Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar det skapande arbetet och dess upphovspersoner. Upphovsrätt får verk som överskrider verkströskeln, dvs. som är tillräckligt självständiga och originella resultat av intellektuellt skapande. Det avgörs från fall till fall om verkströskeln har överstigits.

Verket kan vara litterärt, konstnärligt eller muntligt. Verken kan vara till exempel tonsättningar, skriftliga och muntliga framställningar, fotografier, datorprogram, spel, pjäser, filmer, koreografier, teckningar, målningar, byggnader samt konstindustriella produkter eller konsthantverksalster.

Upphovsrättslagen skyddar förutom verk även vissa andra material. Det här skyddet kallas närstående rätt. Närstående rättigheterna kan skydda framställningar av verk eller folktraditioner, ljud- och bildupptagningar, tidningspublikationer, fotografier som inte överskrider verkströskeln, databaser och kataloger samt radio- och tv-sändningar. I motsats till upphovsrätten krävs det inte att objekten som skyddas av närstående rättigheter är originella.

Upphovsrätten uppstår när ett verk skapas. Upphovsrättens skydd börjar automatiskt när alstret skapas. För att få skydd krävs ingen registrering. Verkets upphovsperson eller innehavaren av en närstående rättighet har rätt att bestämma om utnyttjandet av arbetet.

Mer information om upphovsrätt hittar du i Kopiraittila och på webbplatsen för Upphovsrättens informations- och övervakningscentral.

Mer information om närstående rättigheter hittar du i Kopiraittila och på webbplatsen för Upphovsrättens informations- och övervakningscentral.