Dataskyddsbeskrivning

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att ge den registrerade den information som krävs enligt informationsskyldigheten i EU:s dataskyddsförordning (2016/679).
Upprättad den 18.11.2021, uppdaterad den 31.12.2022

 

1. Personuppgiftsansvarig
Kopiosto rf
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
Tfn 09-431 521, kopiosto@kopiosto.fi

Kontaktperson i registerärenden
Kirsi Salmela
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
Tfn 09-431 521, kirsi.salmela@kopiosto.fi

Kontaktperson i dataskyddsärenden
Sami Kokljuschkin
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
Tfn 09-431 521, sami.kokljuschkin@kopiosto.fi

 

2. Registrets namn
Kopiraittilas användarregister

 

3. Registrerade personer
Kopiraittilas registrerade användare

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund
De personuppgifter som sparats i registret används endast för att skapa, upprätthålla och hantera profiler för användarna av webbmaterialet på Kopiraittila.fi eller i Kopiraittilas mobilapplikation. Behandlingen av den registrerades personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke och uppgifter som den registrerade själv har uppgett. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke.

Personuppgifterna används inte för direktmarknadsföring, distansförsäljning, marknads- eller opinionsundersökningar eller personuppgiftsmatriklar eller släktforskning.

 

5. Registrets informationsinnehåll
Följande personuppgifter för de registrerade sparas:

namn, e-postadress och läroanstalt

 

6. Lagringstid för personuppgifter
Användarprofilen och personuppgifterna raderas om profilen inte har använts på fyra år eller om den registrerade återkallar sitt samtycke.

 

7. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som finns sparade om hen och begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras eller kompletteras.

Den registrerade har rätt att få personuppgifter om sig själv raderade. Detta gäller dock inte sådana personuppgifter som är nödvändiga för att förverkliga det användningsändamål som den personuppgiftsansvariga har definierat i denna dataskyddsbeskrivning eller som måste lagras enligt lag.

Den registrerade har rätt att motsätta sig och begränsa den personuppgiftsansvarigas behandling av den registrerades personuppgifter, om den registrerade anser att behandlingen sker på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen eller utan rätt att behandla vissa uppgifter.

Den registrerade har rätt att få de uppgifter som hen har gett till den personuppgiftsansvariga i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form. Den registrerade har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen av uppgifterna baserar sig på samtycke eller ett avtal och uppgifterna behandlas automatiskt.

Om den registrerade anser att den personuppgiftsansvariga har behandlat den registrerades personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning har den registrerade rätt att lämna in ett besvär till dataskyddsmyndigheten (Dataombudsmannens byrå).

Den registrerade kan använda de rättigheter som nämns i detta stycke genom att personligen besöka den personuppgiftsansvarigas kontor eller genom att skicka ett egenhändigt undertecknat brev till den kontaktperson som nämns i punkt 1.

 

8. Reglementsenliga uppgiftskällor

Kopiraittilas webbplats får den registrerades uppgifter från den registrerade själv i samband med registreringen till Kopiraittila tjänsten eller i mobilapplikationen.

 

9. Utlämnande av personuppgifter till tredje parter och personuppgiftsbiträden
Uppgifter ur registret överlåts inte till tredje parter. Den personuppgiftsansvariga har ingått avtal med vissa tjänsteleverantörer som omfattar behandling av personuppgifter för Kopiostos räkning. Dessa avtal gäller bland annat programutvecklings-, underhålls-, server- och IT-stödtjänster. Vi har ingått avtal med tjänsteleverantörerna som omfattar behandling av personuppgifter för Kopiostos räkning i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt korrekt.

 

10. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller EES
Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering
Vi använder inte personuppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

 

12. Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna i registret behandlas alltid konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

De digitala uppgifterna i registret har sparats i den personuppgiftsansvarigas system, som skyddas från utomstående med brandväggar, passerkontroll och andra tekniska skyddsmekanismer. Endast de anställda och upprätthållare vars arbetsuppgifter kräver det har tillgång till personuppgifterna i registret. För användning av systemen krävs åtminstone inmatning av ett personligt användarnamn och lösenord. Den personuppgiftsansvarigas anställda är bundna av ett sekretessavtal gällande personuppgifter. Systemen finns i låsta lokaler inom EU-området, som obehöriga inte har tillträde till.

Material som behandlas manuellt förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

 

13. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Den personuppgiftsansvariga har rätt att ändra dataskyddsbeskrivningen. Information om ändringarna läggs ut på Kopiostos webbplats.

TILL FRAMSIDAN