Mitä tekijänoikeus suojaa

Tekijänoikeus suojaa teoksessa ilmenevää itsenäistä ja omaperäistä ilmenemismuotoa, mutta ei ideaa, tietoa, teoriaa tai periaatetta. Samasta aiheesta, teemasta tai juonesta voidaan tehdä useita teoksia, jotka kaikki saavat suojan. Esimerkiksi samasta juonesta voidaan kirjoittaa monta kirjaa tai samasta aiheesta maalata monta maalausta. Teoksesta saa myös käyttää tietoa, kunhan kirjoittaa sen omin sanoin. Uusi teos ei saa olla aikaisemman teoksen kopio. Kopio ei täytä itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimusta.

Mikä on teos

Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Teos voi olla kirjallinen tai taiteellinen. Teos voi olla kaunokirjallinen tai selittävä, kirjallinen tai suullinen esitys, näyttämöteos tai sävellysteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataideteos. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan teos voi ilmetä missä tahansa muodossa.

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit ja runot. Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta, graafista tai plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. Sen sijaan lait, asetukset ja viranomaisten päätökset eivät saa tekijänoikeussuojaa.

Kuvataideteoksia ovat esimerkiksi maalaukset, piirrokset ja veistokset.

Tekijänoikeudella ei anneta yksinoikeutta ideaan, tietoon tai periaatteeseen, vaan teoksessa ilmenevään omaperäiseen ja luovaan ilmenemismuotoon.

tekijänoikeuslaki 1 §

Teoskynnys

Jotta luovan työn tulos voisi saada teossuojaa, sen täytyy yltää teostasoon eli olla omaperäinen ja itsenäinen. Puhutaan teoskynnyksen ylittymisestä. Laatua tai taiteellisuutta ei vaadita. “Huono” tai “ruma” teos voi myös saada suojaa, jos se on tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen luovan työn tulos. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tavanomaisena kriteerinä on pidetty, että kukaan toinen samaan työhön ryhtyessään ei päätyisi samaan lopputulokseen. Suojaa saadakseen teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen.

Teostason ylittymistä on arvioitu eri tavoin teoslajista riippuen. Kirjallisten ja kuvataiteen teosten kohdalla teostaso on ollut melko alhainen. Lyhytkin runo tai iskulause on voinut saada tekijänoikeussuojaa.

Mitä ovat lähioikeudet

Tekijänoikeuslaissa suojataan myös eräitä tekijänoikeutta muistuttavia oikeuksia. Näitä kutsutaan lähioikeuksiksi. Lähioikeudet suojaavat esittäviä taiteilijoita ja heidän esityksiään, äänitetuottajia, elokuvatuottajia, luetteloiden ja tietokantojen valmistajia, radio- ja tv-yrityksiä, valokuvaajia ja lehtijulkaisun kustantajia.

Lähioikeudet muistuttavat tekijänoikeuksia monella tavalla. Merkittävin ero on suoja-ajan pituudessa. Lisäksi lähioikeussuojan saaminen ei edellytä itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen täyttymistä.

Lähioikeussuojan piiriin kuuluu esimerkiksi äänitteiden ja elokuvien kopioiminen, äänitteiden julkinen esittäminen suoraan äänitteeltä tai radion välityksellä tai valokuvien kopioiminen ja käyttö. Äänitallenteiden, kuvatallenteiden, valokuvien, luetteloiden ja tietokantojen kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan siten lähioikeudenhaltijan lupa.

tekijänoikeuslaki 5 luku

Luettelot ja tietokanta

Laajat tietokannat, taulukot ja luettelot voivat saada luettelo- ja tietokantasuojaa. Suoja on varsinaista tekijänoikeussuojaa kapeampi ja voimassa lyhemmän ajan. Luettelosuoja on voimassa 15 vuotta työn valmistumisvuodesta. Jos työ julkistettiin ensimmäisen kerran vasta myöhemmin kuin heti valmistuttuaan, kuitenkin 15 vuoden sisällä, luetaan 15 vuoden suoja-aika julkistamishetkestä.

