Kopieringslicensen

Utbildningsstyrelsen har centraliserat anskaffat kopieringslicenser för småbarnsfostran, förskolor, grundskolor och gymnasier, för yrkesinriktad utbildning på grundnivå som leder till en yrkesexamen samt för musikläroverk som beviljas statsbidrag. Finlands universitet UNIFI rf och rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf har förhandlat med Kopiosto om centraliserade kopieringslicenser för alla deras medlemsuniversitet. Andra läroanstalter måste skaffa sig egna kopieringslicenser från Kopiosto.

Med Kopiostos licens får man kopiera nästan vilket slag av publikation som helst för undervisningsbruk. Det kopierade materialet kan tas som del av det egna undervisningsmaterialet eller delas ut till studerandena för att komplettera det övriga undervisningsmaterialet. Med kopieringslicensen får man även printa ut material från nätet eller andra digitala källor för undervisning och forskning. Materialet får delas med studerandena i slutna nätverk som enbart är öppna för den undervisningsgrupp som materialet är avsett för.

Digitalt kopiering och andvändning

Med Kopiostos kopieringslicens får man skanna tryckta publikationer samt kopiera texter och bilder från öppna webbplatser. Kopiostos licensen möjliggör dessutom förmedling av material i samband med distansundervisning. Kopiostos licens omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med stöd av licensen får man också skriva ut material som har publicerats eller offentliggjorts i digital form. I praktiken innebär det här utskrift från nätet, till exempel utskrift av artiklar i nättidningar eller publikationer i digitalt format såsom elektroniska lärarhandledningar och annat undervisningsmaterial.

Det skannade eller från internet kopierade materialet kan kopieras eller lagras som en del av undervisningsmaterial som man gjort själv eller för att komplettera annat undervisningsmaterial. Materialet får finnas lagrat i läroanstaltens slutna nätverk under en kurs eller motsvarande studiehelhet, inklusive slutförhöret. I grundskolor får det kopierade materialet vara lagrat i ett slutet nät under hela läsåret. De kopierade materialet får enbart vara tillgängligt den undervisningsgrupp som det är avsett för. Läraren kan dock förvara det material som hen kopierat och sparat för senare användning förutsatt att det enbart är tillgängligt läraren själv.

Fotokopiering

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera nästan alla typer av publikationer, såsom böcker, tidningar eller noter, för undervisningsbruk. Licensen gäller även lärarhandledningar. Licensen täcker både inhemska och utländska publikationer.

Kolla på Kopiostos websidor antalet sidorna som man får kopiera eller skanna av en publikation.

Licensen omfattar inte arbets- och övningsböcker, förläggarens digitala läromaterial, digitala notpublikationer, digitala standarder, musik, av-material, eller verk vars användning förbjudits av rättsinnehavaren.

När ett verk används ska upphovsmannens namn meddelas i samband med verket enligt god sed.

Kopieringsmärkning och kopiering

I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om förbudet inte har meddelats till Kopiosto får även dessa verk kopieras för undervisningsändamål enligt anvisningarna i den här guiden. Det finns mycket få verksspecifika förbud. Gällande lista över förbudsmeddelanden finns på Kopiostos webbplats.

Bearbetning av bilder och texter

Man får även bearbeta materialet i liten skala med kopieringslicens. Man får till exempel översätta texten, beskära en bild enligt det tillgängliga utrymmet, lägga till betonande markeringar för att klargöra något – till exempel kan man lägga till en pil eller rita en cirkel kring en detalj för att bättre åskådliggöra ämnet som undervisas. När man bearbetar materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. Det bearbetade materialet kan visas undervisningsgruppen som är närvarande i klassen. En studerande eller lärare får även spara det på en minnessticka eller motsvarande lagringsplattform.

Det bearbetade materialet får inte delas på nätet. Det är tillåtet att bearbeta verk med Kopiostos licens i undervisning.

Distans- och webbundervisning

För distansundervisning får man göra en inspelning av undervisningssituationen som kan förmedlas till studerandena via läroanstaltens slutna nätverk. I inspelningen kan man spara de verk som framförts och visats i undervisningen, borträknat musik och av-verk. Inspelningen får endast vara tillgänglig för den undervisningsgrupp för vilken föreläsningen och inspelningen är avsedda.

