24.11.2021

Tekijänoikeusbarometri 2021: Suomalaiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeinä

90 % kansalaisista pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Internetin laillisten viihdepalveluiden käyttö on kaiken kaikkiaan lisääntynyt, mutta nuorista peräti neljäsosa kertoo sisällön käyttämisestä laittomasta palvelusta. Tämä selviää uusimmasta Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n Taloustutkimukselta tilaamasta Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään suomalaisten asenteita tekijänoikeuksia ja piratismia kohtaan sekä sisältöjen käyttöä.

Tekijänoikeudet ovat tärkeitä ja tekijänoikeusjärjestöjä tarvitaan

Tuoreimman Tekijänoikeusbarometrin mukaan valtaosa suomalaisista arvostaa luovan alan tekijöitä. Lähes kaksi viidestä (39 %) arvostaa luovan alan tekijöitä paljon ja on kiitollinen heidän tekemästään työstä. Ainoastaan yksi prosentti vastaajista on sitä mieltä, että he eivät arvosta luovan alan tekijöitä.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää tekijänoikeuksia tärkeinä (90 %). Ne koetaan myös selvästi ennemmin mahdollistavina (49 %) kuin rajoittavina (12 %).

Tekijänoikeudet koetaan aiempaa enemmän helppotajuisina (44 %) kuin vaikeatajuisina (22 %). Tämän kysymyksen osalta tulos erosi positiivisella tavalla viime vuodesta, jolloin helppotajuisina tekijänoikeuksia piti pienempi osuus vastaajista (38 %) ja vaikeatajuisina hieman suurempi osuus (26 %).

Tekijänoikeusjärjestöt keräävät luovan alan ammattilaisten puolesta tekijänoikeusmaksuja, jotka ne tilittävät eteenpäin teosten tekijöille, esittäjille, kustantajille ja tuottajille. Valtaosa vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina (yht. 81 %) ja lähes yhtä moni arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla (yht. 80 %). Suomalaisia tekijänoikeusjärjestöjä ovat Kopiosto, Teosto, Gramex, Sanasto, Kuvasto ja Audiovisual Producers Finland – APFI.

Luovan työn tekijälle kuuluu korvaus – myös YouTube-videoista ja opetuskäytöstä

Suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 92 % vastaajista. Eri mieltä tästä asiasta on vain kaksi prosenttia. Vastaajista kaksi prosenttia ei ole samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa.

Useampi kuin neljä viidestä vastaajasta pitää tekijänoikeuskorvauksia tarpeellisena (yht. 84 %). Vain 6 prosenttia suomalaisista pitää tekijänkorvauksia liian suurina, kun taas liian pieninä niitä pitää yhteensä noin kolmannes suomalaisista (32 %).

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien näkemyksiä väitteisiin teosten käytöstä maksettaviin korvauksiin. Esimerkiksi yli kolme neljäsosaa (82 %) on sitä mieltä, että luovan työn tekijöiden tulee saada korvaus myös teostensa kopioinnista ja käytöstä opetuksessa. Eri mieltä tästä väittämästä on vain 7 % vastaajista.

Kolme neljäsosaa (76 %) on puolestaan samaa mieltä siitä, että YouTuben tulee maksaa musiikin sekä videoiden tekijöille ja tuottajille korvauksia samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin sisältöpalveluiden, kuten Spotifyn.

Piratismi on lisääntynyt nuorten keskuudessa

Vastaajista yli puolet (62 %) on itse käyttänyt tai kertoo perheenjäsenen käyttäneen internetin laillista viihdepalvelua. Myös musiikin, elokuvien, tv-sarjojen ja tietokonepelien ostaminen laillisesta internetkaupasta on yleistä: 50 % vastaajista kertoo itse tai perheenjäsenensä tehneen näin viimeisen vuoden aikana.   

Lähes 60 % vastaajista ei hyväksy tekijänoikeuden suojaaman sisällön luvatonta jakamista ja käyttöä. Internetiin luvatta laitettujen sisältöjen lataamisen omaan käyttöön hyväksyy 11 % kaikista vastaajista ja luvattoman jakamisen 5 %. Luvattoman käytön osalta yleisintä on luvatta tarjolla olevan sisällön katsominen, kuunteleminen tai pelaaminen. 

Eniten laittomista teosten käyttötavoista kertovat 15−24-vuotiaat nuoret. Heistä neljäsosa (25 %) on joko itse tai perheenjäsen on katsellut, kuunnellut tai pelannut internetin laittomissa palveluissa olevaa sisältöä. Kaikkien vastaajien osalta vastaava luku oli 9 %. Nuorten myöntämä laittoman sisällön suoratoisto on kasvanut viime vuodesta 8 prosenttiyksikköä.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt viidettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.–25.10.2021 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1144 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Takaisin