Arbetsgivarens rätt till lärarens material

Upphovsrätten övergår inte i regel direkt från upphovsmannen till arbetsgivaren. Upphovsrätten övergår i allmänhet till arbetsgivaren bara genom avtal, som också kan vara ett arbetsavtal eller kollektivavtal. I vissa fall räcker det att upphovsmannen inte ingriper när arbetsgivaren använder verket, för att det ska uppstå en användarrättighet för arbetsgivaren. I dessa fall handlar det om s.k. tyst överenskommelse.

När det gäller verk som framställts i samband med utförandet av arbetsuppgifter tillämpas ofta principen att arbetsgivaren har rätt att använda dem inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Upphovsmannen kvarhåller dock övriga upphovsrätter. Material som läraren skapat utanför sitt arbetsförhållande har arbetsgivaren (läroanstalten) ingen användningsrätt till inom ramarna för dess ordinarie verksamhet.

Det finns dock inget skäl att anta att t.ex. en lärares material som gjorts för den egna undervisningen utan vidare skulle kunna användas av alla lärare. Det hör i allmänhet inte till lärarnas arbetsuppgifter att framställa undervisningsmaterial för andra lärare. Ifall läroanstalten eller kollegerna vill använda material som en annan lärare gjort ska detta avtalas om separat. Detta gäller även undervisningsmaterial som skapats för nätet. Man måste också skilt avtala om överlåtelse av rättigheter till materialet och om användningen av det. Läroanstalten kan alltså inte bestämma om hur materialet används, till exempel genom att beordra en lärare att spara sitt material på nätet så att andra lärare kan använda det.

En lärare kan överlämna sina ekonomiska rättigheter till verket helt eller delvis. En lärare får själv bestämma under vilka villkor hen låter andra använda sitt material. Läraren kan till exempel avtala om att det material som hen framställer får användas av kollegor i den egna läroanstalten men inte i andra. Läraren får också förbjuda sina kolleger eller läroanstalten från att använda hans eller hennes material som är skyddat av upphovsrätten. Läraren är inte heller skyldig att överlåta materialet utan ersättning eller fritt dela ut det till exempel med en CC-licens. Läraren får själv bestämma om hen vill dela sitt material med en CC-licens.

Upphovsmannens namn ska nämnas när verket används. I praktiken innebär det att lärarens namn måste nämnas när det material hen gjort används.

En lärare har upphovsrätt till självgjort material som överstiger verkströskeln.

Upphovsrätt för föreläsningar och föreläsare

En upphovsman har i regel ensamrätt till ett verk, även en muntlig framställning, ifall det är tillräckligt originellt och självständigt. Upphovsrättslagen 14 § 2 mom. tillåter inspelning av ett verk som framförs av en lärare eller en studerande för tillfällig användning i undervisning. Därmed kan en lärares föreläsning spelas in för tillfällig användning i undervisning. All annan användning, till exempel annan senare användning av ett inspelat framförande eller användning av det i stadigvarande verksamhetsmodeller, t.ex. för förmedling av distans- eller webbföreläsningar, förutsätter tillstånd av upphovsmannen. (Upphovsrättsrådets utlåtanden 2006:11)