Vad är närstående rättigheter

I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten. Dessa kallas närstående rättigheter. De närstående rättigheterna skyddar framträdande artister och deras framträdanden, musikproducenter, filmproducenter, tillverkare av kataloger och databaser, radio- och TV-företag samt fotografer.

De närstående rättigheterna påminner om upphovsrätten på många sätt. Den största skillnaden är i längden på skyddstiden. Dessutom förutsätts inte att kravet på självständighet och originalitet uppfylls för att få närstående rättigheter.

Till exempel kopiering av ljudinspelningar och filmer, offentligt framförande av ljudinspelningar direkt från inspelningen eller genom radio, samt kopiering och användning av fotografier omfattas av skyddet av de närstående rättigheterna. Att kopiera och använda ljudinspelningar, bildinspelningar, fotografier, kataloger och databaser krävs därmed tillstånd av personen som har de närstående rättigheterna.

upphovsrättslagen kapitel 5

Kataloger och databaser

Omfattande databaser, tabeller och kataloger kan åtnjuta katalog- och databasskydd. Skyddet är betydligt snävare än den egentliga upphovsrätten och skyddet gäller under kortare tid. Katalogskyddet är i kraft 15 år efter året som arbetet blev färdigt. Om arbetet gjordes tillgängligt för allmänheten första gången vid en senare tidpunkt än när det slutfördes (dock inom 15 år), räknas den 15-åriga skyddstiden från den tidpunkten.

Skyddet gäller t.ex. kataloger, tabeller och annat sådant arbete där en stor mängd data har sammanställts, samt databaser som har krävt en betydande insats vid insamling eller presentation av data. Tanken är att skydda insamlingsarbetet, inte data eller fakta i kataloger eller databaser.

Ordlistor i läroböcker

Högsta domstolen har i sitt prejudikat (HD: 2005: 43) bestämt att ordlistor i läroböcker inom språkämnen är skyddade av upphovsrätten, även om enskilda ord inte i allmänhet åtnjuter skydd av upphovsrätt. Ordlistorna anses skapa en undervisningshelhet tillsammans med textstyckena.

Valet av vilka ord ska användas i verket och inkluderas i ordlistan förutsätter granskning av många olika frågor av upphovsmännen. De måste särskilt uppmärksamma de språkliga färdigheterna som studerandena som använder sig av läroböckerna innehar samt deras förmåga att lära sig ord av olika svårighetsgrader. Upphovsmännen måste bestämma vilka ord som lärs i texten och i vilket skede det är pedagogiskt korrekt att för första gången använda ett visst ord. Ordlistorna är därmed inte enbart ordlistor som mekaniskt samlats in, utan uttrycker som en del av verket upphovsmannens originalitet och kreativitet. Av denna orsak åtnjuter de skydd av upphovsrätten.