Tillåtet med Kopiostos kopieringslicens

Med Kopiostos licens får man kopiera nästan vilket slag av publikation som helst för undervisnings- och forskningsbruk. Det kopierade materialet kan tas som del av det egna undervisningsmaterialet eller delas ut till studerandena för att komplettera det övriga undervisningsmaterialet. Med kopieringslicensen får man även printa ut material från nätet eller andra digitala källor för undervisning och forskning. Materialet får delas med studerandena i slutna nätverk som enbart är öppna för den undervisningsgrupp som materialet är avsett för.

När man kopierar och använder materialen ska upphovsmannen och publikationens namn läggas till kopian eller materialet i enlighet med god sed.

Hur mycket får man kopiera

Med Kopiostos licens får lärare och studerande

Vid för- och grundskolor och småbarnsfostran:

 • fotokopiera högst 20 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst hälften av publikationen
 • skanna eller digitalisera högst fem sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst hälften av publikationen
 • kopiera högst 20 sidor som utskrivna motsvarar storleken A4 från upphovsrättsskyddat bild- eller textmaterial på det öppna internet, såvida rättsinnehavaren inte har förbjudit kopiering eller annars beviljat tillstånd till användning av materialet för undervisning.
 • kopiera e-böcker, om inte något annat följer av deras avtal- eller licensvillkoren, högst 5 sidor, dock inte mera än hälften av publikationen.

Vid läroanstalter på andra stadiet och läroanstalter som hör till det fria bildningsarbetet (gymnasier, yrkesläroanstalter, vuxenutbildning, folkhögskolor, medborgarinstitut):

 • fotokopiera högst 20 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst hälften av publikationen
 • skanna eller digitalisera högst 15 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst 15 procent av publikationen
 • kopiera högst 20 sidor som utskrivna motsvarar storleken A4 från upphovsrättsskyddat bild- eller textmaterial på det öppna internet, såvida rättsinnehavaren inte har förbjudit kopiering eller annars beviljat tillstånd till användning av materialet för undervisning.
 • kopiera e-böcker, om inte något annat följer av deras avtal- eller licensvillkoren, högst 15 sidor, dock inte mera än 15 procent av publikationen.

Vid högskolor (universitet, yrkeshögskolor, sommaruniversitet, fortbildning vid universitet):

 • skanna eller digitalisera högst 20 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst 20 procent av publikationen,
 • skanna eller digitalisera en hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift,
 • kopiera högst 20 sidor som utskrivna motsvarar storleken A4 från upphovsrättsskyddat bild- eller textmaterial på det öppna internet, såvida rättsinnehavaren inte har förbjudit kopiering eller annars beviljat tillstånd till användning av materialet för undervisning.
 • kopiera e-böcker, om inte något annat följer av deras avtal- eller licensvillkoren, högst 20 sidor, dock inte mera än 20 procent av publikationen.
 • fotokopiera högst 20 sidor från en och samma publikation för samma studerande, dock högst hälften av publikationen

Inom dessa gränser får läraren eller föreläsaren tillverka ett kopierat exemplar till varje elev och något enstaka exemplar till sig själv.

Ur notpublikationer får dock högst 10 sidor kopieras enligt ovanstående villkor, dock inte mer än hälften av publikationen. Noter får kopieras för uppträdandebruk och för förberedelserna inför ett uppträdande bara när det är fråga om en undervisningssituation vid läroanstalten eller om ett avgiftsfritt evenemang som läroanstalten arrangerar och där publiken i huvudsak består av personal vid läroanstalten, studerande och av anhöriga till dessa. Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning.

Av publikationer som innehåller SFS-standarder får man kopiera eller skanna högst 10 procent av totalantalet sidor, dock inte mera än 20 sidor eller enbart standardens huvuddel.

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera högst 20 sidor av publikationer, såsom böcker och tidningar. Ur notpublikationer får man kopiera 10 sidor för undervisningsbruk.

Vad får man inte kopiera

Licensen omfattar inte arbets- och övningsböcker, internationella standarder, musik, av-material, eller verk vars användning förbjudits av rättsinnehavaren.

Licensen gäller inte heller de användningssituationer eller sådant material som läroanstalten med stöd av annat avtal eller annan licens får använda, till exempel en artikeldatabas som läroanstalten köpt. Dessa material får användas enligt deras licensavtal eller andra användningsvillkor. Med Kopiostos kopieringslicens får man dock enligt licensvillkoren kopiera e-böcker, om inte något annat följer av deras avtal- eller licensvillkoren.

Det kopierade materialet får inte inkluderas i en materialbank eller databas.

Arbets- och övningsböcker är helt förbjudet att kopiera med Kopiostos licens. Undantag till detta är distansundervisning. För distansundervisning får man även i begränsad omfattning kopiera arbets- och övningsböcker. Den studerande får kopiera det svar hen skrivit i arbets- eller övningsboken för att skicka till läraren för granskning. Den aktuella boken måste dock vara i elevens besittning. I arbets- och övningsböcker får man bara kopiera de delar där svaret har förts in. På motsvarande sätt får läraren kopiera även ett modellsvar i svarsboken för att skicka till den studerande.

Kopieringsmärkning och kopiering

I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om förbudet inte har meddelats till Kopiosto får även dessa verk kopieras för undervisningsändamål enligt anvisningarna i den här guiden. Det finns mycket få verksspecifika förbud. Gällande lista över förbudsmeddelanden finns på Kopiostos webbplats.

Kopiostos kopieringslicens

En lärare kan till exempel kopiera tilläggsmaterial från tidningar och böcker för lektionen. Med läroanstaltens kopieringslicens får man även skanna tidningsartiklar och avsnitt ur böcker, eller skriva ut och kopiera nyhetsartiklar och annat textmaterial från nätet och lägga dem till det egna undervisningsmaterialet eller sammanställa ett kursmaterialpaket från olika källor.