Citat

Man får citera offentliggjorda verk i enlighet med god sed. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till den egna texten (s.k. åberopandefunktion).

Man kan till exempel inte använda citaträtten för att låna dela eller tänkespråk från ett annat verk enbart för att göra sin egen text mer intressant. Ett verk som enbart består av citat kan inte heller göras utan tillstånd. Det anses inte heller i allmänhet godtagbart att använda citat i reklam. I försäljningsannonser för böcker har man dock ansett det vara tillåtet att citera ur verkets recensioner.

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra den fråga som behandlas. I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa eller åskådliggöra frågan. Omfattningen som motiveras av ändamålet kan till exempel i vissa situationer betyda att man citerar en hel vers i en dikt. Det finns i och för sig inget som förhindrar citat av ett helt fotografi, men man har förhållit sig förbehållsamt till att citera bilder utgående från den allmänna citaträtten.

Citat av bilder

Citat av hela bilder är möjligt utgående från bestämmelserna om citat av bilder. Utgående från bestämmelserna om citat av bilder får man citera aspekter som anknyter till texten för vetenskapliga eller kritiska framställningar. Bilder får därmed citeras i vetenskapliga framställningar, t.ex. examensarbeten eller i konsthistorisk forskning, samt i kritiska framställningar, t.ex. teater- eller bildkonstkritik. För att förutsättningarna för citat ska uppfyllas ska bilden behandlas i texten, och användningen av citatet ska motiveras av skäl som har att göra med belysande eller åskådliggörande av framställningen. Det är inte möjligt att samla in bilder till en publikation genom att hänvisa till citaträtten.

När man citerar någon måste man alltid ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

upphovsrättslagen 22 § och 25 §

Man ska alltid nämna upphovsman och källa när man citerar.

Ett arbete som består enbart av citat

Ett verk som enbart består av citat uppfyller inte kraven på lagenligt citat (den s.k. åberopandefunktionen saknas). Citaträtten är mestadels avsedd som hjälp i det egna intellektuella arbetet, inte som en metod att utnyttja verk eller delar av dem för att skapa ett nytt verk eller ett multimediaverk. Upphovsrättsrådet har gett flera utlåtanden om tillåtna citat, t.ex. 2002:16.