För distansundervisning får man även i begränsad omfattning kopiera arbets- och övningsböcker. Den studerande får kopiera det svar hen skrivit i arbets- eller övningsboken för att skicka till läraren för granskning. Den aktuella boken måste dock vara i elevens besittning. I arbets- och övningsböcker får man bara kopiera de delar där svaret har förts in. På motsvarande sätt får läraren kopiera även ett modellsvar i svarsboken för att skicka till den studerande.

Kopiering för vetenskaplig forskning

Med högskolornas kopieringslicens får man för vetenskaplig forskning skanna eller kopiera upphovsrättsligt skyddat bild- eller textmaterial i den omfattning som motiveras av ändamålet när detta är väsentligt för att främja forskningen.

Det kopierade materialet får förmedlas till forskningsgruppen per e-post eller genom ett slutet nät som enbart är tillgängligt forskningsgruppen. Det kopierade materialet får vara forskningsgruppen tillgängligt tills forskningen är färdig. Ifall läroanstalten utgående från lag eller annan bestämmelse är förpliktad att förvara kopior tillverkade för forskning för en viss tid, kan digitala kopior hållas i förvar så länge och på det sätt som lagen förutsätter.

Digitala kopior tillverkade för viss forskning kan emellertid sparas i avsikt att verifiera forskningen och för senare forskning i en sluten nättjänst genom ett skilt avtal som sluts med läroanstalten. Ett dylikt avtal har slutits med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).

Med forskning avses sådan icke-kommersiell vetenskaplig eller konstnärlig forskning, utredning, lärdomsprov eller motsvarande som utförs av forskare eller studerande. Forskning anses inte enbart på basis av extern finansiering vara kommersiell forskning.

Med Kopiostos kopieringslicens kan en forskare kopiera för forskningsändamål hela verk från nätet eller skanna hela tryckta publikationer. Det kopierade materialet kan delas inom forskningsgruppen med e-post eller i ett slutet nätverk, även med utländska forskare som hör till forskningsgruppen.

Exempel på hur man kan dra nytta av materialen i undervisning med kopieringlicensen

Material från nätet

En historielärare kan kopiera en artikel om slutet av andra världskriget från såväl finska, svenska, italienska som japanska tidningar och använda dem i klassens egna slutna nätverk, i en PowerPoint-presentation och i övrigt i undervisningen.

Från Louvrens eller Ateneums webbplats eller till exempel från ett Nationalgalleri som finns på nätet kan man skaffa de bilder som behövs av konstverk för en kurs i bildkonst och kopiera in dem i den egna presentationen som inspirationskälla.

På en engelskalektion kan studerandena utnyttja en webbtidning från New York när de arbetar på ett projekt om till exempel musikaler i Broadway genom att kopiera artiklar och bilder från tidningar och webbplatser för det egna projektarbetet.

En studerande kan kopiera bilder, kartor, tabeller och statistik från städers, kommuners, resebyråers och andra serviceproducenters avgiftsfria webbplatser när hen gör ett projekt om Finlands städer.

När läraren använder Digabis Abitti-kursprovsystem för att göra ett övningsprov för studentskrivningarna kan hen kopiera en artikel från en webbtidning och de tabeller eller serier som hör till den för sin abiturientgrupp som tilläggsmaterial.

Från en webbtidning kan man även kopiera reklam för att diskuteras i en kurs om mediakunnighet.

Tryckta publikationer

Man kan digitalisera delar av faktaböcker från olika tidsåldrar och forska i hur samma ämne har behandlats under olika tider i materialet.

I studier i evenemangsproduktion kan läraren utnyttja bilder och texter som finns på olika festivaler och evenemangs hemsidor. I studierna kan man till exempel spara bilder och text från webbplatser till en sluten kursplattform och utvärdera hur arrangörerna har lyckats med att föra fram evenemangets natur på sin webbplats.

Ur böcker, tidningar och andra tryckta publikationer kan man skanna bilder, text, teckningar, serier, tabeller osv.

Ur en musiklärobok eller nothäfte kan man skanna sångtexten och noterna och projicera dem med en datakanon till exempel på klassens vägg eller under vårfesten på festsalens vägg.