13.3.2019

Digitalt material används allt oftare i grundskolor och gymnasier

En färsk utredning av Kopiosto och Utbildningsstyrelsen visar att material som finns på internet kopieras och används mycket i undervisningen. I grundskolor och gymnasier delar man ändå fortfarande ut fler papperskopior och utskrifter än digitala material.

Kopieringen har förändrats i grundskolor och gymnasier

Kopieringen och användningen av upphovsrättsskyddat material har ökat på det hela taget i grundskolor och gymnasier under de senaste tio åren. Material kopieras och används digitalt i allt större utsträckning.

Fortfarande delar lärarna oftast ut kopierat material till eleverna i pappersform: lärare i grundskolor och gymnasier fotokopierar utdrag ur tryckta publikationer i genomsnitt 35 gånger och skannar dem fem gånger per år. Lärare i grundskolor och gymnasier skriver ut internetmaterial i genomsnitt 22 gånger och kopierar eller lagrar nio gånger om året.  Att elektroniska lärmiljöer och kursplattformer blir allt vanligare i skolor och läroanstalter gör det lättare att använda och dela digitala material. Kopierat och skannat digitalt material bifogas till det egna undervisningsmaterialet och delas ut till elever på elektroniska inlärningsplattformer.

I synnerhet skanning har ökat kraftigt jämfört med tidigare utredningar. Förändringen beror dels på att den nyaste utredningen bättre beaktar återanvändning av det material som lärare skannat tidigare: enligt utredningen utgör dylikt arkivmaterial över hälften av det skannade materialet. I tidigare utredningar har återanvändningen av skannat arkivmaterial till exempel som en del av nytt undervisningsmaterial inte beaktats i kopieringsmängderna.

Även antalet utskrifter av digitalt material har ökat. Det beror dels på att läraren skriver ut fler sidor på en gång och delar ut dem till större elevgrupper än tidigare. Å andra sidan har även antalet digitala läromedel och nätmaterial ökat betydligt under de senaste åren. Lärarhandböcker och många andra läromaterial har blivit helt digitala. Lärare skriver ändå ut mycket av dessa för undervisningen.

Vad kopierar man?

Av tryckta publikationer kopieras oftast olika läromaterial såsom lärarhandböcker, läroböcker samt arbets- och övningsböcker. Även tidningar samt skön- och facklitteratur kopieras för undervisningen.

Från internet kopierar lärare oftast material som sammanställts av kommersiella läromedelsförläggare eller av privatpersoner – såsom andra lärare – samt bildmaterial, såsom tecknade bilder och fotografier. Kopierade bilder och textutdrag bifogas till egna undervisningsmaterialet och delas ut till elever på papper eller digitalt.

Genomförande av undersökningen

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen utredde kopiering, utdelning och visning av tryckta publikationer och internetmaterial i grundskolor och gymnasier. Utredningen genomfördes som en internetenkät under våren 2018. Enkäten besvarades av 2 582 personer som arbetar i grundskolor och läroanstalter, mestadels lärare.

Källor:

Jan-Otto Malmberg: Peruskoulut ja lukiot. Julkaisujen kopiointi ja jakaminen 2017-2018. 26.6.2018.

Tillbaka