5.3.2019

Nätmaterial och videor är populära i undervisningen – lärarna grubblar över upphovsrätter

Undervisningsstyrelsen och Kopiosto utredde under hösten 2018 användningen av digitala material i undervisning, distributionen av material som lärarna skapade själva samt lärarnas kunskaper om upphovsrätten. Utredningen visade att särskilt användningen av nätmaterial i undervisningen har ökat. Lärarna önskade få mer information om upphovsrätterna.

I utredningen granskades vilka digitala material som används i undervisningsarbetet och hur lärarna använder undervisningsmaterial som de själva och andra har skapat. Dessutom ville man utreda vilka behov lärarna har angående kunskaper om upphovsrätten och hur licenslösningar och tjänster kan utvecklas så att de ska motsvara lärarnas behov.

På utredningen svarade nästan 500 lärare från grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. De som svarade på utredningen kan vara något mer digiorienterade än medeltalet, eftersom länken till enkäten även delades på sociala medier i grupper med betoning på data- och kommunikationsteknologi.

Användningen av digitalt material har blivit mångsidigare

Digitala apparater, innehåll och olika applikationer samt sociala medier utnyttjas omfattande i undervisningen. Nästan alla respondenter på alla utbildningsnivåer använder dator och videokanon i undervisningen dagligen. I grundskolor och gymnasier använder nästan 90 % även dokumentkamera dagligen.

Digitala material användes av nästan alla respondenter på alla utbildningsnivåer. I grundskolor och yrkesläroanstalter används det mest avgiftsfria material som finns tillgängliga på nätet. I grundskolor och gymnasier används förutom dessa nästan lika mycket förläggares elektroniska läromaterial. I yrkesläroanstalter används det mer självgjorda digitala material i stället för förläggares elektroniska läromaterial.

Användningen av videor och andra audiovisuella material i undervisningen har ökat betydligt. Över 80 % av respondenterna använder audiovisuella material i undervisningen. Särskilt användningen av YouTube och Yle Arenan har ökat under de senaste åren på alla utbildningsstadier.

I undervisningen används digitala applikationer och andra digitala verktyg av över 70 % av respondenterna i grundskolor och gymnasier. I yrkesläroanstalter användes digitala applikationer mindre i undervisningen jämfört med de andra läroanstaltsnivåerna. De mest använda applikationerna var Kahoot, Padlet, Googles applikationer såsom Google Docs och Google Drive, iMovie, Quizlet, Ekapeli och Geogebra.

Sociala medier används bland annat för att söka material och information, dela information och utföra tillämpande uppgifter. 70 % av de som undervisar i yrkesläroanstalter och nästan hälften av de som undervisar i grundskolor använder sociala medier i sitt arbete. YouTube var den populäraste tjänsten på alla utbildningsnivåer.

Självgjort material utöver färdigt läromaterial

Material som läraren skapat eller samlat själv utnyttjas dagligen särskilt i yrkes- och gymnasieutbildningen. I den grundläggande utbildningen var daglig användning av självgjorda material mindre vanlig, men nästan 75 % av respondenterna som undervisade i grundskolor använder ändå självgjorda material minst en gång i veckan. Man gör eget material i regel då när inget färdigt material finns att tillgå.

Över 60 % av respondenterna som undervisar i grundskolor och 75 % av respondenterna som undervisar i gymnasier lägger till material som är gjorda av andra, såsom bilder, tidningsmaterial, utdrag ur böcker, musik och rörliga bilder till sina självgjorda undervisningsmaterial.

Omkring hälften av respondenterna delade ut sina självgjorda material till andra lärare. Självgjorda material distribueras helst till kollegor inom den egna läroanstalten. Däremot delas eget material mer sällan till andra på nätet.

Användningsrättigheter, antalet regler och attityder till upphovsrätter bekymrar

Av respondenterna som undervisade i grundskolor hade 28 % stött på upphovsrättsliga problem, av dem som undervisade i gymnasier hade 41 % och av dem som undervisade i yrkesläroanstalter hade 22 % gjort det. I likhet med den tidigare utredningen 2015 observerade man att respondenter som hade deltagit i upphovsrättsutbildningar oftare upplevde upphovsrättsliga problem än de andra respondenterna.

De vanligaste upphovsrättsliga problemen som lärarna hade stött på hade att göra med användningsrättigheterna, mängden regler och bristen på information samt attityderna till upphovsrätter.

Man stötte på upphovsrättsproblem med anknytning till användningsrättigheterna särskilt med YouTubevideor, filmer och bilder. Respondenterna hade svårt att veta vad som är tillåtet att visa och vad som inte är.

Man upplever också att det finns för många regler kring upphovsrätterna och de anses vara oklara, vilket gör att det är svårt att iaktta och komma ihåg alla regler. Delvis upplevde man att problemet även berodde på brist på information, tid och anslag.

Många av respondenterna upplever upphovsrätterna som viktiga och de vill iaktta dem. I viss mån kan man också skönja likgiltighet. Respondenterna uppgav att lärarna och eleverna visste om upphovsrätten, men att de i praktiken inte brydde sig om dessa regler. Därför önskades det attityduppfostran kring upphovsrätterna för såväl lärarna som eleverna.

Utbildningar och nätsidor upplevs som de bästa kanalerna för upphovsrättslig information. Lärarna utnyttjar nätsidor mer än förut när de söker information om upphovsrätten. På grund av bristen på tid och mängden information önskade respondenterna att all nödvändig information om upphovsrätten skulle finnas på en och samma webbplats.

Läs mer: Materialen och upphovsrätterna i undervisningen

Tillbaka