Moraliska rättigheter

De moraliska rättigheterna har två huvudelement: faderskapsrätten och respekträtten.

Faderskapsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven som skapare av verket i samband med användandet. Enligt god sed ska namnet anges vid framställning av verksexemplar eller när verket tillgängliggörs för allmänheten, till exempel genom att förevisa det offentligt. Detaljerade bestämmelser om hur och var namnet ska meddelas finns inte. Namnet ska anges i det sammanhang där det vid varje tillfälle är naturligt att meddela det.

Respekträtten innebär att verket inte får ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

upphovsrättslagen 3 §

Upphovsmannens namn ska nämnas när verket används.