Kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta taiteen perusopetukseen saaville oppilaitoksille. Myös kaikki Suomen yliopistot ja korkeakoulut ovat hankkineet Kopioston kopiointiluvan. Muiden oppilaitosten tulee hankkia kopiointiluvat itse. Lähes kaikilla oppilaitoksilla on Kopioston kopiointilupa.

Kopioston luvalla saa kopioida ja digitoida lähes kaikenlaisia julkaisuja, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kopioitua aineistoa voi ottaa osaksi omaa opetusmateriaalia, koetta tai oppilaitoksen pääsykoetta sekä jakaa oppilaille muun opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa aineistoja netistä tai muusta digitaalisesta lähteestä opetusta ja tutkimusta varten. Aineistoja saa jakaa oppilaille suljetussa verkossa niin, että se on sen opetusryhmän saatavilla, jolle aineisto on tarkoitettu.

Digitaalinen kopiointi ja käyttö

Kopioston kopiointiluvalla saa skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida ja tulostaa tekstiä ja kuvia avoimilta internetsivustoilta. Kopioston lupa mahdollistaa lisäksi aineistojen välittämisen etäopetuksen yhteydessä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

Luvan mukaisesti saa tulostaa digitaalisessa muodossa julkaistua tai julkistettua aineistoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi internetistä tapahtuvaa tulostusta kuten verkkolehtien artikkeleita tai digitaalisessa muodossa olevien julkaisujen kuten sähköisten opettajan oppaiden tai muiden oppimateriaalien tulostamista.

Skannatun tai internetistä kopioidun aineiston voi kopioida tai tallentaa osaksi itse laatimaansa opetusmateriaalia tai muun opetusmateriaalin täydentämiseksi. Aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan, mukaan lukien loppukuulustelu. Peruskouluissa kopioitu aineisto saa olla tallennettuna suljetussa verkossa lukuvuoden ajan. Lukiossa kopioitu aineisto saa olla oppilaiden saatavilla koko opiskelijen ajan, kuitenkin korkeintaan neljä vuotta. Kopioidut aineistot saavat olla vain sen opetusryhmän saatavilla, joille ne on tarkoitettu. Opettaja voi säilyttää kopioimansa ja tallentamansa aineiston myöhempää käyttöään varten siten, että ne ovat hänen itsensä saatavilla.

Valokopiointi

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida otteita lähes kaikentyyppisistä julkaisuista kuten kirjoista, lehdistä tai nuotteja ja laulun sanoja opetuskäyttöön. Myös opettajan oppaat kuuluvat luvan piiriin. Lupa kattaa niin koti- kuin ulkomaisetkin julkaisut.

Tarkista sallitun kopioinnin ja skannaamisen sivumäärät per julkaisu Kopioston verkkosivuilta. Kopiointia koskee 20-20 perussääntö: samasta julkaisusta saa kopioida korkeintaan 20 %, ei kuitenkaan enempää kuin 20 sivua ja samalta verkkosivustolta saa kopioida korkeintaan 20 kuvaa tai A4-kokoista sivua. Kopioston luvalla saa kuitenkin sivumäärästä riippumatta kopioida kokonaisen artikkelin tai esitteen tai vastaavan pienpainatteen, kuitenkin enintään 20 artikkelia samasta lehdestä. Nuotteja saa kopioida korkeintaan 10 sivua samasta julkaisusta.

Kopiointiluvalla ei saa kopioida tehtävä- ja ratkaisukirjoja, kustantajan digitaalisia oppimateriaaleja, digitaalisia nuotteja eikä digitaalisia standardeja tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt. Kopiointilupa ei koske av-materiaaleja, kuten videoita, musiikkia, tietokoneohjelmia ja -pelejä, tietokantoja eikä CC-lisenssillä jaettuja teoksia.

Kun teosta käytetään, tulee tekijän nimi ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä.

Julkaisujen kopiointimerkinnät

Julkaisuissa saattaa olla erilaisia kopioinnin kieltäviä merkintöjä. Ellei kieltoa ole ilmoitettu Kopiostoon, saa näitäkin teoksia kopioida opetuskäyttöön tämän sivuston ohjeiden mukaisesti. Teoskohtaisia kieltoja ei juuri ole tehty. Voimassaolevan listan kieltoilmoituksista voit tarkastaa Kopioston verkkosivuilta.

Kuva- ja tekstimateriaalin muokkaaminen opetuksessa

Materiaalia saa kopiointiluvalla myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata käytettävissä olevan tilan mukaan, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä selkeyttämään ilmaisua, kuvaan voi lisätä nuolen tai ympyröidä jonkun yksityiskohdan hahmottamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Muokattu materiaali voidaan näyttää luokassa läsnä olevalle opetusryhmälle. Opiskelija tai opettaja saa tallentaa sen myös muistitikulle tai vastaavalle tallennusalustalle.

Muokattua materiaalia ei saa jakaa verkossa. Teosten muuntelu Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa.

Etä- ja verkko-opetus

Etäopetusta varten opetustilanteesta saa tehdä tallenteen, joka voidaan välittää opiskelijoille oppilaitoksen suljetussa tietoverkossa. Tallenteelle voidaan tallentaa opetustilanteessa esitetyt ja näytetyt teokset, lukuun ottamatta musiikkia ja av-teoksia. Tallenne saa olla sen opetusryhmän saatavilla, jolle luento ja tallenne on tarkoitettu.

