Työnantajan oikeus opettajan tekemään aineistoon

Tekijänoikeus ei yleensä siirry tekijältä työnantajalle suoraan. Tekijänoikeus siirtyy työntekijältä työnantajalle yleensä vain sopimuksella, joka voi olla myös työsopimus tai työehtosopimus. Eräissä tapauksissa myös se, että tekijä ei puutu siihen, että työnantaja käyttää hänen teoksiaan voi riittää työnantajan käyttöoikeuden syntymiseen. Tällöin puhutaan nk. hiljaisesta sopimisesta.

Työtehtävien hoidon yhteydessä laadittuihin teoksiin sovelletaan usein periaatetta, että työnantajalla on oikeus käyttää niitä normaalin toimintansa yhteydessä. Muut tekijänoikeudet säilyvät kuitenkin tekijällä. Opettajan työsuhteen ulkopuolella tekemään aineistoon työnantajalla (oppilaitoksella) ei ole normaaliin toimintaansa liittyvää käyttöoikeutta.

Ei kuitenkaan ole aihetta olettaa, että esimerkiksi opettajan omaa opetustaan varten laatiman aineiston tulisi olla ilman muuta kaikkien opettajien käytettävissä. Opettajien työtehtävien hoitamiseen ei yleensä kuulu oppimateriaalin tekeminen muiden opettajien käyttöön. Jos oppilaitos tai kollegat haluavat käyttää toisen opettajan laatimaa aineistoa, tulee tästä sopia erikseen. Sama koskee verkkoon tuotettua oppimateriaalia, myös sitä koskevien oikeuksien siirtymisestä tai materiaalin käytöstä on sovittava erikseen. Oppilaitos ei siten voi määrätä aineiston käytöstä, esimerkiksi velvoittaa opettajaa säilyttämään materiaalinsa verkossa muiden opettajien käyttöä varten.

Opettaja voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa teokseen kokonaan tai osittain. Opettaja saa itse päättää millä ehdoilla hän antaa materiaalinsa muiden käyttöön. Opettaja voi esimerkiksi sopia, että oman oppilaitoksen kollegat saavat käyttää opetuksessaan hänen tekemäänsä materiaalia, mutta toisten oppilaitosten opettajat eivät. Opettaja saa myös kieltää kollegaansa tai oppilaitosta käyttämästä tekemäänsä tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Opettajalla ei myöskään ole velvollisuutta luovuttaa aineistoa korvauksetta tai avoimesti jakoon esimerkiksi cc-lisenssillä. Opettaja saa itse päättää, jos haluaa jakaa aineistonsa cc-lisenssillä.

Tekijän nimi tulee mainita, kun hänen teostaan käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajan nimi on ilmoitettava, kun hänen tekemäänsä aineistoa käytetään.

Opettajalla on tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, joka ylittää teoskynnyksen.

Luennon ja luennoitsijan tekijänoikeussuoja

Tekijällä on lähtökohtaisesti yksinoikeus teokseen, myös suulliseen esitykseen, jos se on riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Tekijäoikeuslain 14 § 2 momentti sallii ilman erillistä lupaa opettajan tai oppilaan esittämän teoksen tallentamisen opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten opettajan luentoesitys voidaan tallentaa tilapäistä käyttöä varten opetustoiminnassa.  Kaikenlainen muu käyttö, kuten tallennetun esityksen myöhempi muu käyttö tai pysyvien toimintamallien mukainen käyttö, esim. etä- tai verkkoluentojen välittäminen, edellyttää tekijän eli opettajan lupaa. (TN2006:11)