Toisen tekemän aineiston hyödyntäminen omassa materiaalissa

Kokonaan itse tekemäänsä aineistoa voi kopioida rajoituksetta. Jos joku toinen on osallistunut saman aineiston tekemiseen, tarvitaan kopiointiin myös hänen suostumuksensa, tai jos aineistossa on käytetty toisten tekemiä teoksia, tulee niiden kopioimiseen olla oikeudet.

Toisten tekemien teosten hyödyntämisen eri tapoja

Kun opettaja käyttää oman aineistonsa osana muiden tekemiä teoksia, kuten kuvia, graafisia esityksiä tai artikkelia, on käyttöön oltava useimmiten lupa.  Teoksia saa käyttää ilman lupaa, kun kyseessä on siteeraus eli toisen teoksen jonkin osan käyttö oman teoksen sisällä havainnollistamassa käsiteltävää asiaa tai teemaa. Kuvien siteerausoikeus on kuitenkin hyvin kapea.

Kopioston luvalla saa kopioida ja tallentaa osia julkaisuista ja kuva- ja tekstiaineistoa verkosta osaksi omaa opetusmateriaalia sekä tallentaa ja esittää tv-ohjelmia opetuksessa. Jos keskitettyä luparatkaisua ei ole, tulee lupa kysyä suoraan oikeudenomistajilta.

Kopioston kopiointiluvalla voi kopioida verkosta kuvia ja tekstiä osaksi omaa materiaalia.

Oikeudenhaltija on myös voinut sallia aineistonsa käytön jollakin avoimella lisenssillä, esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Tällaista aineistoa saa käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Sähköisiä oppimateriaaleja koskee yleensä käyttö- tai lisenssiehdot, joissa määritellään sallitut käyttötavat. Opettaja voi käyttää näitä aineistoja käyttöehtojen mukaisesti.

Kun käyttää toisen tekemiä teoksia, tulee tekijän nimi ja lähdeviittaukset tehdä hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi valokuvan yhteyteen tulee merkitä valokuvaajan nimi tai kopioituun lehtiartikkeliin lehden nimi, julkaisupäivä ja artikkelin kirjoittajan nimi.

Muista mainita tekijän nimi ja tehdä lähdeviittaukset.

On hyvä muistaa, että tietoa, ideaa, periaatteita ja menetelmiä saa aina käyttää. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei teoksen sisältämää tietoa tai ideaa. Näitä saa kuka tahansa vapaasti hyödyntää, kunhan toisen tekemää teosta ei ole jäljitelty orjallisesti.

Vapaa muuntelu

Tekijänoikeuslain mukaan saa myös tehdä ns. vapaan muunnoksen ilman alkuperäisen tekijän suostumusta. Vapaa muuntelu tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että jonkun toisen aikaisemmin tekemää teosta käytetään inspiraation lähteenä ja teosta muuntelemalla luodaan kokonaan uusi itsenäinen ja omaperäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen.

Saako opettaja kopioida laskutehtäviä ja vastauksia työkirjasta ja jakaa niitä valokopioina tai sähköisellä oppimisalustalla oppilaille?

Yksittäinen harjoitustehtävä voi olla tekijänoikeuden suojaama teos vain, jos se ylittää teoskynnyksen eli on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan 2012:1, ettei yksittäinen matemaattinen laskutehtävä ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen.

On kuitenkin huomattava, että tehtäväkirja, opintomoniste tai muu aineisto, joihin tehtävät on koottu, voi saada kokonaisuutena teossuojaa ja sen tai sen osan kopioimiseen ja käyttöön opetuksessa tai osana omaa materiaalia tarvitaan lupa. Kopioston kopiointiluvat eivät koske työ-, harjoitus- ja vastauskirjoja. Työ- ja harjoituskirjojen kopioimiseen ja jakamiseen oppilaille sähköisellä oppimisalustalla tulee hankkia lupa kustantajalta.

Opettaja haluaisi myös muokata työkirjassa olevia harjoituksia. Saako hän tehdä sen ilman lupaa?

Jos yksittäinen tehtävä ja tehtävänanto eivät ylitä teoskynnystä, voi niitä muokata vapaasti. Teoskynnyksen ylittäviä tehtäviä ei saa muokata ilman tekijän lupaa.

Saako opettaja skannata teknisiä piirroksia oppikirjasta ja liittää ne osaksi omaa PowerPoint-esitystään?

Jos selittävät piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia itsenäisiä ja omaperäisiä ratkaisuja niin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta, ei teoskynnys ylity ja piirroksia voi kopioida vapaasti. Jos piirrokset ovat niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyy, niiden kopioimiseen ja käyttämiseen tarvitaan lupa.
Selittävien piirustusten teoskynnys on asetettu melko korkealle. Esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi.

Joka tapauksessa Kopioston kopiointiluvalla opettaja saa skannata kuvia oppikirjasta ja liittää osaksi omaa opetusmateriaaliaan oppitunnilla käytettäväksi.