Får jag visa eleverna ett utdrag från ett datorprogram eller videospel som en del av undervisningen?

Ett utdrag från ett datorprogram eller videospel kan visas eleverna som en del av undervisningen i form av citat eller i illustrativt syfte.

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till den egna texten eller presentationen. När man använder citationsrätten kan man till exempel inte ta utdrag ur ett verk bara för att väcka intresse eller för att illustrera. Ett verk som enbart består av citat kan inte heller göras utan tillstånd. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra det ämne som behandlas. Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall.

Sådana publicerade verk vars användningstillstånd inte alls finns till buds, får användas i illustrativt syfte inom undervisningen, förutsatt att användningen av verket äger rum vid ett tillfälle som riktar sig till en viss begränsad personkrets eller i en säker elektronisk miljö. Användning av till exempel en del av ett datorprogram eller ett videospel i illustrativt syfte inom undervisningen är därmed tillåtet. Man får använda en del eller ett utdrag av ett verk i illustrativt syfte inom undervisningen, vilket motsvarar ett citat.

När man citerar eller använder ett verk i illustrativt syfte inom undervisningen ska man nämna källan, det vill säga upphovsmannens namn och källverket.

Om det inte är fråga om citat som lagen tillåter eller användning av ett utdrag i illustrativt syfte krävs det tillstånd av rättsinnehavaren för att använda ett datorprogram eller videospel i undervisningen.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä