18.6.2021

Fråga en expert: Hur kan en studerande använda bilder i sitt examensarbete?

Vi frågade Kopiostos advokat Sini Kauppila, hur kan en studerande använda bilder i sitt examensarbete?

”Användningen av en bild i ett examensarbete kan vara tillåtet utan tillstånd från rättsinnehavaren av bilden enligt citat- eller bildcitatbestämmelsen i upphovsrättslagen, även om användningen av en bild i ett arbete som publiceras på nätet som regel kräver tillstånd från rättsinnehavaren”, säger Kauppila.

Enligt upphovsrättslagen 22 § får man i enlighet med god sed ta citat av offentliggjorda verk. Citatet måste vara relaterat till det ämne som studeranden behandlar i examensarbetet. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband till studerandens text. Avsikten med citatet är vanligtvis att med hjälp av ett exempel klarlägga eller åskådliggöra det ämne som behandlas. I sådana fall kan citatet vara längre, om det är nödvändigt för att belysa eller åskådliggöra ämnet. Längden på det tillåtna citatet, dvs. ”omfattningen som krävs av syftet”, granskas alltid från fall till fall.

Enligt upphovsrättslagens 25 § om bestämmelserna om bildcitat får man citera aspekter som anknyter till texten för vetenskapliga eller kritiska framställningar. Ämnets behandlingssätt ska vara vetenskapligt eller kritiskt. Man får även citera hela bilder för en vetenskaplig framställning, till exempel för ett examensarbete om villkoren för citering är uppfyllda.

”Bilderna som lånas får inte vara det viktigaste utan de ska åskådliggöra eller belysa texten. Bilden ska behandlas i texten, och användningen av citatet ska motiveras av skäl som har att göra med belysande eller åskådliggörande av framställningen. Det är inte möjligt att samla in illustrationer för publicering eller liva upp sin egen text med bilder genom att åberopa rätten att citera”, förtydligar Kauppila. ”Således kan en studerande använda bilder i sitt examensarbete utan att begära tillstånd från bildens rättsinnehavare om de lagliga villkoren för citering är uppfyllda. När man citerar någon måste man också alltid ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.”

Upphovsrättsrådet har fastställt att det var tillåtet att ta en bild ur en tidningsartikel för en arkitektstuderandes diplomarbete. Bilden visade stolar och bord som placerats på ett torg efter två månader, då deras tillstånd märkbart hade försämrats och slitits. Motsvarande avsnitt i diplomarbetet behandlade hur försämring, patinering och visuell föråldring av utsidan delar åsikterna. Studeranden använde bilden utan ändringar i sitt examensarbete för att belysa och åskådliggöra sin presentation och uppgav namnet på bildkällan och fotografen i sitt arbete. Upphovsrättsrådet ansåg att bilden hade en tillräcklig saklig anknytning till texten och inte bara hade använts som en illustration. Bilden var inte heller huvudämnet för diplomarbetet eller avsnittet i fråga. Därför var det tillåtet att citera bilden i examensarbetet. (TN 2020:7 på finska)

”Om villkoren för citering inte är uppfyllda kan studeranden begära tillstånd från bildens rättsinnehavare att använda bilden i sitt examensarbete eller använda bilder som licensierats med en CC-licens, till exempel”, föreslår Kauppila.

I artikelserien Fråga en expert, svarar experter på upphovsrättsfrågor som lärare funderar på

Har du en fråga om upphovsrätterna som du skulle vilja ha ett expertsvar på? Du kan skicka dina frågor per e-post till viestinta (at) kopiosto.fi. Skriv ”Fråga en expert” som rubrik.

Tillbaka