Tekijänoikeussanasto

A    B    C    D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N  O   P   Q   R   S  T   U   V  W   X   Y   Z  Ä   Ö

Alkuperäisteos

Alkuperäisteos on tekijän luoma itsenäinen ja omaperäinen kirjallinen tai taiteellinen teos. Alkuperäisteoksesta puhutaan erottamaan teos ns. jälkiperäisteoksesta, jollaisia ovat esimerkiksi kokoomateokset, muunnelmat ja käännökset.

APFI

Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry  valvoo audiovisuaalisten tuottajien oikeuksia ja myöntää lupia kotimaisten elokuvien julkiseen esittämiseen. Lisätietoa: www.apfi.fi

Creative commons –lisenssi

Creative Commons on yhdysvaltalainen lisenssijärjestelmä, jonka avulla tekijä voi sallia teoksensa käytön tietyillä ehdoilla. Tekijä ilmoittaa teoksensa yhteydessä olevilla CC-lisenssimerkeillä, miten hänen teostaan saa käyttää.

Edelleen luovuttaminen

Tekijä voi luovuttaa taloudellisia oikeuksia edelleen jollekin toiselle, esimerkiksi kustantajalle, työnantajalle tai tuottajalle. Luovutuksensaaja ei saa luovuttaa saamiaan oikeuksia edelleen, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu.

Epäsuora lainaminen

Epäsuora lainaaminen on alkuperäistekstin (lähteen) sisältämän asian tai sisältöjen ilmaisemista omin sanoin, ks. referointi.

Esittävä taiteilija

Teoksen esittäjä kuten näyttelijä, muusikko tai laulaja saa suojaa omalle esitykselleen. Suojan saaminen edellyttää, että esityksen kohteena on tekijänoikeuden suojaama teos. Esityksen tallentamiseen tarvitaan esiintyvän taiteilijan lupa.

Takaisin alkuun


Gramex

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. Gramex myöntää lupia äänitemusiikin käyttöön, tallentamiseen ja julkiseen esittämiseen. Lisätietoa: www.gramex.fi

Takaisin alkuun


Hyvitys

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä on maksettava tekijälle korvaus eli hyvitys. Hyvitys on maksettava, vaikka käyttäjä ei olisi tiennyt käytön edellyttävän tekijänoikeudenhaltijan lupaa.

Hyvitys yksityisestä kopioinnista

Hyvitys on yksityisestä kopioinnista tekijöille maksettava korvaus. Yksityisen kopioinnin hyvitys on budjettirahoitteinen ja maksetaan valtion varoista.

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeus on oikeudenala, johon kuuluvat tekijänoikeudet ja teollisoikeudet, kuten patentit, tavaramerkkioikeus ja mallioikeus. Immateriaalioikeudet ovat omistusoikeuden kaltaisia yksinoikeuksia, jotka suojaavat luovan työn tuloksia, keksintöjä, tietokantoja, tietokoneohjelmia jne.

Isyysoikeus

Isyysoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta tulla nimetyksi teoksen tekijänä, kun teosta käytetään. Tekijän nimi tulee ilmoittaa sillä tavalla kuin hyvä tapa vaatii.

Takaisin alkuun


Julkaiseminen

Julkaiseminen on teoskappaleen levittämistä yleisön saataville tekijänoikeudenhaltijan suostumuksella.

Julkinen esittäminen

Esittäminen on teoksen esittämistä julkisesti läsnä olevalle yleisölle. Julkinen esittäminen on yksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuluva yksinoikeus

Julkinen näyttäminen (teoksen)

Näyttäminen on teoksen kappaleen näyttämistä julkisesti ilman teknistä apuvälinettä, esimerkiksi kuvataiteen teosten kuten taulujen näyttämistä. Julkinen näyttäminen on yksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuluva yksinoikeus

Julkistaminen

Julkistamisella tarkoitetaan sitä, että teos on luvallisesti saatettu yleisön saataville.

