalia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. CC-lisensseissä on useita erilaisia yhdistelmiä ja niiden käyttöoikeuksissa eroja. Kuvakkeet osoittavat, onko tekijä sallinut teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun, jakamisen ja/tai kaupallisen käytön. Lue lisää CC-lisenssistä

Kuvien käyttö harjoitus- ja opinnäytetöissä

Kopioston kopiointiluvalla myös oppijat saavat kopioida kuvia omiin harjoitus- ja opintotöihinsä. Jos opinnäytetyö julkaistaan verkossa, ei tekijänoikeussuojaa saavien kuvien, valokuvien ja esimerkiksi erilaisten havainnekuvien ja kaavioiden käyttö opinnäytetyössä ole Kopioston kopiointiluvalla mahdollista. Jos kuva ei yllä teossuojan piiriin tai on jo suojan ulkopuolella, ei tekijänoikeus estä kuvan käyttöä. Kuvien käyttö julkaistavassa opinnäytetyössä voi olla sallittua tekijänoikeuslain sitaatti- ja kuvasitaattisäännösten nojalla. Lue lisää kuvien siteeraamisesta täältä

Merkitse aina valokuvaajan nimi ja lähde työhösi.

Valokuva

Lähtökohtaisesti kaikki valokuvat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Valokuvan julkaiseminen ja tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan. Mikäli valokuvassa on tunnistettavissa henkilöitä, on kaikilta tunnistettavilta henkilöiltä kysyttävä lupa kuvan käyttöön. Kuitenkaan valokuva sellaisesta kuvataiteen teoksesta, jonka suoja-aika on jo umpeutunut, ei saa tavallisena valokuvana suojaa. Toisin sanoen kuvia tällaisista taideteoksista saa käyttää vapaasti. 

Jos teoskynnys ylittyy, saa valokuva suojaa teoksena. Muut valokuvat saavat suojaa tavallisina valokuvina. Teostason ylittyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Teoskynnyksen ylittymiseen vaikuttavat muun muassa valokuvana ilmenevä lopputulos ja valokuvaajan lopputulokseen vaikuttaneet luovat valinnat, kuten kuvan sommittelu, lavastus, rajaus, kuvakulma tai valaistus. Markkinaoikeuden mukaan teoskynnyksen ylittymiseen riittää, että kuvassa näkyy valokuvaajan persoonallinen leima (MAO H202/2021). Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut valokuvien teoskynnyksen ylittymistä muun muassa lausunnoissaan TN 2011:9, TN 2013:3  ja TN 2018:6. Yksistään historiallisen tai dramaattisen hetken taltioiminen valokuvaan ei tee siitä kuitenkaan itsenäistä ja omaperäistä teosvalokuvaa (TN 2003:6 ja 2016:4). 

Teosvalokuvan ja tavallisen valokuvan suoja on pääosin samanlainen. Tärkein ero on suoja-ajassa. Teosvalokuva saa suojaa 70 vuotta kuvaajan kuolinvuoden päättymisestä. Tavallisen valokuvan suoja-aika on 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta.

tekijänoikeuslaki 1 § ja 49 a §

Maalaus, piirustus, muu kuvataideteos

Maalaus, piirustus, veistos tai muu kuvataideteos on yleensä aina tekijänoikeuden tarkoittama suojattu teos. Kuvataideteosten osalta teoskynnyksen on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä katsottu olevan matala.

Taideteoksen kuvaaminen esimerkiksi oppikirjan sivulle tai internetiin edellyttää tekijän luvan. Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto myöntää lupia kuvataiteen erilaiseen käyttöön.

Piirros saa tekijänoikeuden suojaa, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Myös oppilaiden piirustukset ovat suojattuja. Näin esimerkiksi piirustuksen sijoittaminen koulun suljetulle oppimisalustalle tai internetsivulle tai sen käyttäminen koulun painotuotteessa edellyttää oppilaan lupaa. Alaikäisten oppilaiden osalta lupa tarvitaan myös huoltajilta.

Jos maalaus, piirustus tai muu kuvataiteellinen teos on julkaistu kirjassa tai lehdessä, tällaista kuvaa saa kopioida ja käyttää opetuksessa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti. Kopiointiluvat eivät kuitenkaan koske julkaisemattomia teoksia, esimerkiksi oppilaiden tekemiä piirustuksia tai sellaisia maalauksia, joita ei ole kuvattu ja painettu lehtiin, kirjoihin tai muihin julkaisuihin.

tekijänoikeuslaki 1 §

Kartta

Kartat, kuten maantiekartta, seinäkartta tai vaikkapa matkailukartta, ovat tavallisesti tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Tekijänoikeuslaissa karttojen katsotaan olevan kirjallisia teoksia.

Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida karttoja painetuista julkaisuista tai verkkosivuilta. Kartan kopiointiin esimerkiksi omille kotisivuille internetiin tai osaksi kirjaa tai muuta julkaisua tarvitaan lupa oikeudenhaltijalta.

Sarjakuvahahmojen kopioiminen

Sarjakuvahahmot ovat tekijänoikeuden suojaamia kuvataideteoksia. Sarjakuvahahmon jäljentämiseen, kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. On mahdollista esimerkiksi piirtää omaan yksityiseen käyttöön jäljennöksiä sarjakuvahahmoista, mutta näitä jäljennöksiä ei saa käyttää muussa tarkoituksessa, esimerkiksi myydä tai julkaista netissä. Oppilas voisi esimerkiksi kuvataidetunnilla piirtää sarjakuvahahmosta ruutusuurennoksen, mutta tällaista piirrosta ei saisi julkaista esimerkiksi koulun verkkosivuilla, julkaisuissa tai sosiaalisessa mediassa.

Kuvan liittäminen osaksi omaa esitystä

Internetissä olevan kuvan liittäminen osaksi esimerkiksi opettajan oppitunnilla käytettävää PowerPoint-esitystä taikka oppilaiden projektityötä on sallittua Kopioston kopiointiluvalla tai CC eli Creative Commons -lisenssillä. Verkossa on myös erilaisia kuvapankkeja, joissa kuvien käyttö on sallittu kuvapankin käyttöehdoissa.

CC-lisenssillä jaettua aineistoa voi käyttää CC-lisenssin ehtojen mukaisesti. CC-lisenssi muodostuu tekijän määrittelemistä ehdoista (kuvakkeista), miten hänen teostaan saa käyttää. Kyse on tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, jonka käyttämisen tekijä on sallinut määrittelemillään ehdoilla. CC-lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä. Lue lisää CC-lisenssistä.