5.3.2019

Verkkoaineistot ja videot suosittuja opetuksessa – tekijänoikeudet askarruttavat opettajia

Opetushallitus ja Kopiosto selvittivät syksyllä 2018 digitaalisten aineistojen käyttöä opetuksessa, opettajien itse laatimien materiaalien jakamista sekä opettajien tekijänoikeustietämystä. Selvitys osoitti, että erityisesti verkkomateriaalien käyttö on lisääntynyt opetuksessa. Tekijänoikeuksista opettajat toivovat lisää tietoa.

Selvityksessä tarkasteltiin, mitä ja miten digitaalisia materiaaleja käytetään opetustyössä ja miten opettajat käyttävät omia ja muiden tekemiä opetusmateriaaleja. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä tarpeita opettajilla on tekijänoikeustietämyksen suhteen ja miten luparatkaisuja ja palveluita voidaan kehittää vastaamaan opettajien tarpeita.

Selvitykseen vastasi lähes 500 opettajaa peruskouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Selvitykseen vastanneet saattavat olla hieman digiorientoituneempia, koska kyselylinkkiä jaettiin myös erilaisissa tieto- ja viestintätekniikkaan painottuneissa sosiaalisen median ryhmissä.

Digitaalisen aineiston käyttö monipuolistunut

Digitaalisia laitteita, sisältöjä ja erilaisia sovelluksia sekä sosiaalista mediaa hyödynnetään opetuksessa laajasti. Lähes kaikki vastaajat kaikilla koulutusasteilla käyttävät opetuksessa tietokonetta ja videotykkiä päivittäin. Peruskouluissa ja lukioissa lähes 90 % käyttää myös dokumenttikameraa päivittäin.

Digitaalista materiaalia käyttivät lähes kaikki vastaajat kaikilla oppilaitosasteilla. Peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa käytetään eniten netissä saatavilla olevia maksuttomia materiaaleja. Peruskouluissa ja lukioissa näiden lisäksi käytetään lähes yhtä paljon kustannettuja sähköisiä oppimateriaaleja. Ammatillisessa oppilaitoksessa kustannettujen sähköisten oppimateriaalien sijasta käytetään enemmän itse tehtyjä digitaalisia materiaaleja.

Videoiden ja muiden audiovisuaalisten materiaalien käyttö on lisääntynyt opetuksessa merkittävästi. Yli 80% vastaajista käyttää audiovisuaalisia materiaaleja opetuksessa. Etenkin YouTuben ja Yle Areenan käyttö on lisääntynyt viime vuosina kaikilla koulutusasteilla.

Opetuksessa digitaalisia sovelluksia ja muita digitaalisia työkaluja käyttää yli 70 % peruskoulujen ja lukioiden vastaajista. Ammatillisessa oppilaitoksessa käytettiin digitaalisia sovelluksia opetuksessa muihin oppilaitosasteisiin verrattuna vähemmän. Yleisimmin käytettyjä sovelluksia olivat Kahoot, Padlet, Googlen sovellukset, kuten Google Docs ja Google Drive, iMovie, Quizlet, Ekapeli ja Geogebra.

Sosiaalisen median palveluita käytetään muun muassa aineistojen ja ideoiden etsimiseen, tiedon jakamiseen ja soveltaviin tehtäviin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opettavista vastaajista lähes 70 % ja peruskouluissakin opettavista lähes puolet käyttää sosiaalisen median palveluita työssään. YouTube oli kaikissa oppilaitosasteissa suosituin palvelu.

Itse tehtyä materiaalia valmiin opetusmateriaalin lisäksi

Itse tehtyä tai koottua materiaalia hyödynnetään päivittäin erityisesti ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa. Perusopetuksessa itse tehtyä materiaalia käytettiin harvemmin, mutta lähes 75 % peruskoulussa opettavista vastaajista kuitenkin käyttää itse tehtyä materiaalia vähintään kerran viikossa. Omaa materiaalia tehdään pääasiassa silloin, kun tarjolla ei ole valmista materiaalia.

Yli 60 % peruskoulussa ja ammatillisessa oppilaitoksessa ja 75 % lukiossa opettavista vastaajista liittää itse tekemiinsä opetusmateriaaleihin muiden tekemiä aineistoja, kuten kuvia, lehtiartikkeleita, otteita kirjoista, musiikkia ja liikkuvaa kuvaa.

Noin puolet vastaajista jakoi itse tekemäänsä materiaalia muiden opettajien käyttöön. Itse tehtyä materiaalia jaetaan mieluiten oman oppilaitoksen sisällä muille kollegoille. Sen sijaan verkossa omaa materiaalia jaetaan harvemmin muille.

Käyttöoikeudet, sääntöjen määrä ja asenteet tekijänoikeuksia kohtaan aiheuttavat päänvaivaa

Tekijänoikeudellisia ongelmia opetuksessa oli kokenut 28 % peruskoulussa opettavista, 41 % lukiossa opettavista ja 22 % ammatillisissa oppilaitoksissa opettavista vastaajista. Kuten aikaisemmassakin vuonna 2015 tehdyssä selvityksessä havaittiin, ne vastaajat, jotka olivat osallistuneet tekijänoikeuskoulutuksiin, kokivat muita vastaajia useammin tekijänoikeudellisia ongelmia.

Yleisimmät opettajien kohtaamat tekijänoikeudelliset ongelmat liittyvät käyttöoikeuksiin, sääntöjen paljouteen ja tiedon puutteeseen sekä asenteisiin tekijänoikeuksia kohtaan.

Käyttöoikeuksiin liittyviä ongelmia kohdattiin etenkin YouTube-videoiden, elokuvien ja kuvien kohdalla. Vastaajilla oli vaikeuksia tietää, mitä on sallittua näyttää ja mitä ei.

Tekijänoikeuteen liittyviä sääntöjä koetaan olevan liian paljon ja niitä pidetään epäselvinä, minkä takia niitä on vaikea noudattaa ja muistaa. Osittain ongelman koettiin johtuvan myös tiedon, ajan ja määrärahojen puutteesta.

Monet vastaajista kokevat tekijänoikeudet tärkeiksi ja haluavat noudattaa niitä. Jossain määrin näkyy kuitenkin myös välinpitämättömyyttä. Opettajien ja oppilaiden kerrottiin tietävän tekijänoikeuksista, mutta käytännössä näistä säännöistä ei välitetty. Tästä johtuen sekä opettajille että oppilaille toivottiin asennekasvatusta.

Koulutukset ja verkkosivut koetaan parhaiksi kanaviksi saada tietoa tekijänoikeuksista. Opettajat hyödyntävät aiempaa enemmän nettisivuja tekijänoikeustiedon etsimiseen. Ajanpuutteen ja tiedonpaljouden vuoksi vastaajat toivoivatkin, että kaikki tarvittava tieto löytyisi yhdeltä verkkosivustolta.

Lue lisää: Materiaalit ja tekijänoikeudet opetuksessa

Takaisin