Etäopetusta varten saa kopioida rajoitetusti myös tehtäväkirjoja. Opiskelija saa kopioida tehtäväkirjaan laatimansa vastauksen lähetettäväksi opettajalle tarkistettavaksi. Opiskelijalla on kuitenkin oltava hallussaan kyseinen tehtäväkirja. Tehtäväkirjasta ei saa kopioida muita osia kuin niitä, joihin vastaus on laadittu. Opettaja saa kopioida vastaavasti myös ratkaisukirjaan sisältyvän mallivastauksen lähetettäväksi oppilaalle.

Kopiointi tieteellistä tutkimusta varten

Korkeakoulujen kopiointiluvalla saa tieteellistä tutkimusta varten skannata tai kopioida avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- tai tekstiaineistoa tutkimuksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista.

Kopioidun aineiston saa välittää tutkimusryhmälle sähköpostilla tai suljetussa verkossa siten, että se on vain tutkimusryhmän saatavilla. Kopioitu aineisto saa olla tutkimusryhmän saatavilla niin kauan, kunnes tutkimus on valmis. Jos korkeakoululla on lakiin tai muihin säännöksiin perustuva velvollisuus säilyttää tutkimusta varten valmistetut kopiot tietyn ajan, digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuina lain tai muun säännöksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämän ajan.

Tiettyä tutkimusta varten valmistetut digitaaliset kopiot voidaan kuitenkin tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten suljettuun verkkopalveluun erillisellä korkeakoulu kanssa tehtävällä sopimuksella. Tällainen sopimus on tehty Tietoarkiston kanssa.

Tutkimuksella tarkoitetaan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tekemää tieteellistä tai taiteellista, ei-kaupallista tutkimusta, selvitystä, opinnäytetyötä tai vastaavaa. Yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella tutkimusta ei katsota kaupalliseksi tutkimukseksi.

Esimerkkejä, miten aineistoja voi hyödyntää kopiointiluvalla opetuksessa

Verkkomateriaali

Historian opettaja voi kopioida toisen maailmasodan päättymisestä kertovia artikkeleita niin suomalaisista, ruotsalaisista ja italialaisista kuin japanilaisistakin lehdistä ja käyttää niitä luokan omassa suljetussa verkkoympäristössä, PowerPoint-esityksissä ja muutoin opetuksessa.

Louvren ja Ateneumin sivuilta tai vaikkapa verkossa olevasta Kansallisgalleriasta voi kuvaamataidon kurssille hakea kuvia tarvittavista taideteoksista ja kopioida ne omaan esitykseen ja kuvaamataidon tunnille inspiraation lähteeksi.

Englannin kielen tunnilla oppilaat voivat hyödyntää New Yorkin verkkolehtiä tehdessään projektityötä esimerkiksi Broadwayn musikaaleista kopioimalla lehdistä ja verkkosivuilta artikkeleita tai kuvia omaan projektityöhönsä.

Oppilas voi kopioida kuvia, karttoja, taulukoita ja tilastoja kaupunkien, kuntien, matkailutoimistojen ja muiden palveluntarjoajien ilmaisilta verkkosivuilta, kun hän tekee projektityötä valitsemastaan Suomen kaupungista.

Digabin Abitti koejärjestelmään opettaja voi harjoittelukoetta tehdessään kopioida verkkolehden artikkelin ja siihen liittyvät taulukot tai sarjakuvan abiryhmälle yo-koeharjoittelutehtävän lisäaineistoksi.

Verkkolehdestä voi myös kopioida mainoksia mediataidon kurssille arvioitavaksi.

Painetut julkaisut

Eri aikakausien tietokirjoista voi digitoida osia ja tutkia, miten samaa aihetta on käsitelty eri aikoina materiaaleissa; esimerkiksi miten vitamiineja on käsitelty eri vuosikymmeninä.

Tapahtumatuotannon opiskelussa opettaja voi hyödyntää erilaisten festivaalien ja tapahtumien kotisivuilla olevia kuvia ja tekstejä.  Opiskelussa voidaan esimerkiksi tallentaa sivuilta kuvia ja tekstiä suljetulle kurssialustalle ja arvioida, miten järjestäjä on onnistunut tuomaan nettisivuilla tapahtuman luonteen esille.

Lehdestä voi skannata artikkelin, kuvan, sarjakuvan, taulukon jne. ja sijoittaa sen suljettuun oppimisympäristöön tai osaksi omaa opetusmateriaalia kuten PowerPoint esitystä.

Kirjailijan eri kirjoista voi skannata sivuja ja esimerkiksi antaa oppilaille tehtäväksi arvioida tekstiotteiden perusteella, miten kirjailija on kehittynyt tai vertailla eri tyylilajeja tai eri aikakausien kirjoituksia keskenään.

Musiikkioppikirjasta tai nuottivihkosta voi skannata laulunsanat ja nuotit ja heijastaa ne datatykillä esimerkiksi luokan seinälle tai kevätjuhlassa juhlasalin seinälle.