Vad är ett verk

Ett verk

Objektet för upphovsrätten är ett verk som skapats av en människa. Verket kan vara litterärt eller konstnärligt. Verket kan vara en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett sceniskt eller musikaliskt verk, ett filmverk, fotografiskt verk eller annat bildkonstverk. Denna lista är inte uttömmande: ett verk kan ha vilken form som helst.

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller och dikter. Enligt upphovsrättslagen anses även kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram. Lagar, förordningar och myndighetsbeslut har dock inte något upphovsrättsskydd.

Bildkonstverk är t.ex. målningar, teckningar och skulptur.

Med upphovsrätten avses inte ensamrätt till en idé, kunskap eller principer, utan det unika och kreativa uttrycket av dessa som framkommer i verket.

upphovsrättslagen 1 §

Verkströskeln

För att ett resultat av skapande arbete ska få skydd som verk måste det nå en viss verkshöjd, dvs. vara originellt och självständigt. Man talar om att överstiga verkströskeln. Det krävs varken kvalitet eller konstnärlighet. Ett ”dålig” eller ”fult” verk kan också bli skyddat, om det är ett resultat av ett självständigt och originellt skapande arbete. Ifall verkströskeln har överstigits fastställs från fall till fall. Ett typiskt kriterium har varit att ingen annan som inleder samma arbete skulle nå samma slutresultat.

För att åtnjuta skyddet ska verket vara självständigt och originellt.

Överstigandet av verkströskeln utvärderas på olika sätt beroende på typen av verk. Vad gäller litterära verk och verk inom bildkonsten har verkströskeln varit tämligen låg. En kort dikt eller slogan har kunnat åtnjuta upphovsrättsskydd.

En snöskulptur och en staty av sand

En snöskulptur eller en staty av sand kan vara verk skyddade av upphovsrätten trots att de inte är permanenta.

En vers eller mening

En vers eller mening i en sång kan vara tillräckligt självständig och originell för att överstiga verkströskeln. Upphovsrättsrådet har i ett utlåtande (2010:2) att vissa strofer i den finska översättningen av Pippi Långstrumps signaturmelodi (”vinksin vonksin” och ”heikun keikun”) kan anses vara självständiga och originella. Ingen annan som skulle utföra motsvarande arbete skulle nå samma slutresultat. Enligt upphovsrättsrådet är versen i sången i fråga skyddad av upphovsrätten och att använda den som sådan eller i en modifierad form förutsätter tillstånd av rättsinnehavaren. Däremot fick sångnamnet Tipi-tii inte upphovsrättsligt skydd (Upphovsrättsrådets utlåtanden 2011:3).

Brukskonsten

Produkter inom brukskonsten, till exempel möbler och kläder, har en viss form som beror på deras bruksändamål. Av den här orsaken har man varit förbehållsam med att bevilja upphovsrättsskydd åt brukskonstföremål, och verkströskeln är måttligt hög. För många brukskonstföremål lämpar sig mönsterrätten bättre som skydd. Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2003:4 konstaterat att vad gäller textilarbeten kan skaparens originella och personliga insats synas i textiliernas mönster, färg och materialval. Om dessa val leder till att någon annan som gör samma arbete inte kunde komma till samma slutresultat kan det anses vara självständigt och originellt och därmed åtnjuta skydd av upphovsrätten.

Beskrivande ritningar

Verkströskeln för beskrivande ritningar har i rättslitteraturen och i upphovsrättsrådets utlåtanden ställts tämligen högt. I upphovsrättsrådets utlåtande 2004:2 ansågs att ritningarna i en digitalkameras bruksanvisning inte uppfyller de krav på självständighet och originalitet som krävs för att de ska åtnjuta skydd av upphovsrätten.

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln. I ritningarna uttrycks inte deras upphovsmans kreativa personliga lösningar i en tillräcklig mängd för att ingen annan skulle ha kunnat nå samma slutresultat ifall de åtagit sig att rita samma ämne.