18.6.2021

Fråga en expert: Får jag bifoga textutdrag som citat till mina provfrågor eller övningsuppgifter när jag uppger källan ordentligt?

Vi frågade Sanastos jurist Juha Pihlajaniemi, om textutdrag kan bifogas till provfrågor eller övningsuppgifter som citat. Räcker det att uppge källan ordentligt i samband med utdraget?

”Huvudregeln är att när exemplar framställs av ett skriftligt verk eller en del av det och exemplaren görs tillgängliga för allmänheten, kräver sådan användning tillstånd från verkets upphovsman”, säger Pihlajaniemi.

”Men under citaträtten är det ändå möjligt att låna ett utdrag ur en annan författares verk i sin egen text eller framförande, om citatet har ett relevant och motiverat syfte som stöder den egna texten eller framförandet. Till exempel bör ett citat argumentera egna åsikter, kritisera andras syn eller belysa ett ämne,” fortsätter Pihlajaniemi.

Av offentliggjorda verk får man i enlighet med god sed ta citat, det vill säga citat i den omfattning som syftet kräver. Citatet måste ha samband med den citerandes egen text eller det som behandlas i framställningen. Avsikten med citatet är att med hjälp av ett citat klarlägga eller åskådliggöra det ämne som behandlas. Det krävs inte tillstånd av upphovsmannen för att använda tillåtna citat. När man citerar någon måste man alltid ange källan till citatet, dvs. upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

”Till exempel i en bokrecension eller en vetenskaplig text är ett citat ofta motiverat om det belyser något som sägs om verket. Å andra sidan uppfylls vanligtvis inte kriterierna för citaträtten om du lägger till en artikel eller ett textutdrag till en provfråga eller övningsuppgift. Till dessa användarsituationer krävs därför tillstånd från upphovsmannen”, fortsätter Pihlajaniemi.

Läroanstaltens kopieringslicens från Kopiosto hjälper lärarna i denna situation. Med kopieringslicensen får läraren bifoga en artikel eller textutdrag ur en bok eller annan publikation som en del av sin utarbetade prov- eller övningsuppgift eller annat undervisningsmaterial. För att använda bilder behövs tillstånd av upphovsmannen. Publiceringen av enskilda dikter och textutdrag i till exempel läroböcker och andra nya publikationer får tillstånd av Sanasto på uppdrag av de upphovsmän de representerar.

Minneslista för citat

  • Man får citera ur offentliggjorda verk.
  • Citatet ska ha ett sakligt samband till det egna verket.
  • Man får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet.
  • I samband med citatet ska upphovsman och källa uppges.

Du hittar mer information om läroanstalternas kopieringslicens härifrån.

Du hittar mer information om Sanastos publiceringslicens härifrån.

Tillbaka