15.10.2018

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket. Studentexamensnämnden, Utbildningsstyrelsen och upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Apfi har ingått ett avtal om användningen av gamla studentexamensprov i undervisningen.

Examina-tjänseten finns på adressen www.examina.fi

Studentexamensnämnden har, enligt lagen om upphovsrätt, tillstånd att använda vilka publicerade verk som helst i studentexamensproven. Lagen tillåter dock inte att provuppgifterna och det material som hänger ihop med dem publiceras till exempel på webben efter provet. För att publicera eller annars använda provuppgifterna och det material som hör till dem behövs tillstånd av upphovsmännen och dem som innehar rättigheterna till materialet. ”På grund av detta har Studentexamensnämnden inte tidigare publicerat studentexamensuppgifter på webben, vilket har försvårat användandet av speciellt uppgifter ur de digitala proven i undervisningen”, konstaterar Studentexamensnämndens generalsekreterare Tiina Tähkä.

”I studentexamensproven finns en stor mängd upphovsrättskyddat material av olika slag, till exempel fotografier, bilder av konstverk, tidningsartiklar, utdrag ur romaner och faktalitteratur, dikter och sånglyrik. I de nya digitala proven kan det även ingå audiovisuellt material. På grund av detta behövs upphovsmännens och upphovsrättsinnehavarnas tillstånd för att sprida proven och provuppgifterna på webben. Det är en fin sak att vi har kunnat möjliggöra användningen av provuppgifterna i undervisningen med tillstånd av upphovsmännen och upphovsrättsinnehavarna”, säger licenseringschef Kirsi Salmela från Kopiosto.

”I och med detta avtal kan man i gymnasierna nu smidigare använda gamla studentexamensprov i undervisningen, gläder sig Tähkä. ”Lärarna och studerandena kan nu bekanta sig med autentiska prov och det material som ingår i proven, och få en uppfattning om vad som väntas av dem. Tidigare har nämnden endast publicerat beskrivningar av goda svar på sin webbplats. Dessa har inte ensamma gett en klar helhetsbild av hur uppgifterna och materialet i proven har sett ut. Detta avtal utgör ett långt och efterlängtat steg framåt.”

Höstens studentexamensprov finns redan i Examina

Examina utgör en oerhörd källa av gamla prov. I tjänsten finns gamla studentexamensprov från och med 2006. Nästan allt mediamaterial som funnits med i proven, som till exempel tidningsartiklar, dikter, textutdrag, fotografier, videor och hörförståelseinspelningar finns med. De senaste proven från studentexamen denna höst finns också med tillsamman med det material som ingick i dem. Hörförståelseinspelningar och gamla prov med tillhörande material har lagts till i tjänsten under höstens lopp.

Lärarna kan söka och ladda ned prov och material i Examina-tjänsten och använda dem i sin undervisning. I ett senare skede är det meningen att även Abitti-versioner av hela studentexamensprov ska finnas tillgängliga i Examina. Abitti är Studentexamensnämndens kursprovsystem i vilket lärarna kan anordna digitala prov för gymnasiestuderanden och kommande examinander.

Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av identifieringstjänsten MPASSid. Utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, bör gå med i MPASSid-tjänsten, varefter lärarna kan logga in till Examina med sina egna identifieringsuppgifter för Wilma, OpinSys eller andra tjänster som är kompatibla med MPASSid. Mer information om MPASSid och hur man går med i den finns på webbadressen www.mpassid.fi/svenska.

Tillbaka