Får jag visa eleverna ett utdrag från ett datorprogram eller videospel som en del av undervisningen?

Att visa ett utdrag av ett datorprogram eller videospel för elever som en del av undervisningen är tillåtet om villkoren för citering är uppfyllda.

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till den egna texten eller presentationen. När man använder citationsrätten kan man till exempel inte ta utdrag ur ett verk bara för att väcka intresse eller för att illustrera. Ett verk som enbart består av citat kan inte heller göras utan tillstånd. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra det ämne som behandlas.

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall.

När man citerar någon måste man ange källan till citatet, dvs. upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.  Om det inte är ett citat som är tillåtet enligt lag, krävs tillstånd från rättighetsinnehavaren. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä