Teoksen muokkaaminen

Teoksen muuttamiseen, esimerkiksi käännöksen tai muunnelman tekemiseen, tarvitaan alkuperäisen tekijän lupa. Tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksesta muuttamattomana ja muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.

Teosta muuntelemalla syntyvää teosta kutsutaan ns. jälkiperäisteokseksi, jonka oikeudet kuuluvat muunnelman tekijälle, esimerkiksi kääntäjälle. Jälkiperäisteoksen tekijä ei kuitenkaan saa teoksensa hyödyntämisellä loukata alkuperäisteoksen tekijän oikeuksia. Teosta ei myöskään saa muuttaa sellaisella tavalla tai saattaa yleisön saataviin sellaisessa yhteydessä, että se loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia eli tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta.

Myös teoksen käyttö- tai lisenssiehdot voivat asettaa rajoituksia teoksen muuntelulle. Tekijä on voinut esimerkiksi kieltää teoksensa muuntelun Creative Commons -lisenssiehdoissa.

Vapaa muuntelu

Käännöksen ja muunnelman lisäksi laissa säädetään myös ns. vapaasta muuntelemisesta, joka ei edellytä tekijän suostumusta. Suostumusta ei tarvita myöskään, jos alkuperäisteoksen suoja-aika on kulunut umpeen.

Vapaa muuntelu tarkoittaa sitä, että jonkun toisen aikaisemmin tekemää teosta käytetään inspiraation lähteenä ja teosta muuntelemalla luodaan kokonaan uusi itsenäinen ja omaperäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen.

tekijänoikeuslaki 4 §

Teosten muunteluun tarvitaan yleensä tekijän lupa.

Kysymys vapaasta muuntelusta tulee usein esille parodian yhteydessä. Sallittu parodia hyödyntää alkuperäistä teosta toisessa tarkoituksessa ja kontekstissa. Parodia voi olla esimerkiksi ivallinen, liioitteleva tai koominen toisen teoksen jäljitelmä. Tarkoitus on esimerkiksi tehdä alkuperäinen teos naurunalaiseksi.

Tekijänoikeuslaissa ei ole nimenomaisesti säädetty parodiasta. Sallittua parodiaa voidaan pitää vapaasti muunnellen aikaansaatuna itsenäisenä teoksena, jos teoskynnys ylittyy. Rajanveto vapaan luomisen ja alkuperäisen tekijän lupaa edellyttävän muuntelun välillä on vaikeaa, ja viime kädessä se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut (TN 2017:4), että sallitun parodian kokonaisarvioinnissa voivat vaikuttaa muun muassa teoksen käyttö alkuperäiseen teokseen nähden toisessa kontekstissa ja tarkoituksessa. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että vähäisistä muutoksista huolimatta, oli saatu aikaan uusi ja itsenäinen teos eikä parodian tekijä tarvinnut teostensa tekemiseen alkuperäisen teoksen tekijän suostumusta.