Mikä on teos

Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Teos voi olla kirjallinen tai taiteellinen. Teos voi olla kaunokirjallinen tai selittävä, kirjallinen tai suullinen esitys, näyttämöteos tai sävellysteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataideteos. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan teos voi ilmetä missä tahansa muodossa.

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit ja runot. Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta, graafista tai plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. Sen sijaan lait, asetukset ja viranomaisten päätökset eivät saa tekijänoikeussuojaa.

Kuvataideteoksia ovat esimerkiksi maalaukset, piirrokset ja veistokset.

Tekijänoikeudella ei anneta yksinoikeutta ideaan, tietoon tai periaatteeseen, vaan teoksessa ilmenevään omaperäiseen ja luovaan ilmenemismuotoon.

tekijänoikeuslaki 1 §

Teoskynnys

Jotta luovan työn tulos voisi saada teossuojaa, sen täytyy yltää teostasoon eli olla omaperäinen ja itsenäinen. Puhutaan teoskynnyksen ylittymisestä. Laatua tai taiteellisuutta ei vaadita. “Huono” tai “ruma” teos voi myös saada suojaa, jos se on tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen luovan työn tulos. Teoskynnyksen ylittyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tavanomaisena kriteerinä on pidetty, että kukaan toinen samaan työhön ryhtyessään ei päätyisi samaan lopputulokseen.

Suojaa saadakseen teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen.

Teostason ylittymistä on arvioitu eri tavoin teoslajista riippuen. Kirjallisten ja kuvataiteen teosten kohdalla teostaso on ollut melko alhainen. Lyhytkin runo tai iskulause on voinut saada tekijänoikeussuojaa.

 

Lumiveistos ja hiekkapatsas

Lumiveistos ja hiekkaan tehty patsas voivat olla tekijänoikeuden suojaamia teoksia, vaikka ne eivät olekaan pysyviä.

Laulun säe, sanapari, lause

Laulun säe tai lause voi olla riittävän itsenäinen ja omaperäinen, ja näin ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan (TN2010:2), että Peppi Pitkätossu -laulun sanapareja ”vinksin vonksin” ja ”heikun keikun” on pidettävä itsenäisinä ja omaperäisinä. Kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessä ei päätyisi samaan lopputulokseen. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kyseinen laulun säe on tekijänoikeudella suojattu ja sen käyttäminen sellaisenaan tai muunnetussa muodossa edellyttää tekijänoikeuden haltijan lupaa. Laulun nimi Tipi-tii puolestaan ei saanut tekijänoikeussuojaa (TN2011:3).

Käyttötaiteen esine

Käyttötaiteen tuotteille, kuten huonekaluille ja vaatteille, on ominaista tietty muoto, joka määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Tämän vuoksi käyttötaideteosten tekijänoikeussuojan myöntämiseen on suhtauduttu pidättyväisesti ja teoskynnys on asettunut melko korkealle. Monille käyttötaiteen esineiden suojaksi soveltuu paremmin mallioikeus.

Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN2003:4 katsonut, että tekstiilitöissä tekijän omaperäinen ja persoonallinen panos voi näkyä tekstiilin kuvioinnissa, värityksessä ja materiaalien valinnoissa. Jos nämä valinnat tekevät teoksesta itsenäisen ja omaperäisen siten, ettei kukaan toinen päätyisi samaan lopputulokseen samaan työhön ryhtyessään, voi taidekäsityö saada tekijänoikeussuojaa.

Selittävä piirustus

Selittävien piirustusten teoskynnys on oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa asetettu melko korkealle. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN2004:2 katsottiin, että digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja järjestelmäkartta eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jota tekijänoikeussuojan saamiseksi vaaditaan.

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi. Piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta.