Läroanstalternas kopieringslicenser

Utbildningsstyrelsen har centraliserat anskaffat kopieringslicenser för småbarnsfostran, förskolor, grundskolor och gymnasier, för yrkesinriktad utbildning på grundnivå som leder till en yrkesexamen samt för musikläroverk som beviljas statsbidrag. Övriga läroanstalter ska skaffa sina egna kopieringslicenser. Finlands universitet UNIFI rf och rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf har förhandlat med Kopiosto om centraliserade kopieringslicenser för alla deras medlemsuniversitet. Andra läroanstalter måste skaffa sig egna kopieringslicenser från Kopiosto.

Digitalt kopiering

Med Kopiostos kopieringslicens får man skanna tryckta publikationer samt kopiera texter och bilder från öppna webbplatser. Kopiostos licensen möjliggör dessutom förmedling av material i samband med distansundervisning. Kopiostos licens omfattar både inhemskt och utländskt material.

Det skannade eller från internet kopierade materialet kan kopieras eller lagras som en del av undervisningsmaterial som man gjort själv eller för att komplettera annat undervisningsmaterial. Materialet får finnas lagrat i läroanstaltens slutna nätverk under en kurs eller motsvarande studiehelhet, inklusive slutförhöret. I grundskolor får det kopierade materialet vara lagrat i ett slutet nät under hela läsåret. De kopierade materialet får enbart vara tillgängligt den undervisningsgrupp som det är avsett för. Läraren kan dock förvara det material som hen kopierat och sparat för senare användning förutsatt att det enbart är tillgängligt läraren själv.

Fotokopiering

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera nästan alla typer av publikationer, såsom böcker, tidningar eller noter, för undervisningsbruk. Licensen gäller även lärarhandledningar. Licensen täcker både inhemska och utländska publikationer.

Med stöd av licensen får man också skriva ut material som har publicerats eller offentliggjorts i digital form. I praktiken innebär det här utskrift från nätet, till exempel utskrift av artiklar i nättidningar eller publikationer i digitalt format såsom elektroniska lärarhandledningar och annat undervisningsmaterial.

När ett verk används ska upphovsmannens namn meddelas i samband med verket enligt god sed.

Bearbetning av bilder och texter

Man får även bearbeta materialet i liten skala med kopieringslicens. Man får till exempel översätta texten, beskära en bild enligt det tillgängliga utrymmet, lägga till betonande markeringar för att klargöra något – till exempel kan man lägga till en pil eller rita en cirkel kring en detalj för att bättre åskådliggöra ämnet som undervisas. När man bearbetar materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. Det bearbetade materialet kan visas undervisningsgruppen som är närvarande i klassen. En studerande eller lärare får även spara det på en minnessticka eller motsvarande lagringsplattform.

Det bearbetade materialet får inte delas på nätet. Det är tillåtet att bearbeta verk med Kopiostos licens i undervisning.

När man bearbetar material ska upphovsmannens moraliska rättigheter respekteras. Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga värde eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande.

Hur kan man utnyttja bild- och textmaterial med Kopiostos kopieringslicens?

I undervisningen kan man öva grafisk design och layout genom att använda bild- och textmaterial som finns på nätet.

Med Kopiostos licens kan man använda ett fotografi som finns på nätet för att öva bildbehandling i undervisning. Bilden kan till exempel förbättras med ett bildbehandlingsprogram. Den bearbetade bilden kan användas i undervisningssituationer, men det får inte delas på nätet eller användas på andra sätt utan ett skilt tillstånd.

Undervisning på distans och webbundervisning

För distansundervisning får man göra en inspelning av undervisningssituationen som kan förmedlas till studerandena via läroanstaltens slutna nätverk. I inspelningen kan man spara de verk som framförts och visats i undervisningen, borträknat musik och av-verk. Inspelningen får endast vara tillgänglig för den undervisningsgrupp för vilken föreläsningen och inspelningen är avsedda.

Exempel på hur Kopiostos licens kan utnyttjas i distans- och webbundervisning

En studerande kan delta i studierna genom nätet var som helst – allt som behövs är kursens inloggningsuppgifter som hen använder för att logga in som deltagare. Läraren kan dela diverse tilläggsmaterial med studerandena som deltar i kursen i den slutna kursplattformen.

En inspelning kan göras av undervisningen, som en studerande senare kan titta på genom nätet ifall hen inte kunnat delta i undervisningen på plats.

I vissa fall, till exempel vad gäller sällsynta ämnen eller avlägsna trakter, kan flera läroanstalter tillsammans arrangera distans- eller webbundervisning för att få till stånd en tillräckligt stor grupp. En lärare kan spara det undervisningsmaterial hen gjort i en sluten inlärningsmiljö som är tillgänglig för studerandena, och ett undervisningstillfälle kan spelas in och sändas som video till de studerande som inte var närvarande vid själva tillfället.

Kopiering för vetenskaplig forskning

Med högskolornas kopieringslicens får man för vetenskaplig forskning

  • skanna eller kopiera upphovsrättsligt skyddat bild- eller textmaterial som finns på det öppna nätet i den omfattning som motiveras av ändamålet när detta är väsentligt för att främja forskningen.
  • fotokopiera från en tryckt publikation eller skriva ut från en digital källa 20 sidor per publikation, dock högst hälften av publikationen.

Det kopierade materialet får förmedlas till forskningsgruppen per e-post eller genom ett slutet nät som enbart är tillgängligt forskningsgruppen. Det kopierade materialet får vara forskningsgruppen tillgängligt tills forskningen är färdig. Ifall läroanstalten utgående från lag eller annan bestämmelse är förpliktad att förvara kopior tillverkade för forskning för en viss tid, kan digitala kopior hållas i förvar så länge och på det sätt som lagen förutsätter.

Digitala kopior tillverkade för viss forskning kan emellertid sparas i avsikt att verifiera forskningen och för senare forskning i en sluten nättjänst genom ett skilt avtal som sluts med läroanstalten. Ett dylikt avtal har slutits med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).

Med forskning avses sådan icke-kommersiell vetenskaplig eller konstnärlig forskning, utredning, lärdomsprov eller motsvarande som utförs av forskare eller studerande. Forskning anses inte enbart på basis av extern finansiering vara kommersiell forskning.

Med Kopiostos kopieringslicens kan en forskare kopiera för forskningsändamål hela verk från nätet eller skanna hela tryckta publikationer. Det kopierade materialet kan delas inom forskningsgruppen med e-post eller i ett slutet nätverk, även med utländska forskare som hör till forskningsgruppen.