24.11.2021

Tekijänoikeuslakia uudistetaan

Tekijänoikeuslakiin valmistellaan parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriössä muutoksia. Muutosten taustalla on EU:n tekijänoikeusdirektiivi eli ns. DSM-direktiivi. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syyskuun lopussa ensimmäisen luonnoksen, joka on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Erityisesti luovan alan tekijät ja oikeudenhaltijat sekä tekijänoikeusjärjestöt, Kopiosto mukaan lukien, ovat kritisoineet luonnosta voimakkaasti sekä vaatineet lakiehdotuksen uudelleen valmistelua. Perusteluna on ollut etenkin se, että luonnos oli monilta kohdin direktiivin vastainen ja heikentäisi siten luovan työn tekijöiden oikeuksia.

Lausuntoja luonnoksesta annettiin yhteensä 223 kappaletta. Lausuntojen pohjalta ministeriö muokkaa luonnosta ja laatii varsinaisen lakiesityksensä.

Saako nyt esittää YouTube-videoita opetuksessa?

Lain muutosten taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää, että tekijänoikeuden suojaamia sisältöä tulisi voida käyttää esimerkiksi tiedonlouhinnassa ja opetuksen havainnollistamisessa. Direktiivien tarkoitus on yhtenäistää lainsäädäntöä EU:n sisämarkkinoilla.

Meillä Suomessa on ollut opetuksen ja tutkimuksen osalta hyvä tilanne, koska saatavilla on ollut kattavat käyttöluvat oppilaitoksille ja korkeakouluille. Esimerkiksi tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttö tiedonlouhinnassa korkeakouluissa ja opetuksessa – etäopetus ja digitaalinen käyttö mukaan lukien – on ollut mahdollista jo nykyisillä monipuolisilla luparatkaisuilla. Lupia on kehitetty vuosien aikana ja kehitetään koko ajan vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Kaikissa EU:n jäsenvaltiossa tekijänoikeuslainsäädännön tilanne ei ole ollut yhtä hyvä.

Virkatyönä tehdyssä luonnoksessa esitettiin muutosta nykyiseen tilaan siten, että suljetussa opetustilanteessa saisi käyttää tekijänoikeuden suojaamia teoksia vapaammin, esimerkiksi esittää elokuvia ja verkkovideoita. Koulutusmarkkinoille suunnattuja teoksia ei kuitenkaan ehdotuksen mukaan saisi käyttää kuin tilapäisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Luonnos ei ollut ongelmaton, eikä kaikilta osin käyttäjänkään kannalta oikeusvarma ratkaisu. Käytännössä ehdotettu säännös kaventaisi merkittävästi opettajan nykyisiä mahdollisuuksia kopioida otteita esimerkiksi oppi- ja kurssikirjoista oppijoiden käyttöön. Ehdotettu säännös sisälsi myös useita tulkinnanvaraisia termejä. Näiden tulkinta jäisi viime kädessä tuomioistuimille. Vastuussa olisi tällöin käyttäjä eli opettaja, jos käyttö ei olisikaan ollut tulkinnanvaraisen lainsäännöksen sallimaa.

Luovan alan tekijöiden kannalta ehdotus heikentäisi merkittävästi heidän asemaansa ja talouttaan. Ehdotetussa muodossa säännös ei täytä kansainvälisten sopimusten ja direktiivien edellytyksiä sallituista tekijän yksinoikeuden rajoituksista.

Lainvalmistelu jatkuu vielä ensi keväänä

Varsinaisen lakiesityksen arvioidaan tulevan alku vuonna 2022. Sen jälkeen, eli käytännössä aikaisintaan eduskunnan kevätistuntokauden alussa, alkaa lakiesityksen käsittely eduskunnan valiokunnissa ja eduskunnassa. Mahdollisia muutoksia lainsäädäntöön odotamme siis vielä pitkään.

Takaisin