Jälkiperäisteos

Jälkiperäinen teos on teos, joka on luotu alkuperäisteoksen perusteella, esimerkiksi teosta muuttamalla. Jälkiperäisiä teoksia ovat käännökset, muunnelmat ja kokoomateokset. Jälkiperäisteoksen tekemiseen tarvitaan alkuperäisteoksen tekijän lupa.

Jälleenmyyntikorvaus

Jälleenmyyntikorvaus on kuvataideteoksen ammattimaisesta tai julkisesta myymisestä kuvataiteilijalle maksettava korvaus silloin, kun taideteos myydään uudelleen toiselle omistajalle.

Takaisin alkuun


Kappaleen valmistaminen

Kappaleen valmistamista on esimerkiksi kopioiminen, teoskappaleiden painaminen, tallentaminen ja sävellysteoksen äänittäminen. Kappaleen valmistaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja on yksi tekijän taloudellisista oikeuksista.

Kertajulkaisuoikeus

Kertajulkaisuoikeudella tarkoitetaan tekijän antamaa oikeutta julkaista teoksensa yhden kerran tietyssä julkaisussa, esimerkiksi lehtiartikkelin julkaiseminen lehdessä.

Kopiosto

Tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry. Kopiosto myöntää lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin kuten tv-ohjelmien tallentamiseen ja televisiolähetysten edelleen lähettämiseen. Lisätietoa: www.kopiosto.fi

Kuvasto

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry. Kuvasto valvoo kuvataiteilijoiden oikeuksia ja myöntää käyttölupia kuvataideteosten käyttöön. Lisätietoa: www.kuvasto.fi

Klassikkosuoja

Vaikka tekijänoikeuden suoja-aika olisi umpeutunut, on tekijänoikeuslaissa säännös (53 §) klassikkosuojasta. Jos tekijän kuoleman jälkeen teoksen suhteen toimitaan sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla, voi ministeriö kieltää tällaisen menettelyn.

Kokoomateos

Kokoomateos on useista teoksista tai niiden osista yhdistetty teos. Kokoomateoksen tekijä saa tekijänoikeuden kokonaisuuteen. Kokoomateokseen liitettyjen teosten tekijöiltä tarvitaan lupa teosten liittämiseen kokoomateokseen sekä kokoomateoksen laittamiseen yleisön saataville

Kustannussopimus

Kustannussopimus on tekijän ja kustantajan välinen sopimus kirjallisen teoksen julkaisemisesta.

Kuvakollaasi

Kuvakollaasi muodostuu useista eri valokuvista, piirroskuvista, maalauksista tai niiden osista. Kuvien käyttöön kuvakollaasissa tarvitaan yleensä kunkin kuvan tekijän lupa

Kuvasitaatti

Kuvasitaattina saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia tieteelliseen tai arvostelevaan esitykseen ilman tekijän lupaa. Tekstillä ja kuvalla tulee olla asiallinen yhteys.

Takaisin alkuun


Levittäminen

Teoskappaleita voidaan levittää myymällä, lainaamalla ja vuokraamalla. Kirjojen ja taideteosten myynti, kirjojen lainaaminen ja elokuvien vuokraaminen on teoksen levittämistä. Levittäminen on yksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuluva yksinoikeus

Lisenssi

Lisenssi on käyttölupa, jolla tekijä antaa luvan johonkin tiettyyn teoksen käyttöön tietyillä ehdoilla.

Lähde

Lähde on alkuperäisteksti, joka voi olla suullinen tai kirjallinen.

Luettelosuoja

Luettelo tai muu tuote, joka sisältää suuren määrän tietoja, voi saada luettelosuojaa.

Lähioikeussuoja

Tekijänoikeutta lähellä oleva oikeus, joka suojaa muun muassa esittäviä taiteilijoita, äänite- ja elokuvatuottajia, valokuvaajia ja luetteloiden valmistajia. Lähioikeus on lähes samansisältöinen kuin tekijänoikeus.

Takaisin alkuun


Moraaliset oikeudet

Moraaliset oikeudet ovat luovuttamattomia tekijän persoonaan ja kunnioittamiseen liittyviä oikeuksia, kuten isyysoikeus ja respektioikeus.