Suoja koskee esimerkiksi luetteloa, taulukkoa ja muuta sellaista työtä, jossa on yhdistettynä suuri määrä tietoa, sekä tietokantaa, jonka sisällön kerääminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Ajatuksena on suojata kokoamistyötä, ei tietokannan tai luettelon sisältämää tietoa.

Ruokareseptit

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2005:12, että ruokareseptit teko-ohjeineen eivät yltäneet kirjallisen teoksen teostasoon. Tekijänoikeus ei suojaa raaka-aineiden mittasuhteita ja muuta tietoa. Ruokareseptikirja tai artikkeli voi kuitenkin kokonaisuutena olla itsenäinen ja omaperäinen ja siten olla tekijänoikeuden suojaama. Ruoka-annoskin voi olla teos, jos se on niin itsenäinen ja omaperäinen, ettei kukaan toinen olisi päätynyt samaan tulokseen ryhtyessään samaan työhön.

Lumiveistos ja hiekkapatsas

Lumiveistos ja hiekkaan tehty patsas voivat olla tekijänoikeuden suojaamia teoksia, vaikka ne eivät olekaan pysyviä.

Laulun säe, sanapari, lause

Laulun säe tai lause voi olla riittävän itsenäinen ja omaperäinen, ja näin ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan (TN2010:2), että Peppi Pitkätossu -laulun sanapareja ”vinksin vonksin” ja ”heikun keikun” on pidettävä itsenäisinä ja omaperäisinä. Kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessä ei päätyisi samaan lopputulokseen. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kyseinen laulun säe on tekijänoikeudella suojattu ja sen käyttäminen sellaisenaan tai muunnetussa muodossa edellyttää tekijänoikeuden haltijan lupaa. Laulun nimi Tipi-tii puolestaan ei saanut tekijänoikeussuojaa (TN2011:3).

Käyttötaiteen esine

Käyttötaiteen tuotteille, kuten huonekaluille ja vaatteille, on ominaista tietty muoto, joka määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Tämän vuoksi käyttötaideteosten tekijänoikeussuojan myöntämiseen on suhtauduttu pidättyväisesti ja teoskynnys on asettunut melko korkealle. Monille käyttötaiteen esineiden suojaksi soveltuu paremmin mallioikeus.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN2003:4 katsonut, että tekstiilitöissä tekijän omaperäinen ja persoonallinen panos voi näkyä tekstiilin kuvioinnissa, värityksessä ja materiaalien valinnoissa. Jos nämä valinnat tekevät teoksesta itsenäisen ja omaperäisen siten, ettei kukaan toinen päätyisi samaan lopputulokseen samaan työhön ryhtyessään, voi taidekäsityö saada tekijänoikeussuojaa.

Selittävä piirustus

Selittävien piirustusten teoskynnys on oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa asetettu melko korkealle. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN2004:2 katsottiin, että digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja järjestelmäkartta eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jota tekijänoikeussuojan saamiseksi vaaditaan.

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi. Piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta.

Sanaluettelo

Korkein oikeus on ratkaisussaan (KKO 2005:43) katsonut kielten oppikirjoissa olevien sanastojen olevan tekijänoikeudellisesti suojattuja, vaikkakaan yksittäiset sanat sinällään eivät yleensä saa tekijänoikeussuojaa. Sanastojen on katsottu muodostavan yhdessä tekstikappaleiden kanssa opetuksellisen kokonaisuuden.

Teokseen otettavien ja sanastoon sisällytettävien sanojen valinta edellyttää tekijältä monenlaisten seikkojen tarkastelua. Huomioon on otettava erityisesti oppikirjoja käyttävien opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja oppilaiden kyky oppia vaikeusasteeltaan erilaisia sanoja. Tekijän on ratkaistava se, mitkä sanat tekstissä opetetaan ja missä vaiheessa tietty sana on opetuksellisesti perusteltua ensi kertaa esittää. Sanastot eivät siis ole vain mekaanisesti koottuja sanaluetteloja, vaan ne ilmentävät teoksen osana tekijän omaperäisyyttä ja luovuutta. Tämän vuoksi ne voivat saada tekijänoikeussuojaa.