18.6.2021

Fråga en expert: Kan jag göra uppgifter för en ordlista om ett stycke i en språklärobok vi använder med uppgifter i t.ex. Kahoot! eller Quizlet?

Vi frågade Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert på Finlands förlagsförening, om ordlistan i den språklärobok som används av klassen kan användas för uppgifter t.ex. Kahoot! eller Quizlet?

”Utgångspunkten är att läroboken får det skydd som upphovsrättslagen tillhandahåller som ett skriftligt verk. Ordlistan i läroboken kan också vara en sådan del av ett skriftligt verk där verkshöjden överskrids”, svarar Johanna Haapiainen-Makkonen.

Högsta domstolen har tagit ställning till ordlistorna i språkläroböckerna i sitt beslut 2005:43. Högsta domstolen fann att ordlistorna i det gällande fallet bildade en pedagogisk helhet tillsammans med textavsnittet. Valet av vilka ord ska användas i verket och inkluderas i ordlistan förutsätter granskning av många olika frågor av författaren. Författarna måste till exempel bestämma vilka ord som lärs ut i texten och i vilket skede det är pedagogiskt korrekt att för första gången använda ett visst ord. Ordlistorna är därmed inte enbart ordlistor som mekaniskt samlats in, utan uttrycker även som en del av verket författarens kreativitet och personliga val. Av de skäl som anges ovan ansåg Högsta domstolen det uppenbart att ordlistorna också självständigt bedömdes överskrida verkshöjden och fick därmed upphovsrättsskydd.

”Det är dock bra att notera att den här lösningen innebar att en tredje part hade kopierat ordlistan på datorläsbara disketter och marknadsförde disketterna utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna till läroboken”, påpekar Haapiainen-Makkonen. ”Således kan lösningen som sådan inte likställas med en situation där en lärare gör uppgifter från ordlistan om ett avsnitt i en språklärobok som används av sin egen klass eller undervisningsgrupp, till exempel i Kahoot! eller Quizlet för sin egen klass.”

”Även om läroboken som helhet och även lärobokens ordlista självständigt får upphovsrättsskydd, finns det inget hinder för att göra uppgifter med lärobokens ordlista för ett avsnitt i Kahoot! eller Quizlet, om det är en situation där läroboken används i undervisningsgruppen”, svarar Haapiainen-Makkonen. ”Detta gäller dock bara situationer där uppgifter utförs i ett klassrum eller på en stängd inlärningsplattform som används av ifrågavarande undervisningsgrupp.”

”Om man vill dela de uppgifter som gjorts på basis av lärobokens ordlista med någon annan än den egna undervisningsgruppen, måste man be om tillstånd från förläggaren och upphovsmannen”, påminner Haapiainen-Makkonen.

I artikelserien Fråga en expert, svarar experter på upphovsrättsfrågor som lärare funderar på

Har du en fråga om upphovsrätterna som du skulle vilja ha ett expertsvar på? Du kan skicka dina frågor per e-post till viestinta (at) kopiosto.fi. Skriv ”Fråga en expert” som rubrik.

Tillbaka