Multimediateos

Multimedia teos on useiden eri aineistojen kuten kuvien, äänen, tekstien ja liikkuvan kuvan yhdistelmä.

Muunnelma

Teoksesta tehty muunnelma on esimerkiksi käännös ja lyhennelmä. Teoksen muunteluun tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan lupa.

Muuttaminen

Teoksen muuttaminen on tekijän yksinoikeuden piirissä ja siihen tarvitaan tekijän suostumus.

Takaisin alkuun


Omaperäisyys

Saadakseen tekijänoikeussuojaa luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Teoksen voidaan katsoa olevan omaperäinen, jos kukaan muu ei samaan tehtävään ryhtyessään todennäköisesti päätyisi samanlaiseen lopputulokseen.

Pakkolisenssi

Pakkolisenssi on tekijänoikeuslaissa oleva oikeus käyttää teosta ilman tekijältä erikseen hankittua lupaa. Tekijälle tulee kuitenkin maksaa korvaus teoksen käytöstä.

Plagiointi

Plagiointi on kappaleen valmistamista toisen teoksesta ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa. Plagiointi loukkaa tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.

Public Domain

Public Domain –termiä käytetään teoksista, joiden suoja-aika on päättynyt tai joiden osalta tekijä on luopunut tekijänoikeuksistaan antaen teoksensa vapaaseen käyttöön.

Takaisin alkuun


Rajoitussäännös

Tekijänoikeuslaissa oleva säännös, joka sallii teoksen käytön jossain tietyssä tilanteessa ilman tekijältä hankittua lupaa. Lainsäännös rajoittaa tekijän yksinoikeutta.

Raukeaminen

Kun fyysinen teoskappale on ensimmäisen kerran tekijän luvalla toimitettu markkinoille tai luovutettu uudelle omistajalle, teoksen tekijän yksinoikeuteen kuuluva levitysoikeus raukeaa eli lakkaa olemasta voimassa. Käytännössä esimerkiksi kun kirjasta on valmistettu kappaleita myyntiin, voidaan samoja teoskappaleita sen jälkeen vapaasti myös lainata kirjastosta. 

Referaatti

Referaatti on kirjallisen tai suullisen tuotoksen tiivistelmä tai lyhennelmä, jossa selostetaan alkuperäistekstiä tai –esitelmää.

Alkuperäisen tekijän luvan tarve referaatin tekemiseen riippuu siitä, käytetäänkö teoksen tietoja vai lyhennetäänkö alkuperäistä tekstiä. Jälkimmäisessä tarvitaan tekijän lupa kirjoituksen lyhentämiseen (muunteluun). Tiedon tai asiana kertominen omin sanoin on sallittua tekijänoikeuden estämättä.

Referointi

Referointi on alkuperäistekstin (lähteen) sisältämän asian tai sisältöjen ilmaisemista omin sanoin, ks. epäsuora lainaaminen.

Respektioikeus

Respektioikeus eli kunnioittamisoikeus on tekijän omalaatuisuuden suojaa. Teosta ei saa muuttaa tekijän taiteellista tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa laittaa yleisön saataville loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Rojalti

Rojalti on tekijälle maksettava korvaus siitä, että hän on antanut jollekin käyttöoikeuden teokseensa, esimerkiksi kirjailijalle maksettava korvaus kirjan myynnistä tai muusikolle maksettava korvaus äänitteen myynnistä.

Takaisin alkuun


Sanasto

Kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry. Sanasto myöntää lupia kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen sekä käyttöön televisiossa ja radiossa. Lisätietoa: www.sanasto.fi

Suora lainaus

Suora lainaus on alkuperäisen tekstin (suullisen tai kirjallisen) ilmaiseminen sanatarkasti, ks. siteeraaminen.

Sitaatti

Sitaatti on julkistetusta teoksesta otettu lainaus. Tekijän nimi on mainittava sitaatin yhteydessä

Siteeraaminen

Siteeraaminen on alkuperäisen tekstin (suullisen tai kirjallisen) ilmaiseminen sanatarkasti, ks. suora lainaus.

Sopimuslisenssi

Sopimuslisenssi on tekijänoikeuslaissa oleva oikeuksien hallinnointijärjestelmä, joka mahdollistaa tekijöitä ja oikeudenhaltijoita edustavan järjestön myöntämän käyttöluvan kattamaan myös ne tekijät ja oikeudenhaltijat, joita järjestö ei edusta. Ulkopuoliset oikeudenhaltijat voivat myös saada korvauksia järjestöstä.

Takaisin alkuun


Tekijänoikeudenhaltija

Tekijänoikeudenhaltija on henkilö, yritys tai muu oikeushenkilö, jolle tekijänoikeudet kuuluvat.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus on luovan työn suoja. Tekijänoikeuden kohteena on se teos, jonka tekijä – luonnollinen henkilö – on luonut. Tekijänoikeudesta puhutaan yleisnimityksenä tekijälle kuuluvista yksinoikeuksista.

Tekijänoikeusjärjestö

Tekijät ja oikeudenhaltijat ovat perustaneet tekijänoikeusjärjestöjä valvomaan etujaan ja myöntämään käyttölupia tietyissä tilanteissa. Tekijänoikeusjärjestöt helpottavat käyttölupien hankintaa ja korvausten maksamista kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenhaltijoille

Tekijänoikeuskorvaus

Tekijänoikeuskorvaus on teoksen käytöstä, käyttöoikeuden myöntämisestä tai muusta tekijänoikeuden luovuttamisesta tekijälle maksettava korvaus. Luovutus voi olla myös vastikkeeton.

Tekijänoikeusloukkaus

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä – tekijänoikeuden loukkauksesta – on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia.

Teoskappale

Teoskappale on teoksen fyysinen kappale, esim. kirja, CD-levy tai DVD-elokuva. Kappale voi olla konkreettinen, käsin kosketeltava, mutta teoskappale voi olla myös digitaalisessa muodossa.

Teoskynnys

Teoksen on oltava itsenäinen ja omaperäinen saadakseen tekijänoikeussuojaa eli ylitettävä teoskynnys.

Teosto

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. Teosto valvoo säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksia ja myöntää käyttölupia musiikin julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen äänitteille. Lisätietoa: www.teosto.fi

Takaisin alkuun


Vapaa muuntelu

Toisen tekemän teoksen idea, juoni tai sisältö voidaan toteuttaa uudella, luovalla ja omaperäisellä tavalla. Jos saa aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen, saa tekijä itsenäisen tekijänoikeuden teokseensa. Jos vapaa muuntelu edellyttää kappaleen valmistamista alkuperäisestä teoksesta, tarvitaan tähän tekijän lupa.

Välittäminen

Teoksen välittämistä on, kun teos saatetaan yleisön saataville johtimitse tai johtimitta. Teoksen esittäminen radiossa tai televisiossa ja teoksen jakaminen internetissä on välittämistä. Välittäminen on yksi tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluva yksinoikeus.

Yhteenliitetty teos

Yhteenliitetty teos on useamman tekijän yhdessä tekemä teos, jossa tekijöiden osuudet ovat erotettavissa toisistaan ja ovat itsenäisiä. Esimerkiksi kuvitettu kirja on yhteenliitetty teos. Tekijät saavat määrätä omista osuuksistaan itsenäisesti, toisistaan riippumatta.

Yhteisteos

Yhteisteos on useamman tekijän yhdessä tekemä teos, jossa tekijöiden osuudet eivät ole erotettavissa toisistaan lopputuloksesta.

Yleisön saataville saattaminen

Kun teos saatetaan perhepiiriä laajemmalle ihmisjoukolle, se saatetaan yleisön saataville. Yleisön saataville saattaminen voi tapahtua julkisesti esittämällä, julkisesti näyttämällä, levittämällä tai välittämällä.

Äänitetuottaja

Äänitetuottaja on äänitteen valmistaja ja tuottaja. Äänitetuottaja saa lähioikeussuojaa äänitteeseen.

Takaisin